Odborná prax

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným cieľom predmetu je zabezpečiť prepojenie teoretickej a praktickej časti štúdia a súčasne umožniť študentom, aby si už počas štúdia mohli riešiť svoje budúce zamestnanie tak, aby mali možnosť preukázať zamestnávateľom aspoň čiastočné praktické skúsenosti.
Vedomosti:
• schopnosť identifikovať praktické problémy súvisiace s odborom štúdia,
• porozumieť praktickým poznatkom súvisiacich s odborom štúdia.
Zručnosti:
• aplikovať získané praktické poznatky na riešenie konkrétneho problému.
Kompetentnosti:
• zhrnúť získané skúsenosti súvisiace s odborom štúdia,
• roztriediť získané skúsenosti súvisiace s odborom štúdia.

Stručná osnova predmetu

Prepojenie štúdia a hospodárskej praxe, pričom študent má možnosť testovať praktickú aplikáciu nadobudnutých poznatkov.

Odporúčaná literatúra

N/A

Sylabus predmetu

Prepojenie štúdia a hospodárskej praxe, pričom študent má možnosť testovať praktickú aplikáciu nadobudnutých poznatkov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zápočet
• V súlade so zameraním odboru absolvuje študent prax, ktorá musí byť v ekonomickej oblasti. Pravidlá pre uznávanie praxe študentov PHF EU sú vypracované v súlade so Študijným poriadkom EU v Bratislave. Miesto praxe, dojednanie praxe, dohodu o praxi, odmenu za prácu počas praxe, podmienky praxe, a pod. si dohodnú študenti individuálne. Realizovať prax sa odporúča v podobe prevádzkovej a odbornej praxe, zameranej na osobný výkon práce vo výrobných podnikoch, podnikoch služieb, finančných inštitúciách, v obchodných prevádzkových jednotkách u súkromných podnikateľov, a pod. – 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022