Marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základ marketingových znalostí s porozumením histórie vzniku, prieniku a implementácie do podnikovohospodárskej praxe so schopnosťou využitia všetkých nástrojov marketingového inštrumentária. Porozumenie procesom marketingového riadiaceho procesu v podnikovohospodárskej praxi.
Vedomosti: porozumieť problematike marketingu, jeho významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, porozumieť problematike aplikovania marketingových princípov a marketingových plánov v rôznych oblastiach spotrebiteľského trhu a trhu výrobnej sféry.
Zručnosti: Praktické zručnosti: schopnosť aplikovať marketingové inštrumentárium na konkrétnom príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia marketingových problémov taktickej a strategickej úrovne. Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na tvorbu marketingovej koncepcie, schopnosť predikovať scenáre ďalšieho vývoja.
Kompetentnosti: získané vo vyučovacom procese umožňujú tvorivo posudzovať základné súvislosti v riadení marketingových činností podnikateľských subjektov a rozhodovať na základe ich poznania. Cieľom je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Iniciatívne a zodpovedne pracovať ako súčasť pracovného tímu. Uplatnenie inovatívneho a tvorivého myslenia podporené odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
1. Teoretické základy marketingu. Obsah a podstata marketingu. Základné princípy marketingu. Marketingový riadiaci proces v podnikovohospodárskej praxi. Strategický riadiaci proces. Marketingový plán.
2. Zdroje informácií pre marketingové rozhodovanie. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. Marketingový informačný systém a jeho zdroje. Proces marketingového výskumu. Expertné metódy vo výskume trhu. Špecifické metódy a postupy používané v kvalitatívnom výskume trhu.
3. Marketingové prostredie. Mikroprostredie. Faktory mikroprostredia. Makroprostredie. Faktory makroprostredia. Alternatívne marketingové analýzy a ich význam v manažovaní marketingových aktivít.
4. Segmentácia trhu. Metódy segmentácie. Výber cieľového trhu. Trhová pozícia. Hodnotenie trhových segmentov.
5. Nákupné správanie spotrebiteľov. Faktory spotrebiteľského správania. Proces rozhodovania o nákupe. Nákupné správanie organizácií. Trh výrobnej sféry. Nákupné rozhodovanie zákazníka na trhu výrobnej sféry. Faktory nákupného rozhodovania. Trh spotrebiteľov. Vládny trh.
6. Nástroje marketingu. Marketingový mix. Model 4P, 5P, 7P a 4C.
7. Produkt a produktová politika. Podstata marketingového chápania produktu. Klasifikácia produktov. Vývoj nového produktu. Výrobkový submix. Životný cyklus výrobku, jeho etapy a charakteristika jednotlivých štádií.
8. Cena a cenová politika. Cena ako marketingová kategória. Faktory rozhodovania o cenách. Tvorba cien. Cenová politika a cenový positioning.
9. Distribúcia a distribučná politika. Distribúcia a distribučné systémy. Štruktúra distribučnej cesty. Organizácia distribučných ciest. Fyzická distribúcia. Maloobchod. Veľkoobchod.
10. Marketingová komunikácia. Podstata a proces marketingovej komunikácie. Komunikačný mix. Reklama. Podpora predaja, osobný predaj, public relations, priamy marketing.
11. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe
12. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe
13. Moderné trendy v marketingu, marketing 5.0, rekapitulácia predmetu.
Samoštúdium:
Priebežné spracovávanie zadaných úloh z individuálnych zadaní.
Spracovávanie podkladov k SWOT analýze
Príprava na prezentovanie spracovanej SWOT analýzy.
Segmentácia trhu aplikovaná pre podmienky vybraného subjektu.
Analýza nákupného správania v zameraní pre konkrétny subjekt.
Produkt a produktová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt
Cena a cenová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt
Politika miesta a distribúcie pre konkrétny subjekt
Nástroje marketingovej komunikácie využívané vybraným podnikateľským subjektom
Návrhy na zlepšenie marketingových činností a existujúceho marketingového mixu.
Príprava prezentácií projektov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
HANULÁKOVÁ, Eva et al. Marketing : nástroje, stratégie, ľudia a trendy. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 363 s. [18,2 AH]. ISBN 978-80-571-0438-4.
KOTLER, PH., KARTAJAZA, H., SETIAWAN, I.: Marketing 5.0.John Wiley&Sons Inc, 2021. ISBN: 1119668514
LIESKOVSKÁ, V. a kol.: Marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2009.
Odporúčaná:
GODIN, S.: Toto je marketing. Bratislava, Albatros Media Slovakia, 2020. ISBN 978-80-566-1627-7.
KOTLER, Ph.: Marketing od A po Z.Praha, Management Press,
KITA, Jaroslav et al. Marketing. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7.

Sylabus predmetu

Konzultácie: 1. Teoretické základy marketingu. Obsah a podstata marketingu. Základné princípy marketingu. Marketingový riadiaci proces v podnikovohospodárskej praxi. Strategický riadiaci proces. Marketingový plán. 2. Zdroje informácií pre marketingové rozhodovanie. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. Marketingový informačný systém a jeho zdroje. Proces marketingového výskumu. Expertné metódy vo výskume trhu. Špecifické metódy a postupy používané v kvalitatívnom výskume trhu. 3. Marketingové prostredie. Mikroprostredie. Faktory mikroprostredia. Makroprostredie. Faktory makroprostredia. Alternatívne marketingové analýzy a ich význam v manažovaní marketingových aktivít. 4. Segmentácia trhu. Metódy segmentácie. Výber cieľového trhu. Trhová pozícia. Hodnotenie trhových segmentov. 5. Nákupné správanie spotrebiteľov. Faktory spotrebiteľského správania. Proces rozhodovania o nákupe. Nákupné správanie organizácií. Trh výrobnej sféry. Nákupné rozhodovanie zákazníka na trhu výrobnej sféry. Faktory nákupného rozhodovania. Trh spotrebiteľov. Vládny trh. 6. Nástroje marketingu. Marketingový mix. Model 4P, 5P, 7P a 4C. 7. Produkt a produktová politika. Podstata marketingového chápania produktu. Klasifikácia produktov. Vývoj nového produktu. Výrobkový submix. Životný cyklus výrobku, jeho etapy a charakteristika jednotlivých štádií. 8. Cena a cenová politika. Cena ako marketingová kategória. Faktory rozhodovania o cenách. Tvorba cien. Cenová politika a cenový positioning. 9. Distribúcia a distribučná politika. Distribúcia a distribučné systémy. Štruktúra distribučnej cesty. Organizácia distribučných ciest. Fyzická distribúcia. Maloobchod. Veľkoobchod. 10. Marketingová komunikácia. Podstata a proces marketingovej komunikácie. Komunikačný mix. Reklama. Podpora predaja, osobný predaj, public relations, priamy marketing. 11. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe 12. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe 13. Moderné trendy v marketingu, marketing 5.0, rekapitulácia predmetu. Samoštúdium: Priebežné spracovávanie zadaných úloh z individuálnych zadaní. Spracovávanie podkladov k SWOT analýze Príprava na prezentovanie spracovanej SWOT analýzy. Segmentácia trhu aplikovaná pre podmienky vybraného subjektu. Analýza nákupného správania v zameraní pre konkrétny subjekt. Produkt a produktová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt Cena a cenová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt Politika miesta a distribúcie pre konkrétny subjekt Nástroje marketingovej komunikácie využívané vybraným podnikateľským subjektom Návrhy na zlepšenie marketingových činností a existujúceho marketingového mixu. Príprava prezentácií projektov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konzultácie: 40%, z toho:
• aktivita na konzultáciách: 10%
• výsledok semestrálnych testov: 10%
• vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce: 20%
Výsledok záverečnej písomnej skúšky: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Konzultácie: 20 h
Samoštúdium: 32 h
Príprava na priebežné skúšky: 26 h
Príprava na záverečnú skúšku: 52 h
Príprava projektu: 26 h
Spolu: 156 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2023

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2023