Public relations

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je efektívne aplikovať nástroje Public Relations v konkrétnych situáciách v prepojení s obchodnými cieľmi podniku. Prioritou sú funkcie PR: informačná funkcia, kontaktná, riadiaca, funkcia imidžu, harmonizačná, funkcia podpory predaja, stabilizačná funkcia a funkcia kontinuity.
Vedomosti:
Na úrovni vedomostí a porozumenia študent získa znalosti v oblasti vývoja PR, bude poznať hlavné prístupy a modely v oblasti PR Bude poznať aj nástroje požívane v marketingovej komunikácii v oblasti PR.
Kompetentnosti:
Na základe získaných poznatkov bude študent schopný aplikovať jednotlivé nástroje PR, stratégie v oblasti PR a hodnotiť PR.
Zručnosti:
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný plánovať a riadiť proces marketingovej komunikácie v oblasti PR, bude vedieť úspešne prispôsobovať marketingovú komunikáciu v rôznych oblastiach hospodárskeho prostredia

Stručná osnova predmetu

Cvičenia
1. Teórie a vývoj PR,
2. Riešenie prípadových štúdií
3. Jednotlivé formy a spôsoby komunikácie.
4. Vzťahy podniku s okolím, konkrétne príklady a ciele
5. Plánovanie a riadenie komunikácie - stratégie a taktiky,
6. Hodnotenie PR,
7. Nástroje PR 1
8. Nástroje PR 2
9. Jednotlivé oblasti PR a ich príklady
10. Koncept získavania dôvery verejnosti, verejná mienka.
11. Legislatívny rámec a etika v PR, neetické a manipulatívne praktiky v PR
12. Záujmové skupiny, lobing v spoločnosti, charita.
13. Písomná previerka a hodnotenie semestrálnych zadaní

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
1. KOPECKÝ, L..: Public relations. Praha, Grada, 2013, ISBN 9788024742298
2. HEJLOVÁ, D.: Public relations. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4
3. KOTLER, P. - ARMSTRONG, G. 2004. Marketing. Praha: GRADA, 2004. ISBN 80-247-0513-3.
4. MYERS C.. 2021. Public Relations: History Theory, Practice, And Profession (1 ed.). Routledge/Taylor & Francis Group. ISBN 9781138491403
5. SCOTT, D. M.: The new rules of marketing and PR, 5th edition.: John Wiley & Sons,, 2015. ISBN978- 1119070481
6. BOWEN S. A.; Martin T. R.; Rawlins B.. 2019. An Overview of the Public Relations Function. Business Expert Press, ISBN: 9781949443660
7. ERDEMIR, A. Reputation Management Techniques in Public Relations. IGI Global, 2018, 430 p. ISBN: 1522536205
8. FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. Management Press, Albatros Media a.s., 2017, 212 s. ISBN: 8072613898
9. HEATH, R.L. Encyclopedia of Public Relations. SAGE Publications, 2013, 1152 p. ISBN 1452276226
10. SVOBODA, V. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2006, 240 s. ISBN 8024705648
11. GREGORY, A. Public Relations in Practice. Kogan Page Publishers, 2004, 210 p. ISBN 0749433817
12. THURLOW, A.. 2019. Social media, organizational identity and public relations: the challenge of authenticity. Routledge. ISBN: 9781315160443
www.m-journal.cz, https://strategie.hnonline.sk, http://www.event-promotion.cz,
https://www.lupa.cz/, https://mladypodnikatel.cz/, www.mediaguru.cz,
https://marketingsales.tyden.cz/, www.mediar.cz, www.zet.cz/temata/tag/2473, https://profit.finance.cz/

Sylabus predmetu

Cvičenia 1. Teórie a vývoj PR, 2. Riešenie prípadových štúdií 3. Jednotlivé formy a spôsoby komunikácie. 4. Vzťahy podniku s okolím, konkrétne príklady a ciele 5. Plánovanie a riadenie komunikácie - stratégie a taktiky, 6. Hodnotenie PR, 7. Nástroje PR 1 8. Nástroje PR 2 9. Jednotlivé oblasti PR a ich príklady 10. Koncept získavania dôvery verejnosti, verejná mienka. 11. Legislatívny rámec a etika v PR, neetické a manipulatívne praktiky v PR 12. Záujmové skupiny, lobing v spoločnosti, charita. 13. Písomná previerka a hodnotenie semestrálnych zadaní

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné štúdium :
Hodnotenie: spolu za semester 100%
Priebežné hodnotenie: 40% (písomná previerka – 20%, semestrálne zadanie – 20%)
Skúška: 60%
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78 hodín
26 h. - príprava na semináre
26 h. - účasť na seminároch
26 h. - príprava na skúšky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022