Seminár k záverečnej práci 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky zo základov vedeckej práce a tvorby odborných prác a oboznámiť ich so základnými požiadavkami kladenými na záverečnú prácu v podmienkach univerzity. Zámerom je takisto naučiť študentov riešiť odborné a výskumné problémy z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu s využitím dostupných informačných zdrojov, naformulovať výskumný zámer záverečnej práce a zovšeobecňovať získané poznatky.
Vedomosti:
• o postupe riešenia odborných a výskumných problémov z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu,
• o základných dokumentoch upravujúcich vypracovanie záverečnej práce, o postupoch a požiadavkách na odovzdanie práce, kontrole jej originality, súhlase s jej sprístupnením a obhajobe.
Kompetentnosti:
• samostatný a tvorivý prístup k riešeniu ekonomických a manažérskych problémov,
• zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných predpisov,
• zodpovednosť za rešpektovanie zaužívaných etických princípov vedeckej práce.
Zručnosti:
• formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov záverečnej práce,
• schopnosť získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov,
• spracovanie podkladov k záverečnej práci a literárnej rešerše,
• prezentácia výsledkov záverečnej práce.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
Nadobúdanie poznatkov zo základnej a odporúčanej literatúry podľa zadania záverečnej práce. Selekcia vhodných záverov použiteľných v rámci riešenia témy záverečnej práce. Rukopis poznatkovej časti záverečnej práce s dôrazom na sledovanie jej cieľa. Rozpracovanie čiastkových cieľov záverečnej práce na riešenie hlavného cieľa. Formulovanie výskumných problémov, prípadne aj pracovných hypotéz. Charakteristika skúmaného objektu. Vypracovanie metodického postupu spracovania záverečnej práce. Zvolenie vhodných vedeckých metód v rámci analytickej a syntetickej časti práce. Stanovenie si časového harmonogramu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce. Spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa metodických pokynov vedúceho záverečnej práce. Prístup k písaniu výsledkov. Vhodná diskusia k výsledkom záverečnej práce. Presvedčivé formulovanie záveru záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1.Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. Dostupné na: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2021/is_8_2021.pdf
2. KATUŠČÁK, D. 2013. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2013. ISBN 978-80-89132-45-4.
3. MEŠKO, D. – FINDRA, J. - KATUŠČÁK, D. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.
4. SAUNDERS, M. –LEWIS, P. – THORNHILL, A. 2019. Research methods for business students. Eight edition. Harlow : Pearson, 2019. ISBN 9781292208787.
Doplňujúca literatúra:
5. ADAMS, J.- HAFIZ, T. A. – KHAN, R. R. 2014. Research Methods for Business and Social Science Students. New Delhi : SAGE Publications India, 2014. ISBN 9788132119814.
6. BRYNMAN, A. - BELL, E. 2015. Business Research Methods. Oxford : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-966864-9.
7. GHAURI, P. N. – GRØNHAUG, K. 2005. Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Harlow : Pearson Education, 2005. ISBN 0273-68156-7.
8. LEE, B. - SAUNDERS, M. 2017. Conducting Case Study Research for Business and Management Students. London : SAGE Publications, 2017. ISBN 978-1-44627-416-3.

Sylabus predmetu

Semináre: Nadobúdanie poznatkov zo základnej a odporúčanej literatúry podľa zadania záverečnej práce. Selekcia vhodných záverov použiteľných v rámci riešenia témy záverečnej práce. Rukopis poznatkovej časti záverečnej práce s dôrazom na sledovanie jej cieľa. Rozpracovanie čiastkových cieľov záverečnej práce na riešenie hlavného cieľa. Formulovanie výskumných problémov, prípadne aj pracovných hypotéz. Charakteristika skúmaného objektu. Vypracovanie metodického postupu spracovania záverečnej práce. Zvolenie vhodných vedeckých metód v rámci analytickej a syntetickej časti práce. Stanovenie si časového harmonogramu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce. Spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa metodických pokynov vedúceho záverečnej práce. Prístup k písaniu výsledkov. Vhodná diskusia k výsledkom záverečnej práce. Presvedčivé formulovanie záveru záverečnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• samostatná práca – spracovanie odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce- 45 %
• samostatná práca – spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce - 55 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch (konzultáciách) - 26 hod.
• ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava podkladov k záverečnej práci, - 26 hod.
Spolu: 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 05.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022