Spoločenská zodpovednosť podnikania

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• o etike, zodpovednosti v podnikaní, stakeholders a ich záujmoch a hľadaní zmierlivých riešení SZP,
• o právnych, sociálnych, kultúrnych a ďalších aspektoch spoločensky zodpovedného podnikania,
• rovnoprávnosti zamestnancov z hľadiska pohlavia, rasy a vyznania.
Zručnosti:
• pripravovať relevantné podklady pre aplikovanie spoločenskej zodpovednosti v podniku,
• aplikovať princípy spoločenskej zodpovednosti,
• diskutovať o problémoch spoločenskej zodpovednosti podniku.
Kompetentnosti:
• schopnosť definovať spoločensky zodpovedný podnik,
• schopnosť zberať a interpretovať údaje súvisiace s touto problematikou,
• schopnosť rozoznávať prejavy spoločenskej zodpovednosti,
• schopnosť robiť efektívne rozhodnutia v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
1. Definovanie SZP.
2. Princípy SZP.
3. Stakeholdri vo vzťahu k SZP.
4. Udržateľnosť podnikov.
5. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov.
6. Etika a spoločenská zodpovednosť.
7. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť.
8. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo.
9. SZP a stratégia podniku.
10. SZP a leadership.
11. SZP a motivácia zamestnancov.
12. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov.
13. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SEKNIČKA, P. – PUTNOVÁ, A. 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. 200 s. ISBN 978-80-247-5545-8.
2. KOZÁKOVÁ, J. 2021. Spoločenská zodpovednosť v podnikaní nadnárodných spoločností na Slovensku. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2021. 262 s. ISBN 978-80-552-2409-1.
3. KAŠPAROVÁ, K. – KUNZ, V. 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4480-3.
4. KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnosť firem – etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Praha: OPS, 2010. 193 s. ISBN 978-80- 87269-12-1.
5. STN EN ISO 26000: 2011 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti.
Doplňujúca literatúra:
6. MOON, J. 2014. Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2014. 180 s. ISBN 0199671818.
7. STIERL, M. 2013. Corporate Social Responsibility. Springer Berlín, 2013. ISBN: 0415683254.
8. CROWTHER, D. – GÜLER, A. 2008. Corporate Social Responsibility. Ventus Publishing ApS, 2008. 144 s. ISBN 978-87-7681-415-1.
9. GECHEVSKI, D. et al. 2016. Corporate Social Responsibility Based on EFQM Framework. In International Journal of Engineering Tome. 2016, roč. XIV., č. 1, s. 115-120. ISSN 1584-2665.

Sylabus predmetu

Semináre: 1. Definovanie SZP. 2. Princípy SZP. 3. Stakeholdri vo vzťahu k SZP. 4. Udržateľnosť podnikov. 5. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov. 6. Etika a spoločenská zodpovednosť. 7. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť. 8. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo. 9. SZP a stratégia podniku. 10. SZP a leadership. 11. SZP a motivácia zamestnancov. 12. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov. 13. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálna práca, priebežný test
kombinovaná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15%
• výsledok semestrálneho testu - 15%
• aktivita na cvičeniach/seminároch - 10%
• záverečný písomný test a ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch = 26 hod.
• príprava na aktívne formy výučby = 10 hod.
• vypracovanie semestrálnej práce = 10 hod.
• príprava na semestrálny test = 10 hod.
• príprava na záverečný test a ústna skúška = 22 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 17.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 17.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022