Spoločenská zodpovednosť podnikania

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• o etike, zodpovednosti v podnikaní, stakeholders a ich záujmoch a hľadaní zmierlivých riešení SZP,
• o právnych, sociálnych, kultúrnych a ďalších aspektoch spoločensky zodpovedného podnikania,
• rovnoprávnosti zamestnancov z hľadiska pohlavia, rasy a vyznania.
Zručnosti:
• pripravovať relevantné podklady pre aplikovanie spoločenskej zodpovednosti v podniku,
• aplikovať princípy spoločenskej zodpovednosti,
• diskutovať o problémoch spoločenskej zodpovednosti podniku.
Kompetentnosti:
• schopnosť definovať spoločensky zodpovedný podnik,
• schopnosť zberať a interpretovať údaje súvisiace s touto problematikou,
• schopnosť rozoznávať prejavy spoločenskej zodpovednosti,
• schopnosť robiť efektívne rozhodnutia v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Definovanie SZP. Princípy SZP. Stakeholdri vo vzťahu k SZP. Udržateľnosť podnikov. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov. Etika a spoločenská zodpovednosť. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo. SZP a stratégia podniku. SZP a leadership. SZP a motivácia zamestnancov. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti.
Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Definovanie SZP. Princípy SZP. Stakeholdri vo vzťahu k SZP. Udržateľnosť podnikov. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov. Etika a spoločenská zodpovednosť. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo. SZP a stratégia podniku. SZP a leadership. SZP a motivácia zamestnancov. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZVARÍKOVÁ, K. 2023. Spoločensky zodpovedné podnikanie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2023. 110 s. ISBN 978-80-554-1938-1.
2. SEKNIČKA, P. – PUTNOVÁ, A. 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. 200 s. ISBN 978-80-247-5545-8.
3. KOZÁKOVÁ, J. 2021. Spoločenská zodpovednosť v podnikaní nadnárodných spoločností na Slovensku. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2021. 262 s. ISBN 978-80-552-2409-1.
4. KAŠPAROVÁ, K. – KUNZ, V. 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4480-3.
5. KULDOVÁ, L. 2010. Společenská odpovědnosť firem – etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Praha: OPS, 2010. 193 s. ISBN 978-80- 87269-12-1.
6. STN EN ISO 26000: 2011 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti.
Doplňujúca literatúra:
7. MOON, J. 2014. Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2014. 180 s. ISBN 0199671818.
8. STIERL, M. 2013. Corporate Social Responsibility. Springer Berlín, 2013. ISBN: 0415683254.
9. CROWTHER, D. – GÜLER, A. 2008. Corporate Social Responsibility. Ventus Publishing ApS, 2008. 144 s. ISBN 978-87-7681-415-1.
10. GECHEVSKI, D. et al. 2016. Corporate Social Responsibility Based on EFQM Framework. In International Journal of Engineering Tome. 2016, roč. XIV., č. 1, s. 115-120. ISSN 1584-2665.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Definovanie SZP. Princípy SZP. Stakeholdri vo vzťahu k SZP. Udržateľnosť podnikov. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov. Etika a spoločenská zodpovednosť. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo. SZP a stratégia podniku. SZP a leadership. SZP a motivácia zamestnancov. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Definovanie SZP. Princípy SZP. Stakeholdri vo vzťahu k SZP. Udržateľnosť podnikov. Hodnotenie výkonu a preukazovanie výsledkov. Etika a spoločenská zodpovednosť. Globalizácia a spoločenská zodpovednosť. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo. SZP a stratégia podniku. SZP a leadership. SZP a motivácia zamestnancov. Prepojenie hlavných oblastí SZP a dosiahnutie konkurencieschopnosti podnikov. Zmeny v chápaní spoločenskej zodpovednosti.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálna práca, priebežný test
kombinovaná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15%
• výsledok semestrálneho testu - 15%
• aktivita na konzultáciách - 10%
• záverečný písomný test a ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách = 10 hod.
• samoštúdium = 26 hod.
• vypracovanie semestrálnej práce = 10 hod.
• príprava na semestrálny test = 10 hod.
• príprava na záverečný test a ústna skúška = 22 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 17.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2024

Dátum schválenia: 17.08.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2024