Digitálna ekonomika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s hlavnými črtami „digitálnej ekonomiky“, ako aj s radom otázok, ktoré s ňou súvisia. Ústrednou otázkou v rámci rôznych tém bude, či sa obchodné postupy a zmluvy v „digitálnej ekonomike“ môžu odchyľovať od efektívneho správania v akých prípadoch môžu byť prospešné alebo škodlivé pre spoločnosť. Budú sa analyzovať aj skutočné prípadové štúdie, ktoré sú špecifické pre digitálne trhy. Najskôr budú študenti študovať ekonomické vlastnosti platforiem a obojstranných trhov, ktoré často vznikajú v digitálnych odvetviach. Po druhé, kurz bude pokrývať aplikácie informačnej ekonomiky na rôzne digitálne sektory. Študenti sa predovšetkým naučia teóriu aukcií, pretože aukcie sa bežne používajú na predaj reklamných služieb a na elektronický obchod. Po tretie, kurz bude pokrývať ekonomiku inovácií, bezpečnosti, súkromia a GDPR, ktoré sú základnou súčasťou „digitálnej ekonomiky“.
Vedomosti:
• Vedomosti z oblasti digitálnej ekonomiky
• Vedomosti z oblasti B2B a B2C platforiem
• Vedomosti z oblasti budovania dôvery a reputácie na elektronických trhoch
• Vedomosti z oblastí základných nástrojov dataminigu a extrakcie informácií s údajov
• Vedomosti z oblasti bezpečnosti, súkromia a GDPR v digitálnom prostredí.
Kompetentnosti:
• Orientovanie sa na rôznych druhoch elektronických trhoch
• Pracovať v prostredí B2B a B2C obchodných platforiem
• Vyhodnocovať podnikové údaje využitím databázových a základných dataminingových nástrojov.
• Hodnotiť dôveryhodnosť obchodných partnerov a budovať doveryhodnosť na elektronických trhoch
• Zavádzať digitálne inovácie v podnikoch
• Správa systémov Business Intelligence systémov v podniku
Zručnosti:
• Nákup a predaj na elektronických trhoch v rámci B2B a B2C platforiem,
• Nastavenie funkcionalít trhových platforiem
• Tvorba a parametrizácia elektronických zoznamov produktov a elektronických katalógov
• Vytváranie zostáv, kontrola a správa systémov Business Intelligence
• Vytváranie stratégií pre budovanie reputácie na elektronických trhoch.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Povaha údajov a zber údajov.
Analýza údajov.
Digitalizácia ekonomiky.
Digitálny tovar a služby.
B2B platformy.
Digitálne trhy.
Mechanizmus budovania dôvery.
Reputácia na internete.
Digitálne podnikanie, stratégia a inovácie.
Business Intelligence.
Úvod do dataminingu.
Metódy dataminingu.
Bezpečnosť, súkromie a GDPR.
Samoštúdium:
Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa dátových typov.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s prípravou údajov.
Vybrané prípadové štúdie a príklady spojené s vizualizáciou viac premenných súborov údajov.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s analýzou údajov.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s prípravou elektronickej aukcie.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s realizáciou elektronickej aukcie.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s vyhodnotením elektronickej aukcie.
Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s hodnotením mechanizmov reputácie.
Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu I (napr. Základné klasifikačné stromy).
Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Modelovanie jednoduchých neurónových sietí).
Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Trénovanie jednoduchých neurónových sietí).
Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Vyhodnocovanie jednoduchých neurónových sietí).
Príprava na odovzdanie písomnej práce.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
1. ZHOU, Hong. Learn Data Mining Through Excel. Apress, 2020.
2. OVERBY, Harald; AUDESTAD, Jan Arild. Digital Economics: How Information and Communication Technology is Shaping Markets, Businesses, and Innovation. Sp, 2018.
3. PEITZ, Martin; WALDFOGEL, Joel (ed.). The Oxford handbook of the digital economy. Oxford University Press, 2012.
4. POCHIRAJU, Bhimasankaram; SESHADRI, Sridhar (ed.). Essentials of Business Analytics: An Introduction to the Methodology and Its Applications. Springer, 2019.
5. HODEGHATTA, Umesh R.; NAYAK, Umesha. Business analytics using R-a practical approach. Apress, 2016.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Povaha údajov a zber údajov. Analýza údajov. Digitalizácia ekonomiky. Digitálny tovar a služby. B2B platformy. Digitálne trhy. Mechanizmus budovania dôvery. Reputácia na internete. Digitálne podnikanie, stratégia a inovácie. Business Intelligence. Úvod do dataminingu. Metódy dataminingu. Bezpečnosť, súkromie a GDPR. Samoštúdium: Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa dátových typov. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s prípravou údajov. Vybrané prípadové štúdie a príklady spojené s vizualizáciou viac premenných súborov údajov. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s analýzou údajov. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s prípravou elektronickej aukcie. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s realizáciou elektronickej aukcie. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s vyhodnotením elektronickej aukcie. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s hodnotením mechanizmov reputácie. Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu I (napr. Základné klasifikačné stromy). Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Modelovanie jednoduchých neurónových sietí). Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Trénovanie jednoduchých neurónových sietí). Vybrané prípadové štúdie a príklady týkajúce sa základných metód dataminingu II (napr. Vyhodnocovanie jednoduchých neurónových sietí). Príprava na odovzdanie písomnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežná písomná práca
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
priebežná písomná práca 40 % (počet bodov spolu 40)
Záverečné hodnotenie:
písomná skúška 60 % (počet bodov spolu 60)

Pracovné zaťaženie študenta

104 hodín celkom, z toho:
• 20 hodín účasť na konzultáciách
• 13 hodín príprava na konzultácie
• 32 hodín samoštúdium
• 19 hodín príprava na písomnú prácu
• 20 hodín príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023