Komunikačné a manažérske spôsobilosti

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom teoretické a praktické poznatky o komunikačných, sociálnych a manažérskych spôsobilostiach, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu prácu manažérov podnikovej aj verejnej sféry pri plnení svojich každodenných úloh.
Študenti budú oboznámení so základnými východiskami a pojmami tak, aby ich následne mohli využiť a aplikovať pri rozbore konkrétnej spoločenskej problematiky, či sociálnej situácie. Výsledkom vzdelávania je rozvoj komunikačných spôsobilostí, obratnosti v oblasti interpersonálnych vzťahov a manažérskych spôsobilostí najmä v oblasti vedenia, manažmentu času a vyjednávania prostredníctvom interaktívnych metód výučby.
Vedomosti:
• poznať modely interpersonálnej komunikácie, formy komunikácie,
• pochopiť stratégie persuázie,
• komparovať a aplikovať rôzne prístupy v problémovej komunikácii,
• aplikovať štýly vedenia,
• poznať techniky a metódy manažment času.
Zručnosti:
• rétorické zručnosti,
• príprava dokumentov,
• schopnosť presvedčivo argumentovať,
• riešiť konflikty,
• organizovať prácu a delegovať pracovné úlohy.
Kompetentnosti:
• komunikačné spôsobilosti - verbálne, neverbálne a paraverbálne v rôznych pracovných situáciách,
• kompetentnosť viesť formálne rozhovory (výberové interview, hodnotiaci pohovor, presviedčanie, riešenie konfliktov, vyjednávanie),
• spôsobilosť využívať techniky a nástroje manažmentu času pri sebariadení a organizovaní práce.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Prínos komunikačných a manažérskych spôsobilostí pre rozvoj kariéry. Úvodné cvičenie - podmienky absolvovania predmetu.
Mentálna mapa.
Aktívne počúvanie – umenie počúvať. Empatia.
Cvičenie verbálnej pohotovosti.
Neverbálna komunikácia – zážitky.
Komunikácia so zamestnancami – hranie rolí.
Rozhovor v praxi manažéra. Výberové interview. Poskytovanie priebežnej spätnej väzby. Pochvala, kritika, konštruktívna kritika.
Individuálna prezentácia – príprava prejavu manažéra.
Písomnosti v organizácii (obchodná ponuka nového produktu, oslovenie nových klientov, reklamácia, odpoveď na reklamáciu, kladná a zamietavá odpoveď uchádzačovi o zamestnanie, pracovný posudok). Formulácia výrokov.
Modelové riešenie konfliktov na pracovisku. Pasívne, agresívne a asertívne reakcie. Zvládanie stresu.
Štýly vedenia.
Techniky a nástroje manažmentu času.
Vyjednávanie – hranie rolí.
Samoštúdium:
Komunikačné a manažérske spôsobilosti – úvod do problematiky.
Úvod do komunikácie. Interpersonálna komunikácia.
Formy komunikácie I.: verbálna a paraverbálna komunikácia.
Formy komunikácie II.: Neverbálna komunikácia.
Komunikácia v organizácii.
Ústna komunikácia. Výberové interview. Spätná väzba. Hodnotiaci rozhovor. Vedenie porád.
Rozvoj prezentačných spôsobilostí. Prejav. Presviedčanie.
Písomná komunikácia – formálna úprava písomností, tvorba obchodných listov, špecifiká elektronickej komunikácie.
Problémová komunikácia – riešenie konfliktov v organizáciách. Mediácia. Asertivita, agresivita a pasivita.
Vedenie a štýly vedenia.
Manažment času.
Techniky a nástroje manažmentu času.
Vyjednávanie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Quintanilla, K. M. – Wahl, S. T.: Business and Professional Communication: KEYS for Workplace Excellence. 4th ed., London: SAGE Publications, Inc., 2020. ISBN 978-15-0636-959-4.
2. Szarková, M.: Komunikácia v manažmente. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-184-4.
3. Špaček, L.: Byznys etiketa a komunikace. Praha: Nakladatelství Universum, 2021. ISBN 978-80-2427-366-2.
4. Mayfield, M. – Mayfield, J., Walker, R.: Fundamental Theories of Business Communication : laying a Foundation for the Field. Palgrave Macmillan, 2020. 266 pp. ISBN 978-3-030-57740-7.
5. Muthusamy, S. K.: Power of positive words: communication, cognition, and organizational transformation. In: Journal of Organizational Change Management, 2019. Vol. 32 No. 1, pp. 103-122.
Doplňujúca literatúra:
6. Mautner, G. – Rainer, F.: Handbook of Business Communication. De Gruyter, 2019. ISBN 150-151-900-X.
7. Szarková, M. – Beláňová, B. – Matkovčíková, N.: Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. 99 s. ISBN 978-80-7556-036-0.
8. Ter Hoeven, C.L. – Miller, V. D. – Peper, B. – den Dulk, L.: “The Work Must Go On”: The Role of Employee and Managerial Communication in the Use of Work–Life Policies. In: Management Communication Quarterly, 2017, 31(2), 194-229.
9. Olexová, C.: Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
10. O komunikaci. 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2017. 204 s. ISBN 978-80-7261-497-4.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Prínos komunikačných a manažérskych spôsobilostí pre rozvoj kariéry. Úvodné cvičenie - podmienky absolvovania predmetu. Mentálna mapa. Aktívne počúvanie – umenie počúvať. Empatia. Cvičenie verbálnej pohotovosti. Neverbálna komunikácia – zážitky. Komunikácia so zamestnancami – hranie rolí. Rozhovor v praxi manažéra. Výberové interview. Poskytovanie priebežnej spätnej väzby. Pochvala, kritika, konštruktívna kritika. Individuálna prezentácia – príprava prejavu manažéra. Písomnosti v organizácii (obchodná ponuka nového produktu, oslovenie nových klientov, reklamácia, odpoveď na reklamáciu, kladná a zamietavá odpoveď uchádzačovi o zamestnanie, pracovný posudok). Formulácia výrokov. Modelové riešenie konfliktov na pracovisku. Pasívne, agresívne a asertívne reakcie. Zvládanie stresu. Štýly vedenia. Techniky a nástroje manažmentu času. Vyjednávanie – hranie rolí. Samoštúdium: Komunikačné a manažérske spôsobilosti – úvod do problematiky. Úvod do komunikácie. Interpersonálna komunikácia. Formy komunikácie I.: verbálna a paraverbálna komunikácia. Formy komunikácie II.: Neverbálna komunikácia. Komunikácia v organizácii. Ústna komunikácia. Výberové interview. Spätná väzba. Hodnotiaci rozhovor. Vedenie porád. Rozvoj prezentačných spôsobilostí. Prejav. Presviedčanie. Písomná komunikácia – formálna úprava písomností, tvorba obchodných listov, špecifiká elektronickej komunikácie. Problémová komunikácia – riešenie konfliktov v organizáciách. Mediácia. Asertivita, agresivita a pasivita. Vedenie a štýly vedenia. Manažment času. Techniky a nástroje manažmentu času. Vyjednávanie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Tímové semestrálne zadania, priebežný test
Kombinovaná skúška
Tím pre spracovanie semestrálnych zadaní pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnych zadaní sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• vypracovanie a prezentácia tímových semestrálnych zadaní – 30 %
• aktivita – 10 %
• záverečný písomný test a ústna skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• Účasť na konzultáciách: 20 hodín
• Samoštúdium: 32 hodín
• Príprava tímových semestrálnych zadaní: 13 hodín
• Príprava na záverečné hodnotenie: 39 hodín
Spolu: 104

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023