Vnútropodnikový controlling

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je rozšíriť poznatky a vedomosti absolventa fakulty z oblasti podnikovej ekonomiky a prehĺbiť ich v špecializácii problematiky riadenia podniku na báze controllingu.
Vedomosti: Študenti získajú znalosti z funkcií controllingu (koordinačnej, kontrolnej, inovačnej, informačnej, analytickej a poradenskej). Špecializáciou si rozšíria vedomosti v manažérskej práci podnikovohospodárskeho ekonóma - controlléra, ktorý sa bude stretávať pri uplatnení svojej odbornej činnosti s riešením manažérsko-ekonomických úloh, zabezpečovaním kvalitných ekonomických informácií založených na finančnom a manažérskom výkazníctve a ich aktívnym využívaním v praxi.
Zručnosti: Výsledkom sú zručnosti v analyzovaní odchýlok pre metódu štandardných nákladov v podniku, vo výpočte odchýlok rozpočtov, vyjadrení citlivosti v úlohách CVP, výpočte príspevku na úhradu, kalkulácii variabilných a fixných nákladov, v rozhodovaní manažmentu pri existujúcej kapacite a spracovaní informácií do správ pre potreby operatívneho a strategického riadenia a paralelne aj informačného systému controllingu v podniku.
Kompetentnosti: Študenti majú osvojené kľúčové kompetencie smerom k plánovitým, cieľavedomým a systematicky využívaným odborným vedomostiam vnútropodnikového controllingového riadenia, tvorivým riešeniam, novým prístupom vnútropodnikových jednotiek, sú schopní nové informácie klasifikovať, analyzovať, systematizovať, nadobudnuté poznatky dávať do kontextu účtovných výkazov a výsledkov finančno-ekonomických analýz pre potreby manažérskeho rozhodovania, hľadať súvislosti, kriticky a analyticky myslieť a hodnotiť prostredníctvom konkrétnych úloh v rôznych oblastiach manažérskeho rozhodovania.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Podnik ako živý sociálny systém. Základy ekonomického riadenia. Požiadavky na moderné riadenie v podnikoch.
Controlling – história a súčasnosť. Koncepcia controllingu. Profesionálny controlling.
Nástroje controllingu. Štandardy a benchmarking.
Plánovanie a rozpočtovanie.
Organizácia controllingu. Úloha controllingu pri koordinácii riadenia v podniku. Personálny controlling.
Úlohy a zodpovednosť controllera pri plánovaní. Analýza citlivosti, tvorba scenárov a z toho vyplývajúce úlohy pre controllera.
Controlling v operatívnej oblasti riadenia. Operatívne plánovanie. Operatívna dopredná a spätná väzba (kontrola). Druhy odchýlok.
Strategická dopredná a spätná väzba (kontrola). Optimalizácia odchýlok (Management by deviation).
Controlling a reporting.
Controlling nákladov po línii vnútropodnikových útvarov. Zodpovednostné strediská.
Riadenie zodpovednostných stredísk. Vnútropodnikové ceny.
Nákladový procesný controlling. Riadenie a plánovanie procesov. Postup pri zavedení controllingu procesných nákladov.
Controlling ako riadenie zisku. Kalkulácia variabilných nákladov. Nákladovo orientovaná tvorba cien.
Samoštúdium:
Úvod do filozofie novej koncepcie controllingu v manažmente organizácii a jej aplikácie v praxi.
Úlohy pri existujúcej kapacite. Úlohy CVP (Cost – Volume – Profit). Analýza bodu zvratu (Break-Even Point – BEP). Bezpečnostná marža (Margin of Safety – MS).
Vyjadrenie citlivosti v úlohách CVP – analýza citlivosti množstva, ceny, nákladov.
Tvorba scenárov vyplývajúc z analýzy citlivosti. Hľadanie riešení.
Controlling procesných nákladov. Prirážková metóda verzus metóda ABC (Activity Based Costing).
Vybrané ukazovatele pre meranie výsledkov vnútropodnikových oddelení.
Využitie funkcie času pri riadení procesov. Metóda Time-Driven Activity Based Costing (TD ABC).
Kontrola plnenia rozpočtov.
Controlling ako riadenie zisku. Nákladovo orientovaná tvorba cien.
Analýza odchýlok – uplatnenie princípov kalkulácie variabilných nákladov.
Analýza odchýlok – kalkulácia z hľadiska využitia výrobnej kapacity.
Príprava na priebežné písomné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. CHARIFZADEH, M. – TASCHNER, A.: Management Accounting and Control: Tools and Concepts in a Central European Context. Willey. 2020. ISBN 978-3-527-83280-4
2. TÓTH, M. – ŠAGÁTOVÁ, S.: Nákladový controlling. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 168 s. ISBN 978-80-7598-906-2.
3. EBERENZ, R. – BEHRINGER, S.: Corporate Controlling 2020: Trends and Challenges. In: Buttkus, M., Eberenz, R. (eds). Performance management in Retail and the Consumer Goods Industry. Springe, Cham. 2019, pp. 297-310.
4. BAYE, M. R.: Managerial Economics and Business Strategy. McGraw-Hill, 2017. ISBN 978-12-592-5138-2.
Doplňujúca literatúra:
1. TÓTH, M. – ŠAGÁTOVÁ, S.: Nákladový controlling : zbierka príkladov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 2. vyd. 196 s. ISBN 978-80-8168-901-7.
2. TUMPACH, M.: Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2008. ISBN 80-8078-168-2.
3. SCHMALZING, K.: Configuring Controlling in SAP ERP. SAP Press, 2016. ISBN 978-14-932-1251-4.
4. JORDAN, J.: Product Cost Controlling with SAP. SAP Press, 2016. ISBN 978-14-932-1269-9.
5. ESCHENBACH, R. – SILLER, H.: Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Bratislava: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-735-7918-0.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Podnik ako živý sociálny systém. Základy ekonomického riadenia. Požiadavky na moderné riadenie v podnikoch. Controlling – história a súčasnosť. Koncepcia controllingu. Profesionálny controlling. Nástroje controllingu. Štandardy a benchmarking. Plánovanie a rozpočtovanie. Organizácia controllingu. Úloha controllingu pri koordinácii riadenia v podniku. Personálny controlling. Úlohy a zodpovednosť controllera pri plánovaní. Analýza citlivosti, tvorba scenárov a z toho vyplývajúce úlohy pre controllera. Controlling v operatívnej oblasti riadenia. Operatívne plánovanie. Operatívna dopredná a spätná väzba (kontrola). Druhy odchýlok. Strategická dopredná a spätná väzba (kontrola). Optimalizácia odchýlok (Management by deviation). Controlling a reporting. Controlling nákladov po línii vnútropodnikových útvarov. Zodpovednostné strediská. Riadenie zodpovednostných stredísk. Vnútropodnikové ceny. Nákladový procesný controlling. Riadenie a plánovanie procesov. Postup pri zavedení controllingu procesných nákladov. Controlling ako riadenie zisku. Kalkulácia variabilných nákladov. Nákladovo orientovaná tvorba cien. Samoštúdium: Úvod do filozofie novej koncepcie controllingu v manažmente organizácii a jej aplikácie v praxi. Úlohy pri existujúcej kapacite. Úlohy CVP (Cost – Volume – Profit). Analýza bodu zvratu (Break-Even Point – BEP). Bezpečnostná marža (Margin of Safety – MS). Vyjadrenie citlivosti v úlohách CVP – analýza citlivosti množstva, ceny, nákladov. Tvorba scenárov vyplývajúc z analýzy citlivosti. Hľadanie riešení. Controlling procesných nákladov. Prirážková metóda verzus metóda ABC (Activity Based Costing). Vybrané ukazovatele pre meranie výsledkov vnútropodnikových oddelení. Využitie funkcie času pri riadení procesov. Metóda Time-Driven Activity Based Costing (TD ABC). Kontrola plnenia rozpočtov. Controlling ako riadenie zisku. Nákladovo orientovaná tvorba cien. Analýza odchýlok – uplatnenie princípov kalkulácie variabilných nákladov. Analýza odchýlok – kalkulácia z hľadiska využitia výrobnej kapacity. Príprava na priebežné písomné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
• písomné hodnotenie: 20 b.
• hodnotenie aktivity na konzultáciách: 20 b.
Záverečné písomné hodnotenie:
• písomná skúška: 60 b.

Pracovné zaťaženie študenta

130 hodín celkom, z toho:
• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na konzultácie – 26 hod.
• príprava na priebežné písomné hodnotenia – 26 hod.
• príprava na písomnú skúšku – 26 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022