Ekónomia a manažment v zdravotníctve

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• schopnosť identifikovať základné pojmy a kategórie viažuce sa k problematike manažmentu zdravotníctva
• nadobudnúť poznatky o ekonomike zdravotníctva
• nadobudnúť poznatky o zdravotníckej politike a legálnych aspektoch zdravotníckej starostlivosti
Zručnosti:
• variantné myslenie a tímová práca pri manažérskych rozhodnutiach
• prezentačné zručnosti v oblasti implementácie ekonomických a manažérskych rozhodnutí
Kompetentnosti:
• pri aplikácii strategických diagnostických metód v zdravotníctve
• pri aplikácii manažérskych rozhodnutí v zdravotníctve

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Ekonomika zdravia a zdravotníctva.
Systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v EÚ.
Základné koncepty zdravotníckych systémov. Základné modely zdravotníckych systémov.
Zdravotnícke reformy v SR.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Riadenie a dozor nad zdravotnou starostlivosťou v SR.
Financovanie zdravotníctva. Finančné toky, zdroje a spôsoby financovania zdravotníctva. Spôsoby financovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR.
Zdravotné poistenie v SR.
Príjmy a prerozdeľovanie verejného zdravotného poistenia. Výdavky na zdravotnú starostlivosť.
Princípy cenotvorby v zdravotníctve.
Zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti v SR.
Finančná analýza v zdravotníctve.
Manažment v zdravotníctve
Marketing v zdravotníctve.
Samoštúdium:
Zdravotníctvo vo vzťahu k ekonomickej teórii.
Zdravotnícke systémy vo svete.
Problematika zdravotníckych reforiem v SR.
Zdravotná starostlivosť v SR.
Príprava na prezentáciu semestrálnych zadaní.
Finančné toky, zdroje a spôsoby financovania zdravotníctva.
Aplikácia princípov cenotvorby v zdravotníctve.
Problematika finančnej analýzy v zdravotníctve.
Aplikácia nástrojov manažmentu a marketingu v zdravotníctve.
Príprava na prezentáciu semestrálnych zadaní.
Príprava na semestrálny test.

Odporúčaná literatúra

1. ONDRUŠ, P., ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve. Matica slovenská, 2017. 328 s. ISBN 978-80-9725-359-2.
2. OZOROVSKÝ, V., VOJTEKOVÁ, I. a kol. 2016. Zdravotnícky manažment a financovanie. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 344 s. ISBN 978-80-8168-522-4.
3. BARTÁK, M. 2010. Ekonomika zdraví. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8.
4. WALSHE, K – SMITH, J. 2016. Healthcare Management. 3rd edition. Open University Press, 2016. ISBN 978-0335263523.
5. MORRIS, S. et al. 2012. Economic Analysis in Health Care. 2nd edition. John Wiley & Sons, 2012. ISBN: 978-1-119-95149-0.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Ekonomika zdravia a zdravotníctva. Systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v EÚ. Základné koncepty zdravotníckych systémov. Základné modely zdravotníckych systémov. Zdravotnícke reformy v SR. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Riadenie a dozor nad zdravotnou starostlivosťou v SR. Financovanie zdravotníctva. Finančné toky, zdroje a spôsoby financovania zdravotníctva. Spôsoby financovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR. Zdravotné poistenie v SR. Príjmy a prerozdeľovanie verejného zdravotného poistenia. Výdavky na zdravotnú starostlivosť. Princípy cenotvorby v zdravotníctve. Zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti v SR. Finančná analýza v zdravotníctve. Manažment v zdravotníctve Marketing v zdravotníctve. Samoštúdium: Zdravotníctvo vo vzťahu k ekonomickej teórii. Zdravotnícke systémy vo svete. Problematika zdravotníckych reforiem v SR. Zdravotná starostlivosť v SR. Príprava na prezentáciu semestrálnych zadaní. Finančné toky, zdroje a spôsoby financovania zdravotníctva. Aplikácia princípov cenotvorby v zdravotníctve. Problematika finančnej analýzy v zdravotníctve. Aplikácia nástrojov manažmentu a marketingu v zdravotníctve. Príprava na prezentáciu semestrálnych zadaní. Príprava na semestrálny test.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
vypracovanie a prezentácia semestrálneho zadania – 15 % (15 bodov)
aktivita na konzultáciách – 10 % (10 bodov)
výsledok semestrálneho testu – 15 % (15 bodov)
Záverečné hodnotenie:
záverečná písomná skúška – 60 % (60 bodov)

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 hod.
samoštúdium – 32 hod.
spracovanie semestrálneho zadania – 13 hod.
príprava na semestrálny test – 13 hod.
príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022