Internetová komunikácia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• - komunikačné stratégie v digitálnom prostredí
• - poznatky o sociálnych médiách ako komerčných nástrojoch
• - analytické nástroje na vyhodnocovanie efektívnosti internetovej komunikácie
Zručnosti:
• - vyhľadávať informácie na internete
• - segmentovať užívateľské komunity na sociálnych sieťach
• - vytvoriť profesionálny profil na sociálnych sieťach
• - tvoriť virtuálne tímy
• - analyzovať efektívnosť internetovej komunikácie
Kompetentnosti:
- schopnosť tvoriť a aplikovať efektívne komunikačné stratégie v digitálnom prostredí
- využívať manažérske prístupy na tvorbu podnikových prezentácií na internete
- schopnosť navrhnúť a použiť analytické nástroje na vyhodnocovanie internetovej komunikácie

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do internetovej komunikácie.
Digitálne prostredie a sociálne médiá. Podnikové sociálne siete.
Vyhľadávanie informácií na internete a ich zdieľanie.
Vývoj a využitie multimédií.
Úloha informačných technológií v elektronickom obchode.
Aplikácia komunikačných stratégií I.
Aplikácia komunikačných stratégií II.
CMS platformy.
Analytické nástroje na vyhodnocovanie internetovej komunikácie.
Aplikácia analytických nástrojov na hodnotenie efektívnosti internetovej komunikácie.
Digitálne platformy na virtuálnu komunikáciu.
Virtuálna spolupráca a virtuálne tímy.
Trendy v internetovej komunikácii.
Samoštúdium:
Význam internetovej komunikácie v práci manažéra.
Tvorba profesionálneho profilu na sociálnych sieťach.
Vertikálna a horizontálna analýza sociálnych sietí.
Nástroje na vyhľadávanie informácií na internete. Zdieľanie informácií.
Elektronický obchod – prípadová štúdia.
Natívna reklama na sociálnych sieťach.
Blogovanie, mikroblogovanie. Copywriting.
Zvyšovanie povedomia o značke v digitálnom prostredí. Tvorba značky zamestnávateľa v digitálnom prostredí. Aplikácia na príkladoch z praxe.
Ukazovatele efektívnosti využitia reklamného priestoru na internete.
Vyhodnocovanie efektívnosti internetovej komunikácie pomocou analytických nástrojov.
Virtuálne tímy v podniku. Webináre: prípadová štúdia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DWIVEDI, A. – McDonald, R. E.: Examining the efficacy of brand social media communication: a consumer perspective. In: Journal of Marketing Theory and Practice. 2020, Vol. 28, Iss. 4, pp. 373-386.
2. VLAD, D. E.: Concepts of Quality Connected to Social Media and Emotions. Springer Gabler, 2020. ISBN 978-3-658-28867-9 (eBook)
3. DOLEGA, L. – ROWE, F. – BRANAGAN, E.: Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales. In: Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, vol. 60.
4. KRUPA, M.: E-shop od nápadu po úspech. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 304 s. ISBN 978-8081688621.
5. PŘIKRYLOVÁ, J. a kol.: Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing. 2019. ISBN 978-80-271-2649-1
6. SZARKOVÁ, M. et al.: Social Networks in Human Resources Management in the Industrial Revolution 4.0 and 5.0 and Their Evolutionary Trends. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 110 s. ISBN 978-80-7556-083-4
Doplňujúca literatúra:
7. SONNIER, G. P. – McALISTER, L. – RUTZ, O. J.: A Dynamic Model of the Effect of Online Communications on Firm Sales. In: Marketing Science, 2011, vol. 30, No. 4, pp. 702-716.
8. ČERNÝ, M.: Elektronické podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 149 s. ISBN 978-80-225-4295-1.
9. OLEXOVÁ, C.: Online reputácia uchádzačov o zamestnanie. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Žilina: Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 89-91.
10. SÜRAL, I.: Characteristics of a sustainable Learning and Content Management System (LCMS). In: Procedia – Social and Behavioral Science. 2010, Vol. 9, pp. 1145-1152.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do internetovej komunikácie. Digitálne prostredie a sociálne médiá. Podnikové sociálne siete. Vyhľadávanie informácií na internete a ich zdieľanie. Vývoj a využitie multimédií. Úloha informačných technológií v elektronickom obchode. Aplikácia komunikačných stratégií I. Aplikácia komunikačných stratégií II. CMS platformy. Analytické nástroje na vyhodnocovanie internetovej komunikácie. Aplikácia analytických nástrojov na hodnotenie efektívnosti internetovej komunikácie. Digitálne platformy na virtuálnu komunikáciu. Virtuálna spolupráca a virtuálne tímy. Trendy v internetovej komunikácii. Samoštúdium: Význam internetovej komunikácie v práci manažéra. Tvorba profesionálneho profilu na sociálnych sieťach. Vertikálna a horizontálna analýza sociálnych sietí. Nástroje na vyhľadávanie informácií na internete. Zdieľanie informácií. Elektronický obchod – prípadová štúdia. Natívna reklama na sociálnych sieťach. Blogovanie, mikroblogovanie. Copywriting. Zvyšovanie povedomia o značke v digitálnom prostredí. Tvorba značky zamestnávateľa v digitálnom prostredí. Aplikácia na príkladoch z praxe. Ukazovatele efektívnosti využitia reklamného priestoru na internete. Vyhodnocovanie efektívnosti internetovej komunikácie pomocou analytických nástrojov. Virtuálne tímy v podniku. Webináre: prípadová štúdia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímová semestrálna práca, semestrálny test
písomná skúška
Tím pre spracovanie semestrálnej práce pozostáva z 3 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnej práce sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
vypracovanie a prezentácia tímovej semestrálnej práce – 20%
semestrálny test – 10 %
aktivita – 10 %
záverečná písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 hodín
samoštúdium – 32 hodín
spracovanie tímovej semestrálnej práce: – 13 hodín
príprava na semestrálny test: – 13 hodín
príprava na písomnú skúšku: – 26 hodín
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023