Manažérstvo kvality v integrovanom systéme

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• pochopenie manažérstva kvality,
• požiadavky na (integrovaný) systém manažérstva kvality,
• finančné dopady kvality,
• medzinárodné normy spojené so systémom manažérstva kvality,
• auditovanie systémov manažérstva kvality.
Kompetentnosti:
• navrhnutie systému riadenia kvality,
• navrhnutie systému sledovania nákladov kvality v informačnom systéme organizácie
• navrhnutie metód monitoringu a kontrolingu podnikateľských procesov
Zručnosti:
• zisťovanie potreby a určovanie ukazovateľov kvality,
• dokumentovanie procesov,
• použitie konkrétnych nástrojov (napr. Paretova analýza, QFD,)
• zlepšovanie podnikových procesov
• realizovanie auditov kvality

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Kvalita. Kanov model. Zásady manažovania kvality.
2. Historické prístupy k manažovaniu kvality.
3. Základné pohľady na kvalitu (klasici kvality – Deming, Juran, Ishikava, Taguchi atď.).
4. Total Quality Management TQM
5. Úvod do Six sigma
6. Proces ako základ manažovania kvality. Dokumentovanie procesov.
7. Zdokonaľovanie procesov
8. Základné nástroje kvality
9. Nové nástroje kvality a QFD,
10. EFQM
11. Benchmarking, CFA. Ekonomika (ne)kvality.
12. Systémy riadenia kvality. Medzinárodné štandardy kvality. Audit.
13. Integrovaný systém manažovania kvality.
Semináre/cvičenia:
1. Význam MK zo strategického hľadiska. Zásady MK.
2. Tvorba politiky kvality, tvorba a kontrola cieľov kvality. Párové porovnávanie.
3. Hodnotový reťazec, mapa procesov.
4. Dokumentácia procesu (karta procesu, postupnosť krokov, definovanie krokov procesu).
5. Použitie klasických aj manažérskych nástrojov kvality I.
6. Použitie klasických aj manažérskych nástrojov kvality II.
7. Semestrálny test 1
8. Využitie nových nástrojov kvality a QFD I.,
9. Využitie nových nástrojov kvality a QFD II.
10. Sledovanie nákladov kvality (PAF model).
11. Plánovanie auditu.
12. Lean manažment: 7S, 5S.
13. Semestrálny test 2.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. PAULOVÁ, I., 2018. Komplexné manažérstvo kvality. Wolters Kluwer, 160 s., ISBN 978-80-8168-834-8.
2. KONEČNÝ, V., 2017. Manažérstvo kvality. Žilina : Edis :, 185 s., ISBN 978-80-554-1406-5.
3. LUTHRA, Sunil, et al. Total Quality Management (TQM): Principles, Methods, and Applications. CRC Press, 2020.
4. SARTOR, Marco; ORZES, Guido (ed.). Quality Management: Tools, Methods and Standards. Emerald Group Publishing, 2019.
5. TRICKER, R., 2019. Quality Management Systems: A Practical Guide to Standards Implementation. Routledge, 258 p., ISBN-10 : 0367223538.
6. DALE, B.G. - BAMFORD, D. - VAN DER WIELE, T., 2016. Managing Quality : An Essential Guide and Resource Gateway. 6th Edition, John Wiley & Sons Inc., 352 p., ISBN-10 1119130921.
7. SHARMA, S., 2018. Total Quality Management - Concepts, Strategy and Implementation for Operational Excellence. Sage Publications., 484 p., ISBN: 9789351502814.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Kvalita. Kanov model. Zásady manažovania kvality. 2. Historické prístupy k manažovaniu kvality. 3. Základné pohľady na kvalitu (klasici kvality – Deming, Juran, Ishikava, Taguchi atď.). 4. Total Quality Management TQM 5. Úvod do Six sigma 6. Proces ako základ manažovania kvality. Dokumentovanie procesov. 7. Zdokonaľovanie procesov 8. Základné nástroje kvality 9. Nové nástroje kvality a QFD, 10. EFQM 11. Benchmarking, CFA. Ekonomika (ne)kvality. 12. Systémy riadenia kvality. Medzinárodné štandardy kvality. Audit. 13. Integrovaný systém manažovania kvality. Semináre/cvičenia: 1. Význam MK zo strategického hľadiska. Zásady MK. 2. Tvorba politiky kvality, tvorba a kontrola cieľov kvality. Párové porovnávanie. 3. Hodnotový reťazec, mapa procesov. 4. Dokumentácia procesu (karta procesu, postupnosť krokov, definovanie krokov procesu). 5. Použitie klasických aj manažérskych nástrojov kvality I. 6. Použitie klasických aj manažérskych nástrojov kvality II. 7. Semestrálny test 1 8. Využitie nových nástrojov kvality a QFD I., 9. Využitie nových nástrojov kvality a QFD II. 10. Sledovanie nákladov kvality (PAF model). 11. Plánovanie auditu. 12. Lean manažment: 7S, 5S. 13. Semestrálny test 2.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenia:
1. priebežné hodnotenie 20 %
2. priebežné hodnotenie 20 %
Písomná skúška (otvorené otázky) 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• 26 hod. účasť na prednáškach
• 26 hod. účasť na cvičeniach
• 26 hod. príprava na cvičenia
• 30 hod. príprava na semestrálne testy
• 22 hod. príprava na skúšku
Spolu: 130 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 23.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 23.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022