Manažérska informatika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o moderných softvérových systémoch pre prácu manažérov pri riadení podniku a vedomosti o počítačovej komunikácii v prostredí počítačových sietí. Na cvičeniach študenti získajú praktické návyky pri využívaní jednotlivých typov programov MS Office; o komunikácii v lokálnej a globálnej počítačovej sieti a práci s vybraným informačným systémom; ako vyhľadávať informácie v rôznych domácich a zahraničných databázach; a o bezpečnosti v informatike.
Vedomosti:
• vedomosti o moderných softvérových systémoch pre prácu manažérov,
• získanie systémového myslenia a konania,
• pochopenie nových úloh a možností, ktoré poskytujú moderné informačné technológie a systémy pri riadení podnikov.
Zručnosti:
• získanie praktických návykov pri využívaní jednotlivých programov MS Office na PC so zameraním na ekonomické a manažérske aplikácie,
• vyhľadávanie informácií z rôznych informačných zdrojov,
• aktívna komunikácia v lokálnej a globálnej počítačovej sieti.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Práca v grafickom prostredí na osobnom počítači. Praktické vytváranie vybraných typov dokumentov pomocou textového procesora MS Word. Riešenie praktických príkladov. Práca s tabuľkovým procesorom MS Excel pri riešení vybraných úloh manažérov z oblasti rozhodovania. Postup pri analýze a rozhodovaní v rámci modelovania riešenia konkrétnych úloh pomocou tabuľkového procesora MS Excel. Vytváranie rôznych typov grafov a ich úprava. Postup pri vytváraní rôznych typov prezentácií pomocou prezentačného grafického programu MS Power Point. Možnosti riadenia prezentácie. Práca s počítačovým informačným manažérom MS Outlook. Elektronická pošta, úlohy, kontakty, kalendár. Praktické overovanie práce na konkrétnych príkladoch. Práca s internetom – postup pri vyhľadávaní informácií z rôznych informačných zdrojov. Overovanie rôznych postupov pri využívaní domácich a zahraničných databáz. Bezpečnosť v informatike. Prostriedky osobnej informatiky. Práca s grafickým editorom. Práca s multimédiami. Aplikácie určené pre tímovú prácu. Priebežné hodnotenie, vyhodnotenie semestra.
Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Práca v grafickom prostredí na osobnom počítači. Praktické vytváranie vybraných typov dokumentov pomocou textového procesora MS Word. Riešenie praktických príkladov. Práca s tabuľkovým procesorom MS Excel pri riešení vybraných úloh manažérov z oblasti rozhodovania.
Postup pri analýze a rozhodovaní v rámci modelovania riešenia konkrétnych úloh pomocou tabuľkového procesora MS Excel. Vytváranie rôznych typov grafov a ich úprava. Postup pri vytváraní rôznych typov prezentácií pomocou prezentačného grafického programu MS Power Point. Možnosti riadenia prezentácie. Práca s počítačovým informačným manažérom MS Outlook. Elektronická pošta, úlohy, kontakty, kalendár. Praktické overovanie práce na konkrétnych príkladoch. Práca s internetom – postup pri vyhľadávaní informácií z rôznych informačných zdrojov. Overovanie rôznych postupov pri využívaní domácich a zahraničných databáz. Bezpečnosť v informatike. Prostriedky osobnej informatiky. Práca s grafickým editorom. Práca s multimédiami. Aplikácie určené pre tímovú prácu. Príprava na priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUGAS, J. – TARČA, A. – FERENCZ, V. – HARGAŠ, M. 2019. Manažérska informatika. 1. vydanie. Košice: Gamajun. 2019. 416 s. ISBN 978-80-973219-3-2.
2. KOKLES, M. – ROMANOVÁ, A. 2018. Informatika. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava: Sprint 2, 2018. 245 s. ISBN 978-80-89710-40-9.
3. KOKLES, M. – ROMANOVÁ, A. 2014. Informatika. Bratislava: Sprint dva, 2014. 243 s. ISBN 978-80-89710-13-3.
Odporúčaná literatúra:
4. DUGAS, J. – MESÁROŠ, P. – FERENCZ, V. - ČARNICKÝ, Š. 2015. Business Communication Systems. Brussels: EuroScientia vzw, 2015. ISBN 978-90-822990-0-7.
5. Príručky: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Outlook.
6. Odborné a vedecké časopisy.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Práca v grafickom prostredí na osobnom počítači. Praktické vytváranie vybraných typov dokumentov pomocou textového procesora MS Word. Riešenie praktických príkladov. Práca s tabuľkovým procesorom MS Excel pri riešení vybraných úloh manažérov z oblasti rozhodovania. Postup pri analýze a rozhodovaní v rámci modelovania riešenia konkrétnych úloh pomocou tabuľkového procesora MS Excel. Vytváranie rôznych typov grafov a ich úprava. Postup pri vytváraní rôznych typov prezentácií pomocou prezentačného grafického programu MS Power Point. Možnosti riadenia prezentácie. Práca s počítačovým informačným manažérom MS Outlook. Elektronická pošta, úlohy, kontakty, kalendár. Praktické overovanie práce na konkrétnych príkladoch. Práca s internetom – postup pri vyhľadávaní informácií z rôznych informačných zdrojov. Overovanie rôznych postupov pri využívaní domácich a zahraničných databáz. Bezpečnosť v informatike. Prostriedky osobnej informatiky. Práca s grafickým editorom. Práca s multimédiami. Aplikácie určené pre tímovú prácu. Priebežné hodnotenie, vyhodnotenie semestra. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Práca v grafickom prostredí na osobnom počítači. Praktické vytváranie vybraných typov dokumentov pomocou textového procesora MS Word. Riešenie praktických príkladov. Práca s tabuľkovým procesorom MS Excel pri riešení vybraných úloh manažérov z oblasti rozhodovania. Postup pri analýze a rozhodovaní v rámci modelovania riešenia konkrétnych úloh pomocou tabuľkového procesora MS Excel. Vytváranie rôznych typov grafov a ich úprava. Postup pri vytváraní rôznych typov prezentácií pomocou prezentačného grafického programu MS Power Point. Možnosti riadenia prezentácie. Práca s počítačovým informačným manažérom MS Outlook. Elektronická pošta, úlohy, kontakty, kalendár. Praktické overovanie práce na konkrétnych príkladoch. Práca s internetom – postup pri vyhľadávaní informácií z rôznych informačných zdrojov. Overovanie rôznych postupov pri využívaní domácich a zahraničných databáz. Bezpečnosť v informatike. Prostriedky osobnej informatiky. Práca s grafickým editorom. Práca s multimédiami. Aplikácie určené pre tímovú prácu. Príprava na priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zadanie, priebežné testy
písomná skúška
• vypracované zadanie - 10 %
• priebežný test - 30 %
• písomná skúška - 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 10 hod.
• samoštúdium – 16 hod.
• príprava na semestrálny test – 13 hod.
• spracovanie semestrálneho zadania – 13 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022