Biznis etiketa

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je nadobudnutie poznatkov z oblasti biznis etikety a schopnosť ich aplikácie v medziľudskej interakcii v pracovnom i mimo pracovnom živote, ako aj príprava študentov na zvládnutie obchodných rokovaní z formálneho hľadiska.
Vedomosti:
- poznatky o základných pravidlách spoločenského styku,
- schopnosť odlíšiť rôzne typy spoločenských podujatí a formálne sa na ne pripraviť,
- pochopenie pravidiel etikety v pracovnom styku,
- porozumenie princípom vedenia porád a obchodných rokovaní.
Zručnosti:
- schopnosť dodržiavania princípov etikety v rozličných situáciách,
- aplikácia poznatkov pri organizácii rôznych typov pracovných a spoločenských podujatí,
- zvládnutie formálnej prípravy na obchodné rokovanie vrátane rozvoja prezentačných zručností,
- schopnosť viesť obchodné rokovanie nielen s domácimi, ale aj zahraničnými partnermi.
Kompetentnosti:
- odborná kompetentnosť získaná aplikáciou poznatkov pri riešení rôznych modelových situácií,
- organizačné kompetentnosti rozvíjané prostredníctvom prípravy a modelového vedenia pracovných a spoločenských podujatí,
- sociálne kompetentnosti rozvíjané prostredníctvom sociálnych interakcií a hrania rolí.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do biznis etikety. Etické dilemy verzus porušovanie pravidiel etikety. Zákon spoločenskej významnosti. Predstavovanie a oslovovanie. Návštevy. Úrovne dress code. Rozlišovanie spoločenských podujatí. Príprava a priebeh spoločenských podujatí. Semestrálny test. Telefonovanie, korešpondencia, netiketa. Efektívna porada. Vizuálna a verbálna prezentácia. Kultúrne rozdiely v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie.
Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Úvod do biznis etikety. Etické dilemy verzus porušovanie pravidiel etikety. Zákon spoločenskej významnosti. Predstavovanie a oslovovanie. Návštevy. Úrovne dress code. Rozlišovanie spoločenských podujatí. Príprava a priebeh spoločenských podujatí. Príprava na semestrálny test. Telefonovanie, korešpondencia, netiketa. Efektívna porada. Vizuálna a verbálna prezentácia. Kultúrne rozdiely v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ŠPAČEK, L. 2019. Moderní etiketa (To nejdůležitější). Mladá fronta, 2019. 368 s. ISBN 978-80-2045-4454
2. MESZÁROSOVÁ, M. 2020. Etiketa - Pravidlá slušného správania. Slovart, 2020. 32 s. ISBN 978-80-556-4702-9
3. ŠPAČEK, L. 2018. Malá kniha etikety pro manažery. Mladá fronta, 2018. 208 s. ISBN: 8020424601, 978-80-2042-4600.
4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A., DEMJANOVÁ, L. 2010. Základy spoločenského správania manažéra. Bratislava : Ekonóm, 2010. 143 s. ISBN: 978-80-225-3002-6.
5. SZABO, S., BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A., DEMJANOVÁ, L. 2013. Etika a etiketa pre manažérov. Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. 185 s. ISBN: 978-80-553-1659-8.

Doplňujúca literatúra:
6. MITCHELL, N. R. 2017. Etiquette Rules!: A Field Guide to Modern Manners. Wellfleet Press, 2017. 224 s. ISBN: 978-1-57715-163-0.
7. SEGLIN, J. L. 2016. The Simple Art of Business Etiquette: How to Rise to the Top by Playing Nice. Tycho Press, 2016. 170 p. ISBN: 978-1-62315-688-6.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do biznis etikety. Etické dilemy verzus porušovanie pravidiel etikety. Zákon spoločenskej významnosti. Predstavovanie a oslovovanie. Návštevy. Úrovne dress code. Rozlišovanie spoločenských podujatí. Príprava a priebeh spoločenských podujatí. Semestrálny test. Telefonovanie, korešpondencia, netiketa. Efektívna porada. Vizuálna a verbálna prezentácia. Kultúrne rozdiely v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Úvod do biznis etikety. Etické dilemy verzus porušovanie pravidiel etikety. Zákon spoločenskej významnosti. Predstavovanie a oslovovanie. Návštevy. Úrovne dress code. Rozlišovanie spoločenských podujatí. Príprava a priebeh spoločenských podujatí. Príprava na semestrálny test. Telefonovanie, korešpondencia, netiketa. Efektívna porada. Vizuálna a verbálna prezentácia. Kultúrne rozdiely v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

- aktivita na konzultáciách – 20%
- výsledok semestrálneho testu – 20%
- výsledok záverečnej písomnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

78 h:
- účasť na konzultáciách – 10 h
- samoštúdium – 16 h
- príprava na semestrálny test – 26 h
- príprava na skúšku – 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2023