Podnikové plánovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z problematiky plánovania, ako aj jeho dôležitosti pre budúcnosť podnikov. Predmet má oboznámiť študentov so systémom podnikového plánovania a formou riešenia prípadových štúdií a modelových situácií, zapojiť ich do praxe plánovacieho života podnikov. V teoretickej rovine získa študent vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť plánovanie, jeho zložky a nástroje. V praktickej rovine sa študent naučí tieto nástroje používať.
Vedomosti:
• o základných metódach a technikách plánovania
• porozumieť princípom formulovania jednotlivých druhov plánov v podniku
• porozumieť otázkam tvorby plánov
Zručnosti:
• orientovať sa v plánovacom systéme podniku
• interpretovať výsledky analýz a pripraviť podklady pre plánovanie
• aplikovať metódy plánovania pri tvorbe tak strategického, ako aj ďalších druhov plánov
Kompetentnosti:
• zberať a hodnotiť údaje súvisiace s analýzou prostredia podniku
• vykonávať strategickú analýzu
• porovnávať plánovacie systémy
• tvoriť a implementovať vybrané plány v podniku

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Podstata a obsah plánovania. DuPontova analýza. Stanovenie podnikových cieľov. Podnikateľský plán. Strategické plánovanie. Potenciál zlepšovania kľúčových aktivít procesov. Plánovanie marketingu. Plánovanie výroby a výrobných kapacít. Moderné koncepcie plánovania výroby. Personálne plánovanie. Plánovanie investícií I. časť. Plánovanie investícií II. časť. LEAN CANVAS
Samoštúdium:
Plánovanie globálnych ukazovateľov podniku. Tvorba komplexného plánu podniku. Riadenie rastu podniku I. – trvalý rast podniku. Riadenie rastu podniku II – vyvážený rast podniku. Riadenie rastu podniku III – rast podniku bez nároku na externý kapitál. Plánovanie marketingu: Brawnovo exponenciálne vyrovnanie, sezónne modely, modifikovaná regresia. Plánovanie marketingu: metóda marketingového mixu, metódy tvorby cien. Personálne plánovanie. Plánovanie nákupu materiálu a zásob, výroby a výrobných kapacít. Plánovanie investícií. Prípadová štúdia LEAN CANVAS. Príprava na priebežný test.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. FUJII, T., 2019: Designing and Adapting Tasks in Lesson Planning: A Critical Process of Lesson Study. Spinger 2019. DOI 10.1007/978-3-030-04031-4_33
2. CABRIC, M. 2015: Corporate Security Management, 1st Edition. ISBN: 9780128029343. Imprint: Butterworth-Heinemann 2015
3. MIHALČOVÁ, B., PRUŽINSKÝ, M., HVASTOVÁ, J., ZACH,R., 2011.: Podnikové plánovanie. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 229s.
4. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. 2017. Podnikové plánovanie: (cvičebnica) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
5. COOPER, M., NGUYEN, Q., T.,K ., 2020. "Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda," International Business Review, Elsevier, vol. 29(3). DOI: 10.1016/j.ibusrev.2020.101692
Odporúčaná literatúra:
6. EISENHARDT, K.M. & GRAEBNER M.E. (2007),“Theory building from cases: opportunities and challenges”, Academy of Management Journal, Vol.50, No 1, pp. 25–32.
7. ILORI, B. 2015: Corporate Strategy, Planning and Performance Evaluation: A Survey of Literature. Journal of Management Policies and PracticesJune2015, Vol. 3, No. 1, pp. 43-49ISSN: 2333-6048 (Print), 2333-6056 (Online)
8. DIBRELL, C. 2014: Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, andinnovativeness to firm performance. Journal of Business Research 2014.DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.10.011
9. GRZNÁR, M., 2004: Firemné plánovanie. Bratislava: Ekonóm, 2004. Vedecké a odborné časopisy z danej oblasti.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Podstata a obsah plánovania. DuPontova analýza. Stanovenie podnikových cieľov. Podnikateľský plán. Strategické plánovanie. Potenciál zlepšovania kľúčových aktivít procesov. Plánovanie marketingu. Plánovanie výroby a výrobných kapacít. Moderné koncepcie plánovania výroby. Personálne plánovanie. Plánovanie investícií I. časť. Plánovanie investícií II. časť. LEAN CANVAS Samoštúdium: Plánovanie globálnych ukazovateľov podniku. Tvorba komplexného plánu podniku. Riadenie rastu podniku I. – trvalý rast podniku. Riadenie rastu podniku II – vyvážený rast podniku. Riadenie rastu podniku III – rast podniku bez nároku na externý kapitál. Plánovanie marketingu: Brawnovo exponenciálne vyrovnanie, sezónne modely, modifikovaná regresia. Plánovanie marketingu: metóda marketingového mixu, metódy tvorby cien. Personálne plánovanie. Plánovanie nákupu materiálu a zásob, výroby a výrobných kapacít. Plánovanie investícií. Prípadová štúdia LEAN CANVAS. Príprava na priebežný test.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálna práca, priebežné testy
kombinovaná skúška
vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15%
výsledok semestrálneho testu - 15%
aktivita na konzultáciách - 10%
záverečný písomný test a ústna skúška - 60%
Na splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné spracovanie semestrálnej práce, ktorá je hodnotená tak, že 90 % z hodnotenia určeného pre semestrálnu prácu predstavuje kreativita a 10 % predstavujú technické, štylistické, gramatické a iné aspekty.

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách - 20 hod.
• príprava na konzultácie - 20 hod.
• spracovanie semestrálnej práce - 12 hod.
• príprava na semestrálny test - 12 hod.
• príprava na skúšku - 40 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022