Manažment ľudských zdrojov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je pochopiť funkcie manažmentu ľudských zdrojov a formou praktického riešenia prípadových štúdií a modelových situácií umožniť študentom integrovať vedomosti a kompetentnosti do praxe, rozvíjať zručnosti a pripraviť sa na rolu manažéra ľudských zdrojov.

Vedomosti:
poznať základné kategórie, modely manažmentu ľudských zdrojov a jeho význam vo fungovaní organizácie
chápať teoretické východiská a prístupy k jednotlivým oblastiam a funkciám manažmentu ľudských zdrojov
aplikovať získané vedomosti pri riešení prípadových štúdií a modelových situácií z praxe,
vedieť posúdiť úroveň jednotlivých činností manažmentu ľudských zdrojov v praxi a formulovať odporúčania pre jednotlivé činnosti MĽZ: stratégia a plánovanie ľudských zdrojov, analýza pracovných miest, procesy zamestnávania ľudí a znižovania počtu zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, riadenie pracovného výkonu a odmeňovanie zamestnancov, pracovné vzťahy a starostlivosť o ľudské zdroje, medzinárodný manažment ľudských zdrojov Zručnosti:
uplatniť podnikateľský prístup v manažmente ľudských zdrojov
aplikovať sociálne zručnosti a komunikačné zručnosti
využiť kognitívne zručnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, riešenie problémov, hodnotenie
pracovať v tíme, schopnosť viesť tím, vodcovstvo

Kompetentnosti:
tvoriť a implementovať stratégiu a politiky ľudských zdrojov
vykonávať personálne činnosti – formovanie ľudských zdrojov, manažment pracovného výkonu, manažment vzťahov a starostlivosť o ľudské zdroje
schopnosť riadiť ľudské zdroje v rôznych podmienkach

Stručná osnova predmetu

Predmet oboznamuje so základmi teórie a praxe manažmentu ľudských zdrojov v moderných organizáciách. Študenti v priebehu štúdia porozumejú všetkým hlavným funkciám a aktivitám, ktoré sa v kontexte ľudských zdrojov vykonávajú: plánovaniu a zabezpečovaniu ľudských zdrojov, riadeniu pracovných výkonov, odmeňovaniu, vzdelávaniu, sociálnej starostlivosti a ďalším.

Konzultácie:
Predmet a obsah manažmentu ľudských zdrojov. Trendy v manažmente ľudských zdrojov. Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov. Analýza pracovných miest. Projektovanie pracovných miest. Vyhľadávanie a získavanie ľudských zdrojov. Výber zamestnancov. Metódy výberu zamestnancov. Hodnotenie efektívnosti získavania a výberu zamestnancov. Prijímanie a adaptácia ľudských zdrojov. Rozmiestňovanie zamestnancov a znižovanie počtu zamestnancov. Riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov. Vzdelávanie ľudských zdrojov. Odmeňovanie zamestnancov. Pracovné vzťahy a starostlivosť o ľudské zdroje. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
Samoštúdium:
Systém riadenia ľudských zdrojov a zmeny. Funkcie riadenia ľudských zdrojov. Organizačná kultúra ako nástroj RĽZ. Postup pri plánovaní zamestnancov - základné kroky – návrh. Plánovanie potreby a pokrytia potreby ľudských zdrojov. Plánovanie personálneho rozvoja. Analýza a navrhovanie pracovných miest. Metódy analýzy pracovných miest, príprava výstupov analýzy PM (deskripcia a špecifikácia PM), hodnotenie a preprojektovanie pracovných miest. Získavanie zamestnancov: metódy získavania zamestnancov; zhodnotenie ich výhod a nevýhod. Výber: rozbor metód výberu. Výber a prijímanie zamestnancov: modelovanie výberového konania. Adaptácia zamestnancov – návrh adaptačného procesu zamestnancov. Prepúšťanie zamestnancov a outplacement: prípadové štúdie. Hodnotenie zamestnancov: návrh kritérií hodnotenia. Príprava na priebežné hodnotenie - test. Vzdelávanie zamestnancov: modelové situácie, prípadová štúdia. Odmeňovanie: riešenie prípadových štúdií.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
Armstrong, M. – Taylor, S.: Armstrong´s Handbook of Human Resource Management practice. 15th revised edition. London: Kogan Page Ltd, 2020. 800 s. ISBN 978-07-494-9827-6.
Caers, R.: Human Resource Management: Basics. 2nd Edition. Cambridge: Intersentia, 2019, 278 s. ISBN 978-1-78068-771-1.
Dessler, G.: Human Resource Management. 16th edition. Pearson Education Limited, 2019. 728 pp. ISBN 978-1-292-30912-5.
Matušovičová, M. – Pavlíková, M.: Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. ISBN 978-80-225-4712-3.
Marasová, J.: Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. Banská Bystrica: Belianum, 2020. 152 s. ISBN 978-80-5571-695-4.
Doplňujúca literatúra:
Van De Heuvel, S. - Boundarouk, T.: The rise (and fall?) of HR analytics: a study into the future application, value, structure, and system support. In: Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2017, 4(2), 157-178.
Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.
Olexová, C.: Riadenie ľudských zdrojov : praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 105 s. ISBN 978-80-225-3260-0.
Olexová, C.: Establishing the Financial Returns Arising from an Evaluation of a Retail Training Programme. Registrovaný: WOS, Scopus. In Industrial and Commercial Training. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. ISSN 0019-7858, vol. 50, no. 1, pp. 20-31.
Ulrich, D. – Dulebohn, J. H.: Are we there yet? What´s next for HR? In: Human Resource Management Review, 2015, 25, 188-204.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímová semestrálna práca, priebežné testy
písomná skúška
Tím pre spracovanie semestrálnej práce pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnej práce sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
vypracovanie a prezentácia tímovej semestrálnej práce – 10%
výsledok semestrálneho testu – 25 %
aktivita – 5 %
záverečná písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na konzultáciách: 20 hodín
Samoštúdium: 32 hodín
Spracovanie tímovej semestrálnej práce: 13 hodín
Príprava na semestrálny test: 13 hodín
Príprava na písomnú skúšku: 26 hodín
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022