Manažment výroby

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základy z teórie a praxe manažérstva výroby, oboznámiť ich s jednotlivými kľúčovými problémami výrobnej stratégie podniku, prípravy novej výroby, manažérstva hlavnej výroby, ako aj manažérstva obslužných a povýrobných činností. Študenti v teoretickej rovine získajú poznatky o výrobe v podniku a jej jednotlivých etapách.
Vedomosti:
o príprave výroby v podniku, priestorovom a časovom usporiadaní výroby
o etapách výrobného procesu, systémoch obsluhy výroby
o materiálovom hospodárstve, označovaní produktov
o manažovaní činností vo výrobe a ich optimalizácii
o progresívnych systémoch riadenia výroby, aplikácii Industry 4.0
Kompetentnosti:
vykonávať analýzu výroby v podniku
identifikovať nedostatky vo výrobnom procese
tvoriť a implementovať nový výrobný proces v podniku, vypracovať plán výroby
optimalizovať výrobný program pre rôzne typy výroby
aplikovať získané poznatky z oblasti riadenia výroby s ohľadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku
Zručnosti:
optimalizovať výrobný program podniku
spracovať návrh dispozičného riešenia výroby
vypracovať plán výroby pre konkrétny typ výroby
aplikovať progresívne metódy riadenia výroby
schopnosť prijímať základné rozhodnutia pri riešení výrobných problémov
aplikovať získané vedomosti pri realizácii postupoch podporujúcich zvyšovanie produktivity

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Základy manažérstva výroby. Projektovanie výroby. Príprava novej výroby. Predvýrobná etapa výroby. Organizovanie výrobného procesu. Dispozičné riešenie výroby. Materiálové hospodárstvo.
Systémy obsluhy výroby. Označovanie produktov. Výrobné stratégie. Metódy riadenia výroby.
Vývojové trendy v manažérstve výroby. Nové smery rozvoja výroby.
Samoštúdium:
Úvod, rozbor technologickosti konštrukcie. Technologická príprava výroby. Konštrukčná príprava výroby. Sieťová analýza – metóda CPM. Sieťová analýza – incidenčná matica. Prepočet dĺžky výrobného cyklu. Grafické riešenie priebehu výrobného cyklu. Príprava na písomnú previerku. Základné parametre a výpočet prúdovej linky. Prepočet parametrov montážnej linky. Optimalizácia výrobného programu. Príprava na prezentáciu a hodnotenie zadaní. Príprava na písomnú previerku.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:  
1. BOSÁK, M. a kol. Manažérstvo výroby - teória a prax, Košice, 2019. ISBN: 9788022543699.
2. DUPAĽ, A. a kol.: Manažment výroby. Bratislava: Sprint 2019.  ISBN: 9788089710508.
3. 3.DUPAĽ, A.: Manažment výroby – zbierka príkladov. Bratislava: Ekonóm 2009. ISBN: 978-80-225-2832-0.
4. CHAPMAN, S., ARNOLD, T., GATEWOOD, A., CLIVE L.: Introduction to Materials Management, Pearson Publisher, 2016. ISBN: 978-0134156323
5. KUMAR S.: Production Management, Satya Prakashan, 2016. ISBN 9780367737627.
Odporúčaná literatúra:  
1. BOSÁK, M. - RUDY, V.: Manažérstvo výroby, PHF EU Bratislava, 2016. ISBN 978-80-225-4369-9..
2. TOMEK, G. - VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN: 8071699551.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základy manažérstva výroby. Projektovanie výroby. Príprava novej výroby. Predvýrobná etapa výroby. Organizovanie výrobného procesu. Dispozičné riešenie výroby. Materiálové hospodárstvo. Systémy obsluhy výroby. Označovanie produktov. Výrobné stratégie. Metódy riadenia výroby. Vývojové trendy v manažérstve výroby. Nové smery rozvoja výroby. Samoštúdium: Úvod, rozbor technologickosti konštrukcie. Technologická príprava výroby. Konštrukčná príprava výroby. Sieťová analýza – metóda CPM. Sieťová analýza – incidenčná matica. Prepočet dĺžky výrobného cyklu. Grafické riešenie priebehu výrobného cyklu. Príprava na písomnú previerku. Základné parametre a výpočet prúdovej linky. Prepočet parametrov montážnej linky. Optimalizácia výrobného programu. Príprava na prezentáciu a hodnotenie zadaní. Príprava na písomnú previerku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

projekt, priebežný test
kombinovaná skúška
vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce – 20%
písomná previerka – 20%
záverečná písomná a ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách - 20 hod.
samoštúdium - 32 hod.,
spracovanie semestrálneho zadania - 13 hod.
príprava na semestrálnu písomku - 13 hod.
príprava na záverečný test - 26 hod.
príprava na skúšku - 26 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 02.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2023

Dátum schválenia: 02.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2023