Manažérske teórie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasniť študentom myšlienky, poznatky a skúsenosti priekopníkov, ktorí utvárali podobu manažmentu. Obsahom predmetu je prehľad vzniku a vývoja manažmentu počnúc jeho historickým základom až po súčasné manažérske teórie a modely aplikovateľné v podnikovej praxi. Poskytuje pohľady a prínosy renomovaných manažérov a priekopníkov pre rozvoj manažmentu.

Vedomosti:
• o vývoji manažmentu, manažérskych teórií a smeroch ich rozvoja,
• porozumieť moderným výzvam dnešných manažérov,
• o nových trendoch a výzvach v manažmente podniku,
• o metodológii vedeckej práce a metódach uplatňovaných v teórii a praxi manažmentu,
• komparovať klasické, neoklasické, moderné, alternatívne teórie a modely manažmentu.
Zručnosti:
• identifikovať prínosy a obmedzenia jednotlivých názorových prúdov teórie manažmentu,
• diskutovať o manažérskych teóriách rôznych období a škôl,
• kriticky hodnotiť poznatky a skúsenosti jednotlivých manažérskych teórií a modelov,
• rozlišovať manažérske teórie z územného hľadiska.
Kompetentnosti:
• aplikovať získané poznatky a zručnosti na podniky súčasnosti,
• navrhovať riešenia pre podnikovú prax aplikáciou relevantných manažérskych teórií a modelov,
• rozvíjať súčasné manažérske teórie o nové poznatky a trendy.

Stručná osnova predmetu

Cvičenia:
1. Manažment ako veda, teória a prax.
2. Vedecké poznanie v súčasnej manažérskej teórii a praxi.
3. Klasické teórie manažmentu. Základy vedeckého a administratívneho riadenia. Byrokratický model. Baťov systém manažmentu.
4. Neoklasické teórie manažmentu. Psychologické a sociálne teórie.
5. Moderné teórie manažmentu. Pragmatický a empirický prístup v manažmente.
6. Európsky a americký manažment. Japonský systém manažmentu. Ouchiho Teória Z.
7. Názorové prúdy v oblasti strategického manažmentu (Ansoff, Mintzberg, Porter).
8. Neoklasické a alternatívne teórie podniku. Manažérsky a behavioristický prístup v manažmente.
9. Baumollov model. Williamsonov model. Marrisov model. Model zamestnaneckého podniku.
10. Simonov model. Doylov model zón.
11. Súčasné trendy v teórii a praxi manažmentu. Informatizácia spoločnosti.
12. Nové trendy rozvoja a využívania ľudských zdrojov, zmeny v prístupe k vedeniu ľudí.
13. Zvyšovanie hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti s dôrazom na pridanú hodnotu podniku.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MIHALČOVÁ, B. – PRUŽINSKÝ, M. 2006. Manažérske teórie. Skriptá – učebné texty. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. 108 s. ISBN: 80-8084-076-8.
2. STANKOVIČ, L. 2014. Úvod do manažérskych teórií. Košice : Vydavateľstvo VÚSI, spol. s.r.o., 2014. 86 s. ISBN: 978-80-89383-31-3.
3. MARSHEV, V. I. 2021. History of Management Thought. Genesis and Development from Ancient Origins to the Present Day. Contributions to Management Science. Springer : 2021. 710 s. ISBN 978-3-030-62336-4, ISBN 978-3-030-62337-1 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-62337-1.
Doplňujúca literatúra:
4. MIHALČOVÁ, B. – PRUŽINSKÝ, M. 2006. O manažmente a manažovaní. Monografia – Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae č. 99 – Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006. 241 s. ISBN: 80-8084-122-5.
5. McGRATH, J. – BATES, B. 2015. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Management Press, 2015. 264 s. ISBN: 9788072613823.
6. ANDREFF, W. 2021. Comparative Economic Studies in Europe: A Thirty Year Review (Studies in Economic Transition). Palgrave Macmillan; 1st ed. 2021 edition. 455 p. ISBN-10 : 3030482944.
7. KURUPPUGE, R. H. – GREGAR, A. 2020. Strategic, Tactical and Operational Decisions in Family Businesses: A Qualitative Case Study. The Qualitative Report, 25(6), 1599-1618.
8. McGRATH, J. – BATES B. 2017. The Little Book of Big Management Theories: And how to use them. Pearson Business, 2nd edition. 288 s. ISBN-13: 978-1292200620.
9. KESSLER, E. H. 2013. Encyclopedia of Management Theory. SAGE Publications, 2013, 1056 s. ISBN: 1506307795, 9781506307794.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Manažment ako veda, teória a prax. 2. Vedecké poznanie v súčasnej manažérskej teórii a praxi. 3. Klasické teórie manažmentu. Základy vedeckého a administratívneho riadenia. Byrokratický model. Baťov systém manažmentu. 4. Neoklasické teórie manažmentu. Psychologické a sociálne teórie. 5. Moderné teórie manažmentu. Pragmatický a empirický prístup v manažmente. 6. Európsky a americký manažment. Japonský systém manažmentu. Ouchiho Teória Z. 7. Názorové prúdy v oblasti strategického manažmentu (Ansoff, Mintzberg, Porter). 8. Neoklasické a alternatívne teórie podniku. Manažérsky a behavioristický prístup v manažmente. 9. Baumollov model. Williamsonov model. Marrisov model. Model zamestnaneckého podniku. 10. Simonov model. Doylov model zón. 11. Súčasné trendy v teórii a praxi manažmentu. Informatizácia spoločnosti. 12. Nové trendy rozvoja a využívania ľudských zdrojov, zmeny v prístupe k vedeniu ľudí. 13. Zvyšovanie hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti s dôrazom na pridanú hodnotu podniku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
prezentácia semestrálneho zadania 40 %
Záverečné hodnotenie:
písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78 hod. celkom, z toho:
• 26 hod. účasť na cvičeniach
• 13 hod. príprava na cvičenia
• 13 hod. spracovanie semestrálneho zadania
• 26 hod. príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022