Podnikové plánovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z problematiky plánovania, ako aj jeho dôležitosti pre budúcnosť podnikov. Predmet má oboznámiť študentov so systémom podnikového plánovania a formou riešenia prípadových štúdií a modelových situácií, zapojiť ich do praxe plánovacieho života podnikov. V teoretickej rovine získa študent vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť plánovanie, jeho zložky a nástroje. V praktickej rovine sa študent naučí tieto nástroje používať.
Vedomosti:
• o základných metódach a technikách plánovania
• porozumieť princípom formulovania jednotlivých druhov plánov v podniku
• porozumieť otázkam tvorby plánov
Zručnosti:
• orientovať sa v plánovacom systéme podniku
• interpretovať výsledky analýz a pripraviť podklady pre plánovanie
• aplikovať metódy plánovania pri tvorbe tak strategického, ako aj ďalších druhov plánov
Kompetentnosti:
• zberať a hodnotiť údaje súvisiace s analýzou prostredia podniku
• vykonávať strategickú analýzu
• porovnávať plánovacie systémy
• tvoriť a implementovať vybrané plány v podniku

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Podstata a obsah plánovania.
2. DuPontova analýza.
3. Stanovenie podnikových cieľov.
4. Podnikateľský plán
5. Strategické plánovanie.
6. Potenciál zlepšovania kľúčových aktivít procesov.
7. Plánovanie marketingu.
8. Plánovanie výroby a výrobných kapacít.
9. Moderné koncepcie plánovania výroby.
10. Personálne plánovanie.
11. Plánovanie investícií I. časť.
12. Plánovanie investícií II. časť.
13. LEAN CANVAS.
Cvičenia:
1. Plánovanie globálnych ukazovateľov podniku.
2. Tvorba komplexného plánu podniku.
3. Riadenie rastu podniku I. – trvalý rast podniku.
4. Riadenie rastu podniku II – vyvážený rast podniku. Riadenie rastu podniku III – rast podniku bez nároku na externý kapitál.
5. Plánovanie marketingu: Brawnovo exponenciálne vyrovnanie, sezónne modely, modifikovaná regresia.
6. Plánovanie marketingu: metóda marketingového mixu, metódy tvorby cien.
7. Personálne plánovanie.
8. Plánovanie nákupu materiálu a zásob, výroby a výrobných kapacít.
9. Plánovanie investícií.
10. Prezentácia semestrálnych zadaní.
11. Prezentácia semestrálnych zadaní.
12. Prípadová štúdia – LEAN CANVAS.
13. Priebežný test. Sumarizácia priebežného hodnotenia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. FUJII, T., 2019: Designing and Adapting Tasks in Lesson Planning: A Critical Process of Lesson Study. Spinger 2019. DOI 10.1007/978-3-030-04031-4_33
2. CABRIC, M. 2015: Corporate Security Management, 1st Edition. ISBN: 9780128029343. Imprint: Butterworth-Heinemann 2015
3. MIHALČOVÁ, B., PRUŽINSKÝ, M., HVASTOVÁ, J., ZACH,R., 2011.: Podnikové plánovanie. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 229s.
4. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. 2017. Podnikové plánovanie: (cvičebnica) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
5. COOPER, M., NGUYEN, Q., T.,K ., 2020. "Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda," International Business Review, Elsevier, vol. 29(3). DOI: 10.1016/j.ibusrev.2020.101692
Odporúčaná literatúra:
6. EISENHARDT, K.M. & GRAEBNER M.E. (2007),“Theory building from cases: opportunities and challenges”, Academy of Management Journal, Vol.50, No 1, pp. 25–32.
7. ILORI, B. 2015: Corporate Strategy, Planning and Performance Evaluation: A Survey of Literature. Journal of Management Policies and PracticesJune2015, Vol. 3, No. 1, pp. 43-49ISSN: 2333-6048 (Print), 2333-6056 (Online)
8. DIBRELL, C. 2014: Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, andinnovativeness to firm performance. Journal of Business Research 2014.DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.10.011
9. GRZNÁR, M., 2004: Firemné plánovanie. Bratislava: Ekonóm, 2004. Vedecké a odborné časopisy z danej oblasti

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Podstata a obsah plánovania. 2. DuPontova analýza. 3. Stanovenie podnikových cieľov. 4. Podnikateľský plán 5. Strategické plánovanie. 6. Potenciál zlepšovania kľúčových aktivít procesov. 7. Plánovanie marketingu. 8. Plánovanie výroby a výrobných kapacít. 9. Moderné koncepcie plánovania výroby. 10. Personálne plánovanie. 11. Plánovanie investícií I. časť. 12. Plánovanie investícií II. časť. 13. LEAN CANVAS. Cvičenia: 1. Plánovanie globálnych ukazovateľov podniku. 2. Tvorba komplexného plánu podniku. 3. Riadenie rastu podniku I. – trvalý rast podniku. 4. Riadenie rastu podniku II – vyvážený rast podniku. Riadenie rastu podniku III – rast podniku bez nároku na externý kapitál. 5. Plánovanie marketingu: Brawnovo exponenciálne vyrovnanie, sezónne modely, modifikovaná regresia. 6. Plánovanie marketingu: metóda marketingového mixu, metódy tvorby cien. 7. Personálne plánovanie. 8. Plánovanie nákupu materiálu a zásob, výroby a výrobných kapacít. 9. Plánovanie investícií. 10. Prezentácia semestrálnych zadaní. 11. Prezentácia semestrálnych zadaní. 12. Prípadová štúdia – LEAN CANVAS. 13. Priebežný test. Sumarizácia priebežného hodnotenia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálna práca, priebežné testy
kombinovaná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15%
• výsledok semestrálneho testu - 15%
• aktivita na cvičeniach/seminároch - 10%
• záverečný písomný test a ústna skúška - 60%
Na splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné spracovanie semestrálnej práce, ktorá je hodnotená tak, že 90 % z hodnotenia určeného pre semestrálnu prácu predstavuje kreativita a 10 % predstavujú technické, štylistické, gramatické a iné aspekty.

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach - 26 hod.
• účasť na cvičeniach - 26 hod.,
• spracovanie semestrálnej práce - 13 hod.
• príprava na semestrálny test - 13 hod.
• príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022