Manažment ľudských zdrojov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je pochopiť funkcie manažmentu ľudských zdrojov a formou praktického riešenia prípadových štúdií a modelových situácií umožniť študentom integrovať vedomosti a kompetentnosti do praxe, rozvíjať zručnosti a pripraviť sa na rolu manažéra ľudských zdrojov.
Vedomosti:
- poznať základné kategórie, modely manažmentu ľudských zdrojov a jeho význam vo fungovaní organizácie
- chápať teoretické východiská a prístupy k jednotlivým oblastiam a funkciám manažmentu ľudských zdrojov
- aplikovať získané vedomosti pri riešení prípadových štúdií a modelových situácií z praxe,
- vedieť posúdiť úroveň jednotlivých činností manažmentu ľudských zdrojov v praxi a formulovať odporúčania pre jednotlivé činnosti MĽZ: stratégia a plánovanie ľudských zdrojov, analýza pracovných miest, procesy zamestnávania ľudí a znižovania počtu zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, riadenie pracovného výkonu a odmeňovanie zamestnancov, pracovné vzťahy a starostlivosť o ľudské zdroje, medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Zručnosti:
- uplatniť podnikateľský prístup v manažmente ľudských zdrojov
- aplikovať sociálne zručnosti a komunikačné zručnosti
- využiť kognitívne zručnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, riešenie problémov, hodnotenie
- pracovať v tíme, schopnosť viesť tím, vodcovstvo
Kompetentnosti:
- tvoriť a implementovať stratégiu a politiky ľudských zdrojov
- vykonávať personálne činnosti – formovanie ľudských zdrojov, manažment pracovného výkonu, manažment vzťahov a starostlivosť o ľudské zdroje
- schopnosť riadiť ľudské zdroje v rôznych podmienkach

Stručná osnova predmetu

Predmet oboznamuje so základmi teórie a praxe manažmentu ľudských zdrojov v moderných organizáciách. Študenti v priebehu štúdia porozumejú všetkým hlavným funkciám a aktivitám, ktoré sa v kontexte ľudských zdrojov vykonávajú: plánovaniu a zabezpečovaniu ľudských zdrojov, riadeniu pracovných výkonov, odmeňovaniu, vzdelávaniu, sociálnej starostlivosti a ďalším.
Prednášky:
1. Predmet a obsah manažmentu ľudských zdrojov. Trendy v manažmente ľudských zdrojov.
2. Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov.
3. Analýza pracovných miest. Projektovanie pracovných miest.
4. Vyhľadávanie a získavanie ľudských zdrojov.
5. Výber zamestnancov.
6. Metódy výberu zamestnancov. Hodnotenie efektívnosti získavania a výberu zamestnancov.
7. Prijímanie a adaptácia ľudských zdrojov.
8. Rozmiestňovanie zamestnancov a znižovanie počtu zamestnancov.
9. Riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov.
10. Vzdelávanie ľudských zdrojov.
11. Odmeňovanie zamestnancov.
12. Pracovné vzťahy a starostlivosť o ľudské zdroje.
13. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
Cvičenia:
1. Systém riadenia ľudských zdrojov a zmeny.
2. Funkcie riadenia ľudských zdrojov. Organizačná kultúra ako nástroj RĽZ.
3. Postup pri plánovaní zamestnancov - základné kroky – návrh. Plánovanie potreby a pokrytia potreby ľudských zdrojov. Plánovanie personálneho rozvoja.
4. Analýza a navrhovanie pracovných miest. Metódy analýzy pracovných miest, príprava výstupov analýzy PM (deskripcia a špecifikácia PM), hodnotenie a preprojektovanie pracovných miest.
5. Získavanie zamestnancov: metódy získavania zamestnancov; zhodnotenie ich výhod a nevýhod.
6. Výber: rozbor metód výberu.
7. Výber a prijímanie zamestnancov: modelovanie výberového konania.
8. Adaptácia zamestnancov – návrh adaptačného procesu zamestnancov.
9. Prepúšťanie zamestnancov a outplacement: prípadové štúdie.
10. Hodnotenie zamestnancov: diskusia, návrh kritérií hodnotenia, rolová hra.
11. Priebežné hodnotenie - test.
12. Vzdelávanie zamestnancov: diskusia, modelové situácie, prípadová štúdia. Odmeňovanie: diskusia, riešenie prípadových štúdií.
13. Zhodnotenie práce študentov počas semestra.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Armstrong, M. – Taylor, S.: Armstrong´s Handbook of Human Resource Management practice. 15th revised edition. London: Kogan Page Ltd, 2020. 800 s. ISBN 978-07-494-9827-6.
2. Caers, R.: Human Resource Management: Basics. 2nd Edition. Cambridge: Intersentia, 2019, 278 s. ISBN 978-1-78068-771-1.
3. Dessler, G.: Human Resource Management. 16th edition. Pearson Education Limited, 2019. 728 pp. ISBN 978-1-292-30912-5.
4. Matušovičová, M. – Pavlíková, M.: Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. ISBN 978-80-225-4712-3.
5. Marasová, J.: Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. Banská Bystrica: Belianum, 2020. 152 s. ISBN 978-80-5571-695-4.
Doplňujúca literatúra:
6. Van De Heuvel, S. - Boundarouk, T.: The rise (and fall?) of HR analytics: a study into the future application, value, structure, and system support. In: Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2017, 4(2), 157-178.
7. Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.
8. Olexová, C.: Riadenie ľudských zdrojov : praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 105 s. ISBN 978-80-225-3260-0.
9. Olexová, C.: Establishing the Financial Returns Arising from an Evaluation of a Retail Training Programme. Registrovaný: WOS, Scopus. In Industrial and Commercial Training. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. ISSN 0019-7858, vol. 50, no. 1, pp. 20-31.
10. Ulrich, D. – Dulebohn, J. H.: Are we there yet? What´s next for HR? In: Human Resource Management Review, 2015, 25, 188-204.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Predmet a obsah manažmentu ľudských zdrojov. Trendy v manažmente ľudských zdrojov. 2. Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov. 3. Analýza pracovných miest. Projektovanie pracovných miest. 4. Vyhľadávanie a získavanie ľudských zdrojov. 5. Výber zamestnancov. 6. Metódy výberu zamestnancov. Hodnotenie efektívnosti získavania a výberu zamestnancov. 7. Prijímanie a adaptácia ľudských zdrojov. 8. Rozmiestňovanie zamestnancov a znižovanie počtu zamestnancov. 9. Riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov. 10. Vzdelávanie ľudských zdrojov. 11. Odmeňovanie zamestnancov. 12. Pracovné vzťahy a starostlivosť o ľudské zdroje. 13. Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov. Cvičenia: 1. Systém riadenia ľudských zdrojov a zmeny. 2. Funkcie riadenia ľudských zdrojov. Organizačná kultúra ako nástroj RĽZ. 3. Postup pri plánovaní zamestnancov - základné kroky – návrh. Plánovanie potreby a pokrytia potreby ľudských zdrojov. Plánovanie personálneho rozvoja. 4. Analýza a navrhovanie pracovných miest. Metódy analýzy pracovných miest, príprava výstupov analýzy PM (deskripcia a špecifikácia PM), hodnotenie a preprojektovanie pracovných miest. 5. Získavanie zamestnancov: metódy získavania zamestnancov; zhodnotenie ich výhod a nevýhod. 6. Výber: rozbor metód výberu. 7. Výber a prijímanie zamestnancov: modelovanie výberového konania. 8. Adaptácia zamestnancov – návrh adaptačného procesu zamestnancov. 9. Prepúšťanie zamestnancov a outplacement: prípadové štúdie. 10. Hodnotenie zamestnancov: diskusia, návrh kritérií hodnotenia, rolová hra. 11. Priebežné hodnotenie - test. 12. Vzdelávanie zamestnancov: diskusia, modelové situácie, prípadová štúdia. Odmeňovanie: diskusia, riešenie prípadových štúdií. 13. Zhodnotenie práce študentov počas semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímová semestrálna práca, priebežné testy
písomná skúška
Tím pre spracovanie semestrálnej práce pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnej práce sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• vypracovanie a prezentácia tímovej semestrálnej práce – 10%
• výsledok semestrálneho testu – 25 %
• aktivita na cvičeniach – 5 %
• záverečná písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• Účasť na prednáškach: 26 hodín
• Účasť na cvičeniach: 26 hodín
• Spracovanie tímovej semestrálnej práce: 13 hodín
• Príprava na semestrálny test: 13 hodín
• Príprava na písomnú skúšku: 26 hodín
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022