Seminár k záverečnej práci 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky zo základov vedeckej práce a tvorby odborných prác a oboznámiť ich so základnými požiadavkami kladenými na záverečnú prácu v podmienkach univerzity. Zámerom je takisto naučiť študentov riešiť odborné a výskumné problémy z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu s využitím dostupných informačných zdrojov, naformulovať výskumný zámer záverečnej práce a zovšeobecňovať získané poznatky.
Vedomosti:
• o postupe riešenia odborných a výskumných problémov z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu,
• o základných dokumentoch upravujúcich vypracovanie záverečnej práce, o postupoch a požiadavkách na odovzdanie práce, kontrole jej originality, súhlase s jej sprístupnením a obhajobe.
Zručnosti:
• formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov záverečnej práce,
• schopnosť získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov,
• spracovanie podkladov k záverečnej práci a literárnej rešerše,
• prezentácia výsledkov záverečnej práce.
Kompetentnosti:
• samostatný a tvorivý prístup k riešeniu ekonomických a manažérskych problémov,
• zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných predpisov,
• zodpovednosť za rešpektovanie zaužívaných etických princípov vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu

Spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie. Formulovanie výskumných problémov a hypotéz. Zvolenie metód spracovania záverečnej práce. Určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce. Spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa odporúčaní školiteľa.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. Dostupné na: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2021/is_8_2021.pdf
2. KATUŠČÁK, D. 2013. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2013. ISBN 978-80-89132-45-4.
3. MEŠKO, D. – FINDRA, J. - KATUŠČÁK, D. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-392-9.
4. SAUNDERS, M. –LEWIS, P. – THORNHILL, A. 2019. Research methods for business students. Eight edition. Harlow : Pearson, 2019. ISBN 9781292208787.
Doplňujúca literatúra:
5. ADAMS, J.- HAFIZ, T. A. – KHAN, R. R. 2014. Research Methods for Business and Social Science Students. New Delhi : SAGE Publications India, 2014. ISBN 9788132119814.
6. BRYNMAN, A. - BELL, E. 2015. Business Research Methods. Oxford : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-966864-9.
7. GHAURI, P. N. – GRØNHAUG, K. 2005. Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Harlow : Pearson Education, 2005. ISBN 0273-68156-7.
8. LEE, B. - SAUNDERS, M. 2017. Conducting Case Study Research for Business and Management Students. London : SAGE Publications, 2017. ISBN 978-1-44627-416-3.

Sylabus predmetu

Spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie. Formulovanie výskumných problémov a hypotéz. Zvolenie metód spracovania záverečnej práce. Určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce. Spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa odporúčaní školiteľa.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• samostatná práca – spracovanie odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce – 45 %
• samostatná práca – spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce – 55 %
Celkom za semester: 100 %
Záverečné hodnotenie: zápočet, na získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 51 %.

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na seminároch (konzultáciách) – 26 hod.
• ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava podkladov k záverečnej práci - 26 hod.
Spolu: 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022