Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad a výklad nástrojov projektového manažmentu podľa medzinárodne uznávanej metodiky PMI, inštrumentárium projektového manažmentu.
Vedomosti:
Absolvent porozumie problematike projektového manažmentu, jeho významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, rovnako porozumie problematike aplikovania projektového manažmentu v podnikateľskej praxi.
Zručnosti:
Absolvent má schopnosť aplikovať inštrumentárium projektového manažmentu na konkrétnom príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia problémov projektového manažmentu na taktickej a strategickej úrovni.
Kompetentnosti:
Absolvent má schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na využitie v projektovom manažmente.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Implementácia stratégie v praxi.
2. Riadenie portfólia projektov v praxi.
3. Riadenie projektových programov v praxi.
4. Softvérové riešenia v podnikovej praxi.
5. Projektovo orientovaná spoločnosť a jej vplyv na podnikovú prax.
6. Realizácia auditov v praxi.
7. Riadenie hodnoty, požiadaviek a benefitov v podnikovej praxi. Riadenie nákladov v podnikovej praxi.
8. Komunikácia v praxi. Etika v podnikovej praxi.
9. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 1.
10. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 2.
11. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 3.
12. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 4.
13. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 5.
Cvičenia:
1. Implementácia stratégie v podnikovej praxi.
2. Riadenie portfólia projektov v praxi.
3. Riadenie projektových programov v konkrétnych podnikoch.
4. Softvérové riešenia v podnikovej praxi.
5. Projektovo orientovaná spoločnosť a jej vplyv na podnikovú prax.
6. Realizácia auditov v podnikovej praxi.
7. Riadenie hodnoty, požiadaviek a benefitov v podnikovej praxi. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku.
8. Komunikácia v podnikovej praxi. Etika v podnikovej praxi.
9. Prípadová štúdia 1.
10. Prípadová štúdia 2.
11. Prípadová štúdia 3.
12. Prípadová štúdia 4.
13. Prípadová štúdia 5.

Odporúčaná literatúra

1. Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK® Guide )—Fifth Edition (ENGLISH). Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. 589 s. ISBN 9781935589679.
2. HEAGNEY, J. 2016. Fundamentals of project management. Amacom, 2016.
3. KERZNER, H. 2017. Project management case studies. John Wiley & Sons.
4. KERZNER, H. 2018. Project management best practices: Achieving global excellence. John Wiley & Sons, 2018.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Implementácia stratégie v praxi. 2. Riadenie portfólia projektov v praxi. 3. Riadenie projektových programov v praxi. 4. Softvérové riešenia v podnikovej praxi. 5. Projektovo orientovaná spoločnosť a jej vplyv na podnikovú prax. 6. Realizácia auditov v praxi. 7. Riadenie hodnoty, požiadaviek a benefitov v podnikovej praxi. Riadenie nákladov v podnikovej praxi. 8. Komunikácia v praxi. Etika v podnikovej praxi. 9. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 1. 10. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 2. 11. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 3. 12. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 4. 13. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 5. Cvičenia: 1. Implementácia stratégie v podnikovej praxi. 2. Riadenie portfólia projektov v praxi. 3. Riadenie projektových programov v konkrétnych podnikoch. 4. Softvérové riešenia v podnikovej praxi. 5. Projektovo orientovaná spoločnosť a jej vplyv na podnikovú prax. 6. Realizácia auditov v podnikovej praxi. 7. Riadenie hodnoty, požiadaviek a benefitov v podnikovej praxi. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku. 8. Komunikácia v podnikovej praxi. Etika v podnikovej praxi. 9. Prípadová štúdia 1. 10. Prípadová štúdia 2. 11. Prípadová štúdia 3. 12. Prípadová štúdia 4. 13. Prípadová štúdia 5.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Cvičenia: 100 %, z toho:
prezentácia projektu a riešenie úloh na cvičení 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava semestrálneho zadania – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.07.2022