Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad a výklad nástrojov projektového manažmentu podľa medzinárodne uznávanej metodiky PMI, inštrumentárium projektového manažmentu.
Vedomosti:
Absolvent porozumie problematike projektového manažmentu, jeho významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, rovnako porozumie problematike aplikovania projektového manažmentu v podnikateľskej praxi.
Zručnosti:
Absolvent má schopnosť aplikovať inštrumentárium projektového manažmentu na konkrétnom príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia problémov projektového manažmentu na taktickej a strategickej úrovni.
Kompetentnosti:
Absolvent má schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na využitie v projektovom manažmente.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Rozšírenie a detaily znalostí projektového manažmentu podľa PMI v praxi.
2. Metodológia projektového manažmentu v praxi.
3. Aplikácie metodológie projektového manažmentu v konkrétnom podniku.
4. Aplikovaný projektový manažment v praxi.
5. MS Project.
6. Emočná inteligencia v projektovom manažmente v praxi.
7. Nástroje využívané v projektovom manažmente v praxi.
8. Špecifické faktory aplikované v konkrétnom podniku.
9. Agilný projektový manažment v praxi.
10. Komunikačné systémy a networking v praxi.
11. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 1.
12. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 2.
13. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 3.
Cvičenia:
1. Rozšírenie a detaily znalostí projektového manažmentu podľa PMI v praxi.
2. Metodológia projektového manažmentu v konkrétnom podniku.
3. Aplikácie metodológie projektového manažmentu v konkrétnom podniku.
4. Aplikovaný projektový manažment v praxi.
5. MS Project, praktický príklad.
6. Emočná inteligencia v projektovom manažmente v podnikovej praxi.
7. Nástroje využívané v projektovom manažmente v konkrétnom podniku.
8. Špecifické faktory aplikované v konkrétnom podniku.
9. Agilný projektový manažment, praktický príklad.
10. Komunikačné systémy a networking v praxi.
11. Prípadová štúdia 1.
12. Prípadová štúdia 2.
13. Prípadová štúdia 3.

Odporúčaná literatúra

1. Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK® Guide )—Fifth Edition (ENGLISH). Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. 589 s. ISBN 9781935589679.
2. HEAGNEY, J. 2016. Fundamentals of project management. Amacom, 2016.
3. KERZNER, H. 2017. Project management case studies. John Wiley & Sons.
4. KERZNER, H. 2018. Project management best practices: Achieving global excellence. John Wiley & Sons, 2018.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Rozšírenie a detaily znalostí projektového manažmentu podľa PMI v praxi. 2. Metodológia projektového manažmentu v praxi. 3. Aplikácie metodológie projektového manažmentu v konkrétnom podniku. 4. Aplikovaný projektový manažment v praxi. 5. MS Project. 6. Emočná inteligencia v projektovom manažmente v praxi. 7. Nástroje využívané v projektovom manažmente v praxi. 8. Špecifické faktory aplikované v konkrétnom podniku. 9. Agilný projektový manažment v praxi. 10. Komunikačné systémy a networking v praxi. 11. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 1. 12. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 2. 13. Teoretická príprava k prípadovej štúdii 3. Cvičenia: 1. Rozšírenie a detaily znalostí projektového manažmentu podľa PMI v praxi. 2. Metodológia projektového manažmentu v konkrétnom podniku. 3. Aplikácie metodológie projektového manažmentu v konkrétnom podniku. 4. Aplikovaný projektový manažment v praxi. 5. MS Project, praktický príklad. 6. Emočná inteligencia v projektovom manažmente v podnikovej praxi. 7. Nástroje využívané v projektovom manažmente v konkrétnom podniku. 8. Špecifické faktory aplikované v konkrétnom podniku. 9. Agilný projektový manažment, praktický príklad. 10. Komunikačné systémy a networking v praxi. 11. Prípadová štúdia 1. 12. Prípadová štúdia 2. 13. Prípadová štúdia 3.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Cvičenia: 100 %, z toho:
prezentácia projektu a riešenie úloh na cvičení 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava semestrálneho zadania – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.07.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.07.2022