Podniková analytika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomostí z oblasti optimalizačných modelov a iných modelov, resp. techník operačného výskumu použiteľných pri podnikových analýzach, ako aj pri riešení iných ekonomických problémov v oblastiach optimalizácie zásob, hromadnej obsluhy, procesov obnovy, ale aj sieťovej analýzy a efektívnosti produkčných jednotiek; oboznámiť študentov so základnými paradigmami teórie hier so zameraním na antagonistické a neantagonistické hry, hry dvoch hráčov s nulovým a nenulovým súčtom pri čistých i zmiešaných stratégiách.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný riešiť i tie sofistikovanejšie analytické úlohy a vedieť ich efektívnym spôsobom implementovať v podmienkach podnikovej praxe.
Vedomosti:
Študent bude ovládať teoretické poznatky z oblasti optimalizačných metód a iných metód operačného výskumu implementovateľných pri podnikových analýzach. Konkrétne ide o vybrané modely hromadnej obsluhy, modely riadenia zásob, obnovy a spoľahlivosti zariadení, optimalizačné úlohy na grafoch, modely analýzy obalu dát, resp. maticové hry v čistých, či zmiešaných stratégiách.
Zručnosti:
Študent bude vedieť nielen riešiť úlohy z oblasti optimalizácie, resp. operačného výskumu, ale aj ich výsledky implementovať v praxi. Bude vedieť modelovať stav zásob, riešiť problémy hromadnej obsluhy, ale aj modelovať spoľahlivosť a riešiť problematiku obnovy zariadení v podniku. Bude tiež vedieť určovať efektívnosť produkčných jednotiek, modelovať toky v siatiach, ale aj prijímať jednoduché rozhodnutia v antagonistickom prostredí (teória hier), resp. riadiť sa optimálnymi, alebo aspoň pseudo optimálnymi stratégiami.
Kompetentnosti:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný vytvárať modely, optimalizovať ich parametre a interpretovať ich výstupy ako podporu operačného, ale i strategického riadenia. Bude schopný analytický vyhodnocovať rôzne stavy a javy vznikajúce v antagonistických (konkurenčné podniky) i neantagonistických (spolupracujúce podniky) podmienkach podnikovej praxe.
Vedomosti získané v tomto predmete predstavujú tiež základ pre budúcu výskumnú a vývojovú činnosť, ako aj úspešné absolvovania predmetov kvantitatívneho charakteru na treťom stupni VŠ.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Implementácia optimalizačných modelov a techník operačného výskumu pri podnikových analýzach.
Modely hromadnej obsluhy.
Metódy hromadnej obsluhy a ich použitie v praxi (prípadová štúdia).
Modely riadenia zásob.
Metódy riadenia zásob v praxi (prípadová štúdia).
Modely spoľahlivosti a obnovy strojov a zariadení.
Spoľahlivostné metódy a metódy obnovy strojov a zariadení (prípadová štúdia).
Základné úlohy sieťovej analýzy.
Optimalizácia na sieťach , distribučné siete (prípadová štúdia).
Modely analýzy obalu dát – DEA.
Úvod do teórie hier.
Hry s nenulovým súčtom.
Čisté a zmiešané stratégie (prípadová štúdia).
Samoštúdium:
Podnikové analýzy a tvorba modelov.
Jednokanálové a viackanálové modely hromadnej obsluhy bez čakania.
Jednokanálové a viackanálové modely hromadnej obsluhy s čakaním.
Deterministický model zásob bez možnosti vyčerpania zásob. Produkčný model zásob. Model zásob s diskontom.
Deterministický model zásob s deficitom so stratenou spotrebou. Deterministický model zásob s deficitom s odloženou spotrebou.
Optimalizácia modelov obnovy v závislosti od nákladov spojených s údržbou prostriedkov. Optimalizácia modelov obnovy v závislosti od nákladov spojených s plánovanou a neplánovanou obnovou.
Modely obnovy s jednoduchou reprodukciou. Modely obnovy s rozšírenou reprodukciou.
Ford-Fulkersonov algoritmus rozširujúcej cesty.
Ford-Fulkersonov algoritmus reziduálnej siete. Veta max. tok / min. rez.
Modely analýzy obalu dát – DEA.
Maticová metóda a AHP metóda.
Metódy riešenia hier dvoch hráčov.
Hry s čistými a zmiešanými stratégiami.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu I.. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-17-4.
2. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II.. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-28-0.
3. CHOCHOLATÁ, M. – ČIČKOVÁ, Z. – FURKOVÁ, A. 2008. Operačná analýza (Zbierka príkladov). Bratislava : IURA Edition, 2008.
4. TAHA, H.A. 2017. Operations Research: An Introduction. 10th Edition. Pearson, 2017.
5. SAATY, T. L. – VARGAS, L. G. 2012. Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. 2nd Edition. Springer US, 2012.
Doplňujúca literatúra:
6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Lineárne programovanie pre manažérov. Recenzenti: Juraj Pekár, Martin Dlouhý. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 234 s. [14,02 AH]. ISBN 978-80-225-3562-5.
7. ČIČKOVÁ, Zuzana - FIGUROVÁ, Dana - GOGA, Marián - KUCHARČÍK, Rudolf - SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose - PEKÁR, Juraj - STREŠŇÁKOVÁ, Anna - ZAGIBA, Matej. Vybrané aplikácie teórie hier. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-46-4.
8. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Operačná analýza v podnikovej praxi. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4012-4.
9. COOPER,W.W. – SEIFORD, L. M. – ZHU, J. 2011.Handbok on Data Envelopment Analysis. 2nd Edition. Springer US, 2011.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Implementácia optimalizačných modelov a techník operačného výskumu pri podnikových analýzach. Modely hromadnej obsluhy. Metódy hromadnej obsluhy a ich použitie v praxi (prípadová štúdia). Modely riadenia zásob. Metódy riadenia zásob v praxi (prípadová štúdia). Modely spoľahlivosti a obnovy strojov a zariadení. Spoľahlivostné metódy a metódy obnovy strojov a zariadení (prípadová štúdia). Základné úlohy sieťovej analýzy. Optimalizácia na sieťach , distribučné siete (prípadová štúdia). Modely analýzy obalu dát – DEA. Úvod do teórie hier. Hry s nenulovým súčtom. Čisté a zmiešané stratégie (prípadová štúdia). Samoštúdium: Podnikové analýzy a tvorba modelov. Jednokanálové a viackanálové modely hromadnej obsluhy bez čakania. Jednokanálové a viackanálové modely hromadnej obsluhy s čakaním. Deterministický model zásob bez možnosti vyčerpania zásob. Produkčný model zásob. Model zásob s diskontom. Deterministický model zásob s deficitom so stratenou spotrebou. Deterministický model zásob s deficitom s odloženou spotrebou. Optimalizácia modelov obnovy v závislosti od nákladov spojených s údržbou prostriedkov. Optimalizácia modelov obnovy v závislosti od nákladov spojených s plánovanou a neplánovanou obnovou. Modely obnovy s jednoduchou reprodukciou. Modely obnovy s rozšírenou reprodukciou. Ford-Fulkersonov algoritmus rozširujúcej cesty. Ford-Fulkersonov algoritmus reziduálnej siete. Veta max. tok / min. rez. Modely analýzy obalu dát – DEA. Maticová metóda a AHP metóda. Metódy riešenia hier dvoch hráčov. Hry s čistými a zmiešanými stratégiami.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné písomné práce
písomná skúška
• písomná previerka na PC – 40 %
• písomné preverenie vedomostí na PC (skúška) – príklady – 30 %
• písomné preverenie vedomostí na PC (skúška) – teória – 30 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na priebežné písomné práce – 52 hod.
• príprava na skúšku – 52 hod.
Spolu: 156 hod

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.07.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.07.2022