Finančné trhy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad a výklad nástrojov, transakcií a inštitúcií finančného trhu dostatočný k pochopeniu a ovládnutiu teoreticko-praktických vedomostí na základe moderných finančných teórií. Dôraz je kladený na hlbšie poznanie jednotlivých zložiek finančného trhu, na ich analýzu a možnosti využitia v podnikovej praxi.
Vedomosti:
Absolvent získa vedomosti z finančných trhov a ovláda princípy finančného investovania. Porozumie jednotlivým nástrojom finančného trhu a jeho komplexnému fungovaniu.
Zručnosti:
Absolvent je schopný komplexne analyzovať medzinárodné finančné procesy, stanoviť vhodný spôsob financovania či zníženia finančného rizika podniku. Orientuje sa v investičných nástrojoch a finančných inštitúciách v internacionálnom prostredí.
Kompetentnosti:
Absolvent bude ovládať finančné a ekonomické zákonitosti na finančných trhoch, posúdiť výhody a nevýhody konkrétnych finančných nástrojov a zhodnotiť ich potenciál v konkrétnej podnikovej praxi.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Úvod do problematiky finančných trhov, charakteristika, rozdelenie.
2. Finančné inštitúcie.
3. Klasické cenné papiere, akcie, dlhopisy.
4. Regulácia a dohľad.
5. Analýza finančných trhov, fundamentálna, technická a psychologická.
6. Obchodovanie, burzy, OTC.
7. Cudzie meny a drahé kovy.
8. Opcie.
9. Fixné termínové obchody.
10. Kolektívne investovanie.
11. Syntetické deriváty.
12. Štruktúrované produkty.
13. Krízy a bubliny.
Cvičenia:
1. Forwardy a futurity, hodnota v riziku.
2. Opcie.
3. Volatilita.
4. Dlhopisy, durácia, konvexita.
5. Fúzie a akvizície.
6. Semestrálny test.
7. Príprava podkladov k seminárnym prácam.
8. Spracovávanie podkladov k seminárnym prácam.
9. Analýza podkladov k seminárnym prácam.
10. Vyvodenie záverov z analýzy podkladov k seminárnym prácam.
11. Prezentácie seminárnych prác a diskusia.
12. Prezentácie seminárnych prác a diskusia.
13. Prezentácie seminárnych prác a diskusia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. CHOVANCOVÁ, B. 2006. Finančný trh. Nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava : Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-089-7.
2. BODIE, Z. – KANE, A. – MARCUS, A. 2004. Investments. 6th Edition. New York: McGraw Hill, 2004. ISBN 0-07-293414-X.
3. HOWELLS, P. – BAIN, K. 2007. Financial Markets and Institutions. Harlow : Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-273-70919-0.
4. DAMODARAN, A. 2002. Investment Valuation. New York : John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-41490-5.
5. GRAHAM, B. – DODD, D. L. 2005. Security Analysis. The Classic 1951 Edition. New York : McGraw – Hill, 2005. ISBN 0-07-144820-9.
Doplňujúca literatúra:
6. FABOZZI, F. J. 2008. Bond Markets, Analysis and Strategies (Int’l Edition)–6th Edition. Prentice Hall, 2008.
7. FABOZZI, F. J. - DRAKE, P. P. 2010. The basics of finance: an introduction to financial markets, business finance, and portfolio management. John Wiley & Sons, 2010.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Úvod do problematiky finančných trhov, charakteristika, rozdelenie. 2. Finančné inštitúcie. 3. Klasické cenné papiere, akcie, dlhopisy. 4. Regulácia a dohľad. 5. Analýza finančných trhov, fundamentálna, technická a psychologická. 6. Obchodovanie, burzy, OTC. 7. Cudzie meny a drahé kovy. 8. Opcie. 9. Fixné termínové obchody. 10. Kolektívne investovanie. 11. Syntetické deriváty. 12. Štruktúrované produkty. 13. Krízy a bubliny. Cvičenia: 1. Forwardy a futurity, hodnota v riziku. 2. Opcie. 3. Volatilita. 4. Dlhopisy, durácia, konvexita. 5. Fúzie a akvizície. 6. Semestrálny test. 7. Príprava podkladov k seminárnym prácam. 8. Spracovávanie podkladov k seminárnym prácam. 9. Analýza podkladov k seminárnym prácam. 10. Vyvodenie záverov z analýzy podkladov k seminárnym prácam. 11. Prezentácie seminárnych prác a diskusia. 12. Prezentácie seminárnych prác a diskusia. 13. Prezentácie seminárnych prác a diskusia

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, aktivita
písomná skúška
• semestrálny test – 20 %
• semestrálna práca – 20 %
• písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na semestrálny test – 16 hod.
• spracovanie semestrálneho zadania – 16 hod.
• príprava na skúšku – 20 hod.
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022