Výskum trhu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu je:
• oboznámiť študentov so základnými princípmi, poznatkami, hlavnými cieľmi z oblasti marketingového výskumu,
• oboznámiť študentov s etapami realizácie výberového skúmania, typmi metód a prístupov k výberovému skúmaniu, podstatou tvorby výberových súborov,
• naučiť študentov prakticky realizovať marketingový výskum,
• oboznámiť sa s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi údajov, ktoré sú vhodné na realizáciu výskumu trhu,
• získavať poznatky o možnostiach spracovania dát z marketingových výskumov pomocou softvérových produktov,
• naučiť študentov správnym spôsobom uskutočniť závery z marketingového výskumu,
• získanie analytického prístupu k riešeniu ekonomických problémov, ktoré môžu aplikovať do oblasti marketingového výskumu a ekonomickej praxe.
Vedomosti:
Úspešný absolvent predmetu získa vedomosti z oblasti marketingového výskumu, primárnych a sekundárnych zdrojov údajov pre výskum trhu, o spôsobe tvorby výberových súborov, spôsobe vyhodnocovania kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov, aplikácie softvérových produktov pri spracovávaní analýz, vyvodzovaní záverov z realizovaných analytických postupov, ktoré dokáže aplikovať pri rozhodovaní v rôznych oblastiach ekonomickej praxe a patrične ich využije pri štúdiu ďalších predmetov a spracovávaní záverečných prác.
Zručnosti:
Absolvent je schopný realizovať, uskutočniť kroky k realizácii marketingového výskumu, aplikovať vhodné metódy analýzy kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov primárneho resp. sekundárneho výskumu trhu, využíva pri riešení analýz vhodný štatistický softvérový produkt, vyvodzuje relevantné závery z aplikovaných postupov. Študent aplikuje získané teoretické poznatky na praktické riešenie konkrétnych úloh z oblasti marketingového výskumu.
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dokáže riešiť a analyzovať problémy súvisiace s marketingovým výskumom trhu, posudzovať súvislosti v organizovaní marketingových výskumných činností, dokáže analyticky myslieť, uplatňovať tvorivé myslenie pri získavaní a spracovávaní relevantných údajov, vie sa orientovať v základných databázach pre výber ukazovateľov sekundárneho výskumu, realizovať výskum a vyhodnotiť jeho závery, vhodným spôsobom prezentovať závery a odporúčania pre ďalšie obdobia.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Marketingový výskum a jeho význam.
Podstata a postavenie výskumu v marketingu. Plánovanie výskumu.
Podstata kvalitatívneho výskumu v marketingu a kvantitatívneho výskumu v marketingu.
Výberové zisťovanie, spôsoby, metódy tvorby výberových súborov.
Stratifikovaný a zámerný výber.
Výskumné otázky, formulácia otázok.
Sekundárne zdroje údajov v marketingovom výskume.
Spracovanie a analýza dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu.
Aplikácia softvérového riešenia pri spracovávaní dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu.
Skúmanie vzťahov medzi závislou premennou a faktorom, softvérové riešenia.
Vzťahy medzi premennou a viacerými faktormi, softvérové riešenia.
Prehľad ďalších metód kvantitatívneho výskumu s ukážkami softvérových riešení.
Kvalitatívny výskum a jeho praktické využitie vo výskume trhu.
Samoštúdium:
Marketingový výskum a jeho význam, praktické ukážky.
Podstata a postavenie výskumu v marketingu. Plánovanie výskumu, praktické riešenia.
Kvalitatívny výskum a kvantitatívny výskum, praktické ukážky.
Výberové zisťovanie, spôsoby, metódy tvorby výberových súborov, praktické riešenia.
Stratifikovaný a zámerný výber, praktické ukážky.
Výskumné otázky, formulácia otázok, praktické ukážky.
Sekundárne zdroje údajov v marketingovom výskume.
Spracovanie a analýza dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu, riešenie problémov pri spracovaní dát výskumu trhu.
Softvérové riešenia pri spracovávaní dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu.
Skúmanie vzťahov medzi závislou premennou a faktormi, praktické riešenia.
Prehľad ďalších metód kvantitatívneho výskumu.
Príprava na písomnú kontrolu a príprava na prezentovanie semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. RICHTEROVÁ, K. et al. Úvod do výskumu trhu. Recenzovali Dagmar Lesáková, Margita Mesárošová, Radek Tahal. 1. vyd. Bratislava: Sprint 2, 2013. 315 s.
2. NAGYOVÁ, Ľ a kol. Výskum trhu. SPU Nitra, 2014.
3. HARRISON, M. - CUPMAN, J. - TRUMAN, O. - HAGUE, P. Market Research in Practice: An Introduction to Gaining Greater Market Insight 3rd Edition. 2016, 400 s. ISBN-13: 978-1398695528.
4. LIESKOVSKÁ, V. - MEGYESIOVÁ, S. Výskum trhu - pracovný zošit 1. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 205 s. ISBN 978-80-225-3740-7.
Doplňujúca literatúra:
5. ALTOBELLI, C. F. Marktforschung: Methoden, Anwendungen, Praxisbeispiele. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft; München : UVK/Lucius, 2017. 495 s. UTB Betriebswirtschaft, 8342. ISBN 978-3-8252-8721-4.
6. HAGUE, P. Průzkum trhu. Brno: Computer Press, 2003.
7. TKÁČ, M. Štatistické riadenie kvality. Bratislava: Ekonóm, 2001.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Marketingový výskum a jeho význam. Podstata a postavenie výskumu v marketingu. Plánovanie výskumu. Podstata kvalitatívneho výskumu v marketingu a kvantitatívneho výskumu v marketingu. Výberové zisťovanie, spôsoby, metódy tvorby výberových súborov. Stratifikovaný a zámerný výber. Výskumné otázky, formulácia otázok. Sekundárne zdroje údajov v marketingovom výskume. Spracovanie a analýza dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu. Aplikácia softvérového riešenia pri spracovávaní dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu. Skúmanie vzťahov medzi závislou premennou a faktorom, softvérové riešenia. Vzťahy medzi premennou a viacerými faktormi, softvérové riešenia. Prehľad ďalších metód kvantitatívneho výskumu s ukážkami softvérových riešení. Kvalitatívny výskum a jeho praktické využitie vo výskume trhu. Samoštúdium: Marketingový výskum a jeho význam, praktické ukážky. Podstata a postavenie výskumu v marketingu. Plánovanie výskumu, praktické riešenia. Kvalitatívny výskum a kvantitatívny výskum, praktické ukážky. Výberové zisťovanie, spôsoby, metódy tvorby výberových súborov, praktické riešenia. Stratifikovaný a zámerný výber, praktické ukážky. Výskumné otázky, formulácia otázok, praktické ukážky. Sekundárne zdroje údajov v marketingovom výskume. Spracovanie a analýza dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu, riešenie problémov pri spracovaní dát výskumu trhu. Softvérové riešenia pri spracovávaní dát primárneho a sekundárneho výskumu trhu. Skúmanie vzťahov medzi závislou premennou a faktormi, praktické riešenia. Prehľad ďalších metód kvantitatívneho výskumu. Príprava na písomnú kontrolu a príprava na prezentovanie semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímová práca - semestrálne zadanie, písomná práca
kombinovaná skúška
Tím pre spracovanie semestrálneho zadania pozostáva z 3 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálneho zadania sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• písomná previerka – 30 %
• tímové semestrálne zadanie – 10 %
• kombinovaná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• príprava na konzultácie – 20 hod.
• samoštúdium – 36 hod.
• príprava na semestrálny test – 20 hod.
• príprava tímového semestrálneho zadania – 20 hod.
• príprava na skúšku – 40 hod.
Spolu: 156 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022