Úvod do podnikových analýz

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o možnostiach využitia softvérových riešení pri riadení podniku ako aj predať vedomosti a zručnosti týkajúce využitia softvérových riešení pri podnikových analýzach.

Vedomosti:
• vedomosti o moderných tabuľkových procesoroch používaných v manažérskej praxi
• vedomosti o základných príkazoch, funkciách používaných v tabuľkových procesoroch
• vedomosti o spôsoboch vyhodnotenia a prezentácie údajov v manažérskej praxi, ktoré poskytujú moderné informačné technológie
Zručnosti:
• získanie praktických návykov pri využívaní jednotlivých aplikácií MS Office na PC so zameraním na ekonomické aplikácie pre podnikové analýzy v praxi
• používanie základných príkazov funkcií programu Microsoft Excel zameraných na analýzu dát
• základná analýza údajov a ich vyhodnotenie, tvorba tabuliek a jednoduchých grafov.
Kompetentnosti:
• využívanie aplikácie MS Excel pre spracovanie podnikových údajov
• vyhodnocovanie a grafická prezentácia údajov použitím základných funkcií MS Excel
• vytváranie správ a zostáv pre podporu rozhodovania

Stručná osnova predmetu

Poskytnutie základných informácií o práci s tabuľkovým procesorom. Vedieť navrhnúť štruktúru tabuľky, vkladať rôzne typy údajov do buniek a definovať väzby medzi bunkami prostredníctvom vzorcov. Získať prehľad o základných matematických a štatistických funkciách a vedieť ich využívať pri realizovaní výpočtov v tabuľkách. Vedieť importovať externé údaje do zoznamu v tabuľkovom procesore a ďalej tento zoznam spracovať pomocou zoraďovania, aplikovania filtrov, medzisúčtov a kontingenčných tabuliek. Na cvičeniach študenti získajú praktické návyky pri využívaní jednotlivých funkcií tabuľkového procesoru na praktických prípadoch.
Konzultácie:
Úvod do predmetu. História vzniku tabuľkových aplikácií. Podmienky absolvovania predmetu.
Filozofia práce v aplikáciách tabuľkového spracovania.
Techniky získania a zápis údajov (primárne a sekundárne údaje).
Techniky formátovania, oblastí, tabuliek a typy adresovania.
Definovanie vzťahov, vytváranie relácií v aplikácii, odkazy a dynamické vzorce.
Popis a princípy využitia matematických operácií.
Popis a princípy využitia funkcií.
Princípy databázového spracovania využívané v tabuľkových aplikáciách.
Funkcie, funkcionality a nástroje pre analýzu údajov.
Podmienené štruktúrovanie a vnáranie logických funkcií.
Prehľady, medzisúčty, závislosti a indikácia chýb.
Vizualizácia dát - grafická forma prezentácie výsledkov.
Export údajov, prepojenie s inými aplikáciami (OLE, DDE...).
Samoštúdium:
Úvod a zoznámenie s rozhraním tabuľkových procesorov.
Základné operácie v tabuľkových procesoroch.
Princípy získania a zápis údajov.
Formátovanie, typy adresovania.
Zápis relácií a vzťahov v aplikácii.
Aplikácie základných funkcií tabuľkových procesorov.
Základné operácie s tabuľkou ako databázou.
Príprava na priebežné testovanie.
Analýza dát – funkcie pre analýzu dát (logické, matematické, vyhľadávacie).
Interaktívne tabuľky - nástroj na výpočet, zhrnutie a analýzu údajov.
Tvorba kontingenčných tabuliek.
Praktické cvičenia - riešenie úloh s podporou tabuľkových aplikácií.
Príprava na prezentácie a vyhodnotenie semestrálnych zadaní.

Odporúčaná literatúra

1. NAVARRŮ, M. 2019. Excel 2019 - Podrobný průvodce uživatele. Grada, 2019.
2. ŠTEFÁNEK, J. – GRELL, M. – CÁRACHOVÁ, M. – LEVČÍK, M. 2011. Praktické príklady z hospodárskej informatiky: praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011.
3. PECINOVSKÝ, J. – PECINOVSKÝ, R. Office 2019. Grada, 2019. ISBN 9788024723037.
4. KLATOVSKÝ, K. 2020. Excel 2019 nejen pro školy. Computer Media, 2020. ISBN 9788074023859.
5. Manuály k aplikácii MS Excel.
6. GUERRERO, H. 2019. Excel data analysis: modeling and simulation. 2nd edition. Springer Science & Business Media, 2019.
7. FAIRHURST, D. S. 2015. Using Excel for business analysis: a guide to financial modelling fundamentals. John Wiley & Sons, 2015.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do predmetu. História vzniku tabuľkových aplikácií. Podmienky absolvovania predmetu. Filozofia práce v aplikáciách tabuľkového spracovania. Techniky získania a zápis údajov (primárne a sekundárne údaje). Techniky formátovania, oblastí, tabuliek a typy adresovania. Definovanie vzťahov, vytváranie relácií v aplikácii, odkazy a dynamické vzorce. Popis a princípy využitia matematických operácií. Popis a princípy využitia funkcií. Princípy databázového spracovania využívané v tabuľkových aplikáciách. Funkcie, funkcionality a nástroje pre analýzu údajov. Podmienené štruktúrovanie a vnáranie logických funkcií. Prehľady, medzisúčty, závislosti a indikácia chýb. Vizualizácia dát - grafická forma prezentácie výsledkov. Export údajov, prepojenie s inými aplikáciami (OLE, DDE...). Samoštúdium: Úvod a zoznámenie s rozhraním tabuľkových procesorov. Základné operácie v tabuľkových procesoroch. Princípy získania a zápis údajov. Formátovanie, typy adresovania. Zápis relácií a vzťahov v aplikácii. Aplikácie základných funkcií tabuľkových procesorov. Základné operácie s tabuľkou ako databázou. Príprava na priebežné testovanie. Analýza dát – funkcie pre analýzu dát (logické, matematické, vyhľadávacie). Interaktívne tabuľky - nástroj na výpočet, zhrnutie a analýzu údajov. Tvorba kontingenčných tabuliek. Praktické cvičenia - riešenie úloh s podporou tabuľkových aplikácií. Príprava na prezentácie a vyhodnotenie semestrálnych zadaní.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežný test, semestrálne zadanie
písomná skúška
• priebežný test – 30 %
• semestrálne zadanie – 10 %
• písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na konzultácie – 13 hod.
• spracovanie semestrálneho zadania – 13 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022