Štatistika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu je:
• oboznámiť študentov s princípmi základných štatistických metód,
• naučiť študentov aplikovať vhodné štatistické metódy pri riešení praktických úloh z oblasti ekonomickej praxe,
• podporovať uvedomenie študentov pri výbere, hodnotení, identifikovaní a interpretovaní výsledkov použitých kvantitatívnych metód.
Vedomosti:
Úspešný absolvent predmetu získa vedomosti z aplikácie základných štatistických metód, ktoré dokáže aplikovať pri rozhodovaní v rôznych oblastiach ekonomickej praxe a patrične ich využije pri štúdiu ďalších ekonomických predmetov, spracovávaní záverečných prác.
Zručnosti:
Absolvent je schopný realizovať, uskutočniť základný štatistický rozbor, konštruovať hypotézy, rieši asociácie medzi ukazovateľmi, vyvodzuje relevantné závery z aplikovaných štatistických postupov. Študent aplikuje získané teoretické poznatky na riešenie konkrétnych ekonomických úloh.
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dokáže riešiť a analyzovať problémy ekonomickej praxe aplikovaním vhodných štatistických metód a procedúr, výsledky vhodných spôsobom interpretuje a vyvodzuje závery na základe empirických výsledkov.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Základné pojmy, kroky štatistickej analýzy. Prezentácia štatistických znakov. Variačné triedenie. Charakteristiky štatistického súboru. Grafická prezentácia. Náhodné javy a veličiny, náhodný výber, štatistická indukcia. Bodové a intervalové odhady parametrov základného súboru. Testovanie štatistických hypotéz. Testy dobrej zhody. Testy normality. Testy extrémnych hodnôt. Elementárne metódy opisu závislosti. Korelácia. Jednoduchá lineárna regresná funkcia. Kontingenčné koeficienty. Úvod do analýzy rozptylu.
Samoštúdium:
Opisná štatistika (netriedený štatistický súbor – charakteristiky polohy a variability). Opisná štatistika (netriedený štatistický súbor – momenty štatistického súboru, histogram, Box-plot). Opisná štatistika (variačné triedenie – charakteristiky polohy a variability). Opisná štatistika (variačné triedenie – momenty štatistického súboru, histogram, Box-plot). Bodový a intervalový odhad parametrov štatistického súboru. Testovanie štatistických hypotéz o parametroch. Pearsonov test dobrej zhody. Kolmogorovov a Kolmogorovov-Smirnovov test dobrej zhody. Testy normality pomocou koeficientu šikmosti a koeficientu špicatosti. Grubbsov a Dixonov test extrémnych hodnôt. Pearsonov korelačný koeficient. Spearmanov poradový korelačný koeficient. Jednoduchá lineárna regresia. Testy štatistickej významnosti a intervaly spoľahlivosti odhadov.
Kontingenčné koeficienty. Úvod do tvorby modelu analýzy rozptylu. Modely ANOVA.

Odporúčaná literatúra

1. PACÁKOVÁ, V. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: IURA EDITION, 2009.
2. KOTLEBOVÁ, E. a kol.: Štatistika pre bakalárov v praxi. Bratislava: Ekonóm, 2017.
3. PACÁKOVÁ, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Zbierka príkladov A. Bratislava: Iura Edition, 2005.
4. TKÁČ, M.: Štatistické riadenie kvality. Bratislava: Ekonóm, 2001.
5. HINDLS, R. – HRONOVÁ, S. – SEGER, J.: Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing, 2004.
6. ŠOLTÉS, E. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. Zbierka príkladov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.
7. MCCLAVE, J. T. – BENSON, P. G. – SINCICH, T.: Statistics For Business and economics (13th ed.). Pearson Education, UK, 2018.
8. WONNACOTT, T. H. – WONNACOTT, R. J.: Statistics for Business and Economics. New York : J. Wiley, 1984.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základné pojmy, kroky štatistickej analýzy. Prezentácia štatistických znakov. Variačné triedenie. Charakteristiky štatistického súboru. Grafická prezentácia. Náhodné javy a veličiny, náhodný výber, štatistická indukcia. Bodové a intervalové odhady parametrov základného súboru. Testovanie štatistických hypotéz. Testy dobrej zhody. Testy normality. Testy extrémnych hodnôt. Elementárne metódy opisu závislosti. Korelácia. Jednoduchá lineárna regresná funkcia. Kontingenčné koeficienty. Úvod do analýzy rozptylu. Samoštúdium: Opisná štatistika (netriedený štatistický súbor – charakteristiky polohy a variability). Opisná štatistika (netriedený štatistický súbor – momenty štatistického súboru, histogram, Box-plot). Opisná štatistika (variačné triedenie – charakteristiky polohy a variability). Opisná štatistika (variačné triedenie – momenty štatistického súboru, histogram, Box-plot). Bodový a intervalový odhad parametrov štatistického súboru. Testovanie štatistických hypotéz o parametroch. Pearsonov test dobrej zhody. Kolmogorovov a Kolmogorovov-Smirnovov test dobrej zhody. Testy normality pomocou koeficientu šikmosti a koeficientu špicatosti. Grubbsov a Dixonov test extrémnych hodnôt. Pearsonov korelačný koeficient. Spearmanov poradový korelačný koeficient. Jednoduchá lineárna regresia. Testy štatistickej významnosti a intervaly spoľahlivosti odhadov. Kontingenčné koeficienty. Úvod do tvorby modelu analýzy rozptylu. Modely ANOVA.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca
kombinovaná skúška
• písomná previerka – 40 %
• kombinovaná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• príprava na konzultácie – 20 hod.
• samoštúdium – 52 hod.
• príprava na semestrálny test – 38 hod.
• príprava na skúšku – 52 hod.
Spolu: 182 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022