Informačné a komunikačné technológie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet sa zaoberá základnými aspektami využívania výpočtovej techniky pre riadenie podnikových systémov a spracovanie podnikových informácií. Cieľom predmetu je osvojiť si bázu znalostí a získať praktické skúsenosti pre prácu s výpočtovou technikou a kancelárskymi aplikáciami na úrovni podniku.

Vedomosti:
• z oblastí hardvérových a softvérových riešení a systémov potrebných pre spracovanie informácií v podniku
• z oblasti počítačovej bezpečnosti, šifrovania a ochrany podnikových údajov
• z oblasti počítačových sieti a ich využitia v podniku
• z oblasti tvorby prezentácií využitím kancelárskeho balíka MS Office
Zručnosti:
• používanie aplikácií MS Office,
• používanie aplikácií určených na získavanie a komunikáciu informácií na intranete, internete a extranete
• vytváranie prepojení v dokumentoch a spracovanie hromadnej korešpondencie, import a export údajov z/do textových súborov
• spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie, úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu.
• tvorba prezentácií s využitím softvérovej podpory
Kompetentnosti:
• využívanie hardwarového a softwarového vybavenia podniku
• orientácia v aplikáciách najpoužívanejšieho kancelárskeho balíka MS Office
• spracovanie citlivých informácií v podniku pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany podnikových údajov
• práca v intranetových a extranetových počítačových sieťach a získavanie údajov z Internetu

Stručná osnova predmetu

Informatika a informatizácia v spoločnosti. Triedy počítačov, základné časti a ich charakteristika. Využitie IT. Základné operácie pri sieťových riešeniach. Základné programové vybavenie. Práca s objektami interpretujúcimi uložené údaje na pamäťových nosičoch. Princípy databázového spracovania. Princípy textového spracovania a tvorby prezentácií. Infiltračné prostriedky a bezpečnosť. Význam šifrovania, kryptológie. Počítačové siete. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácií.
Prednášky:
1. Informatika a informatizácia v spoločnosti, ekonomické informácie, informačný systém.
2. Vývoj a klasifikácia počítačov, štruktúra počítačového systému, charakteristika.
3. Periférne zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia počítača, charakteristika, použitie.
4. Nosiče údajov a vonkajšie pamäte, charakteristika, použitie.
5. Aplikačné vybavenie počítačov, charakteristika.
6. Operačné systémy. Databázové systémy, klasifikácia, charakteristika.
7. Textové spracovanie, charakteristika. Tabuľkové spracovanie, charakteristika.
8. Grafické spracovanie, charakteristika.
9. Infiltračné prostriedky, proti-infiltračné metódy.
10. Anotácie vybraných infiltračných prostriedkov. Anotácie vybraných nástrojov antivírusovej ochrany.
11. Bezpečnosť informačných technológií, význam šifrovania, kryptológie. Elektronický podpis.
12. Komunikácia a komunikačné služby, počítačové siete, charakteristika základných typov, význam.
13. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácií.
Cvičenia:
1. Úvod do predmetu, aktivovanie prístupov k jednotlivým systémom, základné operácie pri práci s PC.
2. MS Office365, prehľad aplikácií – konfigurácia, komunikácia, zdieľanie.
3. Spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie (priama práca s textom, práca s tabuľkami, najpoužívanejšie klávesové skratky, zabezpečenie dokumentu).
4. Úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu.
5. Využitie funkcionalít pre vytváranie prepojení a hromadnú korešpondenciu, import a export údajov.
6. Vytváranie predlôh a šablón s možnosťou prepojenia aplikácií. 1. priebežné testovanie.
7. Tvorba základných makier vo Worde
8. Vytváranie šablón, grafov, import a export údajov v MS Powerpoint
9. Tvorba prezentácií s využitím multimediálnych aplikácií, pravidlá pre vytváranie prezentácií.
10. Definovanie vlastností predlôh a výstupnej prezentácie.
11. Vytvorenie prezentácie určenej pre multimediálnu prezentáciu. Internet – zdroj informácií.
12. 2. priebežné testovanie.
13. Kontrola zadaní, prezentácia študentských projektov. Vyhodnotenie semestra.

Odporúčaná literatúra

1. BESKEEN, D. W., CRAM, C. M., DUFFY, J., FRIEDRICHSEN, L., & REDING, E. E. Illustrated Microsoft Office 365 & Office 2019: Introductory. Cengage Learning, 2019. ISBN: 9780357025673
2. NORDELL, R. 2019, Microsoft Office 365: In Practice, 2019 Edition, McGraw-Hill Education ISBN: 9781260079906
3. O'LEARY, Timothy J.; O'LEARY, Linda; O'LEARY, Daniel. 2020. Computing Essentials 2021. McGraw Hill, 2020. ISBN: 9781260570755
4. KOKLES, M. – ROMANOVÁ, A. 2019. Informatika. Bratislava : Sprint dva, 2019. 250s. ISBN: 9788089710409.
5. ROMANOVÁ, A.. 2018. Informatika I: zbierka úloh. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN: 9788022545730.
6. ŠTEFÁNEK, J. – GRELL, M. – CÁRACHOVÁ, M. – LEVČÍK, M. 2011. Praktické príklady z hospodárskej informatiky: praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011.
7. ROMANOVÁ, A.. 2018. Ekonomické aplikácie v MS Office. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4574-7
8. PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Office 2019. Grada, 2019. ISBN: 9788024723037.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Informatika a informatizácia v spoločnosti, ekonomické informácie, informačný systém. 2. Vývoj a klasifikácia počítačov, štruktúra počítačového systému, charakteristika. 3. Periférne zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia počítača, charakteristika, použitie. 4. Nosiče údajov a vonkajšie pamäte, charakteristika, použitie. 5. Aplikačné vybavenie počítačov, charakteristika. 6. Operačné systémy. Databázové systémy, klasifikácia, charakteristika. 7. Textové spracovanie, charakteristika. Tabuľkové spracovanie, charakteristika. 8. Grafické spracovanie, charakteristika. 9. Infiltračné prostriedky, proti-infiltračné metódy. 10. Anotácie vybraných infiltračných prostriedkov. Anotácie vybraných nástrojov antivírusovej ochrany. 11. Bezpečnosť informačných technológií, význam šifrovania, kryptológie. Elektronický podpis. 12. Komunikácia a komunikačné služby, počítačové siete, charakteristika základných typov, význam. 13. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácií. Cvičenia: 1. Úvod do predmetu, aktivovanie prístupov k jednotlivým systémom, základné operácie pri práci s PC. 2. MS Office365, prehľad aplikácií – konfigurácia, komunikácia, zdieľanie. 3. Spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie (priama práca s textom, práca s tabuľkami, najpoužívanejšie klávesové skratky, zabezpečenie dokumentu). 4. Úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu. 5. Využitie funkcionalít pre vytváranie prepojení a hromadnú korešpondenciu, import a export údajov. 6. Vytváranie predlôh a šablón s možnosťou prepojenia aplikácií. 1. priebežné testovanie. 7. Tvorba základných makier vo Worde 8. Vytváranie šablón, grafov, import a export údajov v MS Powerpoint 9. Tvorba prezentácií s využitím multimediálnych aplikácií, pravidlá pre vytváranie prezentácií. 10. Definovanie vlastností predlôh a výstupnej prezentácie. 11. Vytvorenie prezentácie určenej pre multimediálnu prezentáciu. Internet – zdroj informácií. 12. 2. priebežné testovanie. 13. Kontrola zadaní, prezentácia študentských projektov. Vyhodnotenie semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

písomné práce, priebežné testy, seminárna práca
kombinovaná skúška
• priebežné odovzdávanie (týždenné) dokumentov výhradne prostredníctvom https://elearning.euke.sk
• písomné priebežné testovanie v 6. a v 12. týždni (15 b.+15 b.) – 30 %
• v termíne odovzdaná akceptovaná semestrálna práca a bonusové zadanie + aktivita – 10 %
• kombinovaná skúška – 60 %
Minimálny počet bodov pre účasť na skúške – 21 b.

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na semestrálny test – 26 hod.
• spracovanie semestrálneho zadania – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.09.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.09.2022