Informačné a komunikačné technológie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet sa zaoberá základnými aspektami využívania výpočtovej techniky pre riadenie podnikových systémov a spracovanie podnikových informácií. Cieľom predmetu je osvojiť si bázu znalostí a získať praktické skúsenosti pre prácu s výpočtovou technikou a kancelárskymi aplikáciami na úrovni podniku.

Vedomosti:
• z oblastí hardvérových a softvérových riešení a systémov potrebných pre spracovanie informácií v podniku
• z oblasti počítačovej bezpečnosti, šifrovania a ochrany podnikových údajov
• z oblasti počítačových sieti a ich využitia v podniku
• z oblasti tvorby prezentácií využitím kancelárskeho balíka MS Office
Zručnosti:
• používanie aplikácií MS Office
• používanie aplikácií určených na získavanie a komunikáciu informácií na intranete, internete a extranete
• vytváranie prepojení v dokumentoch a spracovanie hromadnej korešpondencie, import a export údajov z/do textových súborov
• spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie, úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu.
• tvorba prezentácií s využitím softvérovej podpory
Kompetentnosti:
• využívanie hardwarového a softwarového vybavenia podniku
• orientácia v aplikáciách najpoužívanejšieho kancelárskeho balíka MS Office
• spracovanie citlivých informácií v podniku pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany podnikových údajov.
• práca v intranetových a extranetových počítačových sieťach a získavanie údajov z Internet

Stručná osnova predmetu

Informatika a informatizácia v spoločnosti. Triedy počítačov, základné časti a ich charakteristika. Využitie IT. Základné operácie pri sieťových riešeniach. Základné programové vybavenie. Práca s objektami interpretujúcimi uložené údaje na pamäťových nosičoch. Princípy databázového spracovania. Princípy textového spracovania a tvorby prezentácií. Infiltračné prostriedky a bezpečnosť. Význam šifrovania, kryptológie. Počítačové siete. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácií.
Konzultácie:
Informatika a informatizácia v spoločnosti, ekonomické informácie, informačný systém. Vývoj a klasifikácia počítačov, štruktúra počítačového systému, charakteristika. Periférne zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia počítača, charakteristika, použitie. Nosiče údajov a vonkajšie pamäte, charakteristika, použitie. Aplikačné vybavenie počítačov, charakteristika. Operačné systémy. Databázové systémy, klasifikácia, charakteristika. Textové spracovanie, charakteristika. Tabuľkové spracovanie, charakteristika. Grafické spracovanie, charakteristika. Infiltračné prostriedky, proti-infiltračné metódy. Anotácie vybraných infiltračných prostriedkov. Anotácie vybraných nástrojov antivírusovej ochrany. Bezpečnosť informačných technológií, význam šifrovania, kryptológie. Elektronický podpis. Komunikácia a komunikačné služby, počítačové siete, charakteristika základných typov, význam. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácii.
Samoštúdium:
Aktivovanie prístupov k jednotlivým systémom, základné operácie pri práci s PC. MS Office365, prehľad aplikácií – konfigurácia, komunikácia, zdieľanie. Spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie (priama práca s textom, práca s tabuľkami, najpoužívanejšie klávesové skratky, zabezpečenie dokumentu). Úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu.
Využitie funkcionalít pre vytváranie prepojení a hromadnú korešpondencie, import a export údajov. Vytváranie predlôh a šablón s možnosťou prepojenia aplikácií. Príprava na 1. priebežné testovanie. Tvorba základných makier vo Worde Vytváranie šablón, grafov, import a export údajov v MS Powerpoint. Tvorba prezentácií s využitím multimediálnych aplikácií, pravidlá pre vytváranie prezentácií. Definovanie vlastností predlôh a výstupnej prezentácie.
Vytvorenie prezentácie určenej pre multimediálnu prezentáciu. Internet – zdroj informácií. Príprava na 2. priebežné testovanie. Príprava na prezentovanie semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

1. BESKEEN, D. W., CRAM, C. M., DUFFY, J., FRIEDRICHSEN, L., & REDING, E. E. Illustrated Microsoft Office 365 & Office 2019: Introductory. Cengage Learning, 2019. ISBN: 9780357025673
2. NORDELL, R. 2019, Microsoft Office 365: In Practice, 2019 Edition, McGraw-Hill Education ISBN: 9781260079906
3. O'LEARY, Timothy J.; O'LEARY, Linda; O'LEARY, Daniel. 2020. Computing Essentials 2021. McGraw Hill, 2020. ISBN: 9781260570755
4. KOKLES, M. – ROMANOVÁ, A. 2019. Informatika. Bratislava : Sprint dva, 2019. 250s. ISBN: 9788089710409.
5. ROMANOVÁ, A.. 2018. Informatika I: zbierka úloh. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN: 9788022545730.
6. ŠTEFÁNEK, J. – GRELL, M. – CÁRACHOVÁ, M. – LEVČÍK, M. 2011. Praktické príklady z hospodárskej informatiky: praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011.
7. ROMANOVÁ, A.. 2018. Ekonomické aplikácie v MS Office. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4574-7
8. PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Office 2019. Grada, 2019. ISBN: 9788024723037.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Informatika a informatizácia v spoločnosti, ekonomické informácie, informačný systém. Vývoj a klasifikácia počítačov, štruktúra počítačového systému, charakteristika. Periférne zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia počítača, charakteristika, použitie. Nosiče údajov a vonkajšie pamäte, charakteristika, použitie. Aplikačné vybavenie počítačov, charakteristika. Operačné systémy. Databázové systémy, klasifikácia, charakteristika. Textové spracovanie, charakteristika. Tabuľkové spracovanie, charakteristika. Grafické spracovanie, charakteristika. Infiltračné prostriedky, proti-infiltračné metódy. Anotácie vybraných infiltračných prostriedkov. Anotácie vybraných nástrojov antivírusovej ochrany. Bezpečnosť informačných technológií, význam šifrovania, kryptológie. Elektronický podpis. Komunikácia a komunikačné služby, počítačové siete, charakteristika základných typov, význam. Internet – technológie, princípy a využitie, techniky vyhľadávania informácii. Samoštúdium: Aktivovanie prístupov k jednotlivým systémom, základné operácie pri práci s PC. MS Office365, prehľad aplikácií – konfigurácia, komunikácia, zdieľanie. Spracovanie informácií v aplikácii pre textové spracovanie (priama práca s textom, práca s tabuľkami, najpoužívanejšie klávesové skratky, zabezpečenie dokumentu). Úprava štýlov, vytváranie nových štýlov, využitie nástrojov pre automatické generovanie prehľadov, zoznamov, obsahu. Využitie funkcionalít pre vytváranie prepojení a hromadnú korešpondencie, import a export údajov. Vytváranie predlôh a šablón s možnosťou prepojenia aplikácií. Príprava na 1. priebežné testovanie. Tvorba základných makier vo Worde Vytváranie šablón, grafov, import a export údajov v MS Powerpoint. Tvorba prezentácií s využitím multimediálnych aplikácií, pravidlá pre vytváranie prezentácií. Definovanie vlastností predlôh a výstupnej prezentácie. Vytvorenie prezentácie určenej pre multimediálnu prezentáciu. Internet – zdroj informácií. Príprava na 2. priebežné testovanie. Príprava na prezentovanie semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

písomné práce, priebežné testy, seminárna práca
kombinovaná skúška
• priebežné odovzdávanie (týždenné) dokumentov výhradne prostredníctvom https://elearning.euke.sk
• písomné priebežné testovanie v 6. a v 12. týždni (15 b.+15 b.) – 30 %
• v termíne odovzdaná akceptovaná semestrálna práca a bonusové zadanie + aktivita – 10 %
• kombinovaná skúška – 60 %
Minimálny počet bodov pre účasť na skúške – 21 b

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na semestrálny test – 26 hod.
• spracovanie semestrálneho zadania – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 130 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 23.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Dátum schválenia: 23.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022