Hospodárska štatistika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným vzdelávacím cieľom predmetu je:
• oboznámiť študentov so základnými princípmi a poznatkami z teórie indexov,
• naučiť študentov uskutočňovať elementárnu analýzu časových radov, dekompozíciu časových radov,
• získavať poznatky o základných demografických javoch a procesoch,
• naučiť študentov podstatu teoretických a praktických znalostí o vývoji a stave sociálno-ekonomických charakteristikách na Slovensku a v zahraničí,
• poskytnúť študentom možnosť zdokonalenia sa práce pri analýzach s produktom MS-Excel,
• získanie analytického prístupu k riešeniu ekonomických problémov, ktoré môžu aplikovať do oblasti ekonomickej praxe.
Vedomosti:
Úspešný absolvent predmetu získa vedomosti z teórie indexov, z analýzy časových radov, základných demografických procesov, z výpočtu a analýzy sociálno-ekonomických charakteristík, ktoré dokáže aplikovať pri rozhodovaní v rôznych oblastiach ekonomickej praxe a patrične ich využije pri štúdiu ďalších ekonomických predmetov, spracovávaní záverečných prác.
Zručnosti:
Absolvent je schopný realizovať, uskutočniť elementárnu analýzu časových radov, sezónnu dekompozíciu časových radov, aplikovaním individuálnych a súhrnných indexov a ich rozdielov posúdiť vplyv čiastkových faktorov na zmeny analyzovaných veličín, rieši analýzy v prostredí MS-Excelu, vyvodzuje relevantné závery z aplikovaných postupov. Študent aplikuje získané teoretické poznatky na riešenie konkrétnych ekonomických úloh.
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dokáže riešiť a analyzovať problémy ekonomickej praxe, dokáže analyticky myslieť a riešiť zadané problémy s využitím indexov, aplikovať elementárnu analýzu časových radov, ako aj dekompozíciu časových radov, vie sa orientovať v základných databázach pre výber súboru ukazovateľov sociálno-ekonomického a demografického stavu ekonomík.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Teória indexov. Pomerové čísla.
2. Individuálne indexy.
3. Súhrnné indexy, rozklad indexov.
4. Deskriptívna analýza časových radov.
5. Sezónnosť a sezónna dekompozícia časových radov.
6. Demografické javy a procesy.
7. Pôrodnosť, plodnosť, úmrtnosť.
8. Sobášnosť, rozvodovosť, migrácia, prírast obyvateľstva.
9. Sociálno-ekonomické ukazovatele.
10. Databázy a zdroje údajov sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov.
11. Makroekonomické ukazovatele.
12. Vývoj sociálno-ekonomických a makroekonomických ukazovateľov na Slovensku a v EÚ.
13. Rezerva.
Cvičenia:
1. Teória indexov. Pomerové čísla.
2. Individuálne indexy.
3. Súhrnné indexy, rozklad indexov.
4. Deskriptívna analýza časových radov.
5. Sezónnosť a sezónna dekompozícia časových radov.
6. Demografické javy a procesy.
7. Pôrodnosť, plodnosť, úmrtnosť.
8. Sobášnosť, rozvodovosť, migrácia, prírast obyvateľstva.
9. Sociálno-ekonomické ukazovatele. Makroekonomické ukazovatele.
10. Databázy a zdroje údajov.
11. Písomná previerka.
12. Semestrálne zadania a diskusia.
13. Semestrálne zadania a diskusia.

Odporúčaná literatúra

1. MEGYESIOVÁ, S. (2014). Hospodárska štatistika. Bratislava : Statis, 2014.
2. HURBÁNKOVÁ, Ľ. - SIVAŠOVÁ, D. (2018) Hospodárska štatistika I. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018.
3. LÖSTER, T. - ŘEZANKKOVÁ, H. - LANGHAMROVÁ, J. (2009). Statistické metody a demografie. Praha : VŠME, 2009.
4. TRIOLA, M. P. (2009) Elementary Statistics. 11th Edition. New York: Addison Wesley, 2009.
5. LEVIN, J.A. – FOX, J.A. (2010). Elementary Statistics in Social Research: Essentials. ISBN-13: 978-0205638000. Pearson, 2010.
6. COHEN, B.H. – BROOKE Lea, R. (2003). Essentials of Statistics for the Social and Behavioral Sciences. ISBN-13: 978-0471220312. Wiley, 2003.
7. ARON, A., COUPS, E. and ARON, E. (2010). Statistics for the Behavioral and Social Sciences: A Brief Course. ISBN-13: 978-0205797257. Pearson, 2010.
8. LUNDQUIST, J.H., ANDERTON, D.L. and YAUKEY, D. (2014). Demography: The Study of Human Population. ISBN-13: 978-1478613060. Waveland Press, Inc., 2014.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Teória indexov. Pomerové čísla. 2. Individuálne indexy. 3. Súhrnné indexy, rozklad indexov. 4. Deskriptívna analýza časových radov. 5. Sezónnosť a sezónna dekompozícia časových radov. 6. Demografické javy a procesy. 7. Pôrodnosť, plodnosť, úmrtnosť. 8. Sobášnosť, rozvodovosť, migrácia, prírast obyvateľstva. 9. Sociálno-ekonomické ukazovatele. 10. Databázy a zdroje údajov sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov. 11. Makroekonomické ukazovatele. 12. Vývoj sociálno-ekonomických a makroekonomických ukazovateľov na Slovensku a v EÚ. 13. Rezerva. Cvičenia: 1. Teória indexov. Pomerové čísla. 2. Individuálne indexy. 3. Súhrnné indexy, rozklad indexov. 4. Deskriptívna analýza časových radov. 5. Sezónnosť a sezónna dekompozícia časových radov. 6. Demografické javy a procesy. 7. Pôrodnosť, plodnosť, úmrtnosť. 8. Sobášnosť, rozvodovosť, migrácia, prírast obyvateľstva. 9. Sociálno-ekonomické ukazovatele. Makroekonomické ukazovatele. 10. Databázy a zdroje údajov. 11. Písomná previerka. 12. Semestrálne zadania a diskusia. 13. Semestrálne zadania a diskusia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca
kombinovaná skúška
• písomná previerka – 30 %
• semestrálne zadanie – 10 %
• kombinovaná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na cvičenia – 26 hod.
• príprava na semestrálny test – 12 hod.
• príprava semestrálneho zadania – 12 hod.
• príprava na skúšku – 28 hod.
Spolu: 130 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 23.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022

Dátum schválenia: 23.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022