Ekvalizér

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je upevnenie a doplnenie vedomostí študenta zo stredoškolskej matematiky. Študent si zopakuje učivo, ktoré obsahovo zodpovedá požiadavkám na prijímacie skúšky z matematiky a doplní svoje vedomosti o chýbajúce poznatky. Po absolvovaní predmetu bude schopný riešiť jednoduchšie i zložitejšie úlohy, s ktorými sa stretne počas ďalšieho štúdia a to ako na kvantitatívne orientovaných predmetoch tak aj na ďalších predmetoch ekonomického zamerania.
Vedomosti:
Študent si na danom predmete zopakuje učivo zo strednej školy a doplní si chýbajúce vedomosti z vybraných oblastí matematiky. Študent bude vedieť pracovať s algebraickými výrazmi, definovať rôzne typy rovníc a nerovníc ako sú kvadratické, exponenciálne, logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice a poznať spôsoby ich riešenia, ovládať základné pojmy z kombinatoriky a princípy riešenia úloh z tejto oblasti a poznať dôležité pojmy a definície týkajúce sa reálnych funkcií.
Zručnosti:
Študent dokáže riešiť základné i pokročilé úlohy z aritmetiky a elementárnej algebry, dokáže pracovať s výrazmi, mnohočlenmi, kombinačnými číslami a faktoriálmi. Študent zvládne vyriešiť základné typy rovníc a nerovníc ako sú kvadratické, exponenciálne, logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice. Študent ovláda základy kombinatoriky a princípy riešenia úloh z danej oblasti a je schopný ich uplatniť v reálnej situácii. Dokáže určiť definičný obor funkcie, vyšetriť základné vlastnosti funkcie a načrtnúť jej graf.
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný riešiť jednoduchšie i zložitejšie úlohy z matematiky, dokáže pracovať s číslami, výrazmi a funkciami, riešiť rovnice s jednou či viacerými premennými a je pripravený aplikovať svoje vedomosti na reálne problémy kvantitatívneho charakteru, s ktorými sa stretne pri ďalšom štúdiu. Vedomosti získané na tomto predmete predstavujú základ pre úspešné absolvovanie mnohých predmetov a to nielen predmetov kvantitatívneho charakteru.

Stručná osnova predmetu

Semináre:
1. Aritmetika.
2. Elementárna algebra. Výrazy s racionálnym mocniteľom.
3. Výrazy s faktoriálom a kombinačným číslom.
4. Mnohočleny. Delenie mnohočlenov a úprava na štvorec.
5. Rozklad na parciálne zlomky.
6. Kvadratické rovnice. Rovnice s absolútnou hodnotou.
7. Exponenciálne rovnice.
8. Logaritmické rovnice.
9. Goniometrické rovnice.
10. Exponenciálne a logaritmické nerovnice.
11. Goniometrické nerovnice.
12. Kombinatorika.
13. Základné vlastnosti funkcie.

Odporúčaná literatúra

1. BOROŠ, M. 2016. Maturita z matematiky. Ikar, 2016. ISBN: 978-8-055-14889-2
2. CARTER, R. 2018. Algebra 1. Workbook. ISBN: 978-1-790-34009-5
3. FANNON, P. – KADELBURG, V. – WOOLLEY, B. – STEPHEN, W. 2014. Mathematics Higher Level. Cambridge University Press. 2014. ISBN: 978-1-107-67215-4
4. FEŇOVČÍKOVÁ, A. - IŽARÍKOVÁ, G. 2012. Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Technická univerzita v Košiciach, 2012. ISBN: 978-80-553-1123-4
5. KOLEKTÍV AUTOROV ČVUT. 2016. Matematika: ČVUT, 2016. ISBN: 978-8-001-05849-7
6. McCUNE, S. L. 2019. Algebra I. Review and Workbook. McGraw-Hill Education, 2019. ISBN: 978-1-260-12894-9
7. MONAHAN, CH. 2019. Algebra II. Review and Workbook. McGraw-Hill Education, 2019. ISBN: 978-1-260-12888-8
8. PELLER, F. – STAREČKOVÁ, A. – PINDA, Ľ. 2012. Matematika (krok za krokom na EU). Ekonóm, 2012. ISBN: 978-80-225-3407-9
9. POLÁK, J. 2015. Přehled stredoškolské matematiky. Prometheus. 2015. ISBN: 9788071964582
10. POLÁK, J. 2018. Středoškolská matematika v úlohách II. Prometheus. 2018. ISBN: 978-80-7196-419-3
11. ŽABKA, J. – KUBÁČEK, Z. 2017. Seminár z matematiky – Matematika pre maturantov, 1. časť. MAPA Slovakia Plus, 2017. ISBN: 978-8-080-67309-3

Sylabus predmetu

Semináre: 1. Aritmetika. 2. Elementárna algebra. Výrazy s racionálnym mocniteľom. 3. Výrazy s faktoriálom a kombinačným číslom. 4. Mnohočleny. Delenie mnohočlenov a úprava na štvorec. 5. Rozklad na parciálne zlomky. 6. Kvadratické rovnice. Rovnice s absolútnou hodnotou. 7. Exponenciálne rovnice. 8. Logaritmické rovnice. 9. Goniometrické rovnice. 10. Exponenciálne a logaritmické nerovnice. 11. Goniometrické nerovnice. 12. Kombinatorika. 13. Základné vlastnosti funkcie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca
kombinovaná skúška
• písomná previerka – 40 %
• kombinovaná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na cvičenia – 26 hod.
• príprava na skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022