CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa. Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný názor.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Kariérny plán
2. Štruktúra firmy
3. Rokovanie
4. Predaj
5. Komunikácia na pracovisku
6. Prezentovanie

Odporúčaná literatúra

1. VOLGNANDT, G. - VOLGNANDT, D. 2010. Exportwege neu 2, Kursbuch. Schubert-Verlag, 2010. 254 s. ISBN 978-3941323025.
2. VOLGNANDT, G. - VOLGNANDT, D. 2010. Exportwege neu 2, Arbeitsbuch. Schubert-Verlag, 2010. 132 s. ISBN 978-3941323032.
3. ROS, Lourdes. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+, Kursbuch mit Audio-CD. Klett. ISBN 978-3-12-675348-7.
4. ROS, Lourdes. Perspektive Deutsch, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+, Übungsbuch. Klett. ISBN 978-3-12-675347-0.
5. KUNOVSKÁ, Ingrid - MRÁZOVÁ, Mária - KUCHAROVÁ, Jana. Teória, cvičenia a texty k nemeckej gramatike. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4253-1.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Kariérny plán (čo je kariérny plán, kariérny rast, modálne slovesá, príprava kariérneho plánu) 2. Pracovný pohovor (čo je pracovný pohovor, príprava pracovného pohovoru, prítomný jednoduchý čas) 3. Štruktúra firmy (typy firiem a ich štruktúra, opis firmy, prítomný čas) 4. Prezentovanie spoločnosti (štruktúra prezentácie) 5. Riešenie problémov vo firme (typy problémov, krízový manažment) 6. Riadenie firmy (typológia manažérov, nepriama reč) 7. Rokovanie I. (riešenie konfliktu, minulý čas jednoduchý) 8. Rokovania II. (dosiahnuť dohodu) 9. Predaj (nákupné zvyklosti, marketing, minulý čas) 10. Telefonovanie (výmena informácii) 11. Brainstorming (skupinové tvorivé myslenie) 12. Pracovné stretnutia (memo, email) 13. Prezentovanie (prezentovanie vybranej ekonomickej problematiky)

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• písomná skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava na cvičenia - 26 hod.
• príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.09.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.09.2022