CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

Stres na pracovisku
Socializácia
Financie
Marketing
Komunikácia na pracovisku
Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

1. Cotton, D. - Falvey, D. - Kent, S. 2010. Market Leader Intermediate. Harlow : Pearson Education Limited, 2010. ISBN 978-1-4082-3707-6.
2. Cotton, D. - Falvey, D. - Kent, S. 2012. Market Leader Pre-Intermediate. Harlow : Pearson Education Limited, 2012. ISBN 978-1-408-23695-6.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Stres na pracovisku (stresové situácie na pracovisku, kolokácie, riešenie konfliktu, minulý čas) Socializácia (organizovanie konferencie, frázové slovesá) Nezáväzná spoločenská konverzácia (organizovanie schôdzok) Prijímanie hostí (privítanie hostí, interkultúrne rozdiely) Financie Číslovky (základné číslovky, radové číslovky, prezentovanie grafov) Marketing (úloha marketingového manažéra, tvorba otázok) Marketingová kampaň (význam marketingovej kampane, budúci čas) Marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, reklama) Výrobok (typológia výrobkov, trpný rod) Telefonovanie (frázy využívané pri telefonovaní, telefonická výmena informácií) Pracovné stretnutia (memo, e-mail, prezentovanie ekonomickej témy) Prípadová štúdia

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na konzultáciách – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 10 %
• kombinovaná skúška – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách - 10 hod.
• samoštúdium - 26 hod.
• príprava na skúšku - 42 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022