CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

Kariérny plán
Štruktúra firmy
Rokovanie
Predaj
Komunikácia na pracovisku
Prezentovanie

Odporúčaná literatúra

1. Cotton, D. - Falvey, D. - Kent, S. 2010. Market Leader Intermediate. Harlow : Pearson Education Limited, 2010. ISBN 978-1-4082-3707-6.
2. Cotton, D. - Falvey, D. - Kent, S. 2012. Market Leader Pre-Intermediate. Harlow : Pearson Education Limited, 2012. ISBN 978-1-408-23695-6.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Kariérny plán (čo je kariérny plán, kariérny rast, modálne slovesá can/could/be able to, príprava kariérneho plánu) Pracovný pohovor (čo je pracovný pohovor, príprava pracovného pohovoru, prítomný jednoduchý čas) Štruktúra firmy (typy firiem a ich štruktúra, opis firmy, prítomný priebehový čas) Prezentovanie spoločnosti (štruktúra prezentácie) Riešenie problémov vo firme (typy problémov, krízový manažment, modálne slovesá must/have to) Riadenie firmy (typológia manažérov, nepriama reč) Rokovanie I. (riešenie konfliktu, minulý čas jednoduchý) Rokovania II. (dosiahnuť dohodu, podmienková veta I.) Predaj (nákupné zvyklosti, marketing, minulý čas priebehový) Telefonovanie (výmena informácii) Brainstorming (skupinové tvorivé myslenie) Pracovné stretnutia (memo, email) Prezentovanie (prezentovanie vybranej ekonomickej problematiky)

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na konzultáciách – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• písomná skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách - 10 hodín
• príprava na konzultácie - 42 hodín
• samoštúdium - 26 hodín
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022