CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Ekonómia a ekonomika.
2. Hospodárstvo.
3. Trh a trhová ekonomika.
4. Podnikanie a marketing.
5. Kultúra a komunikácia.

Odporúčaná literatúra

1. RECHTORÍKOVÁ, G. 2014. Ruština pre ekonómov I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014.
2. STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3153-5.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Ekonomický systém – základné pojmy. 2. Ekonomické systémy – všeobecná ekonomická teória. 3. Svetové hospodárstvo. 4. Domáce hospodárstvo. 5. Trh. 6. Princípy trhovej ekonomiky. 7. Marketing. 8. Podnik a podnikanie. 9. Financie a náklady podniku. 10. Personálna politika podniku. 11. Podniková kultúra. 12. Riešenie prípadovej štúdie. 13. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a sebahodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• semestrálny projekt – 26 hod.
• príprava na písomnú skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, ruský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022