CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie..
Kompetentnosti:
Využívať pružne, plynule a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

Motivačné faktory
Risk
Manažment
Manažérske typy riadenie podniku
Budovanie tímu
Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

1. COTTON, D. - FALVEY, D. - KENT, S. 2012. Market Leader Upper Intermediate. Course Book. 3. vydanie. Harlov : Pearson Education Limited, 2012. 175 s. ISBN 978-1-4082-3709-0.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Spokojnosť na pracovisku Motivačné faktory Neohlásená obchodná návšteva (cold calling) Risk Rizikový manažment Poisťovníctvo Manažment Manažérske typy riadenie podniku Prezentovanie vybranej ekonomickej témy Budovanie tímu Organizovanie aktivít na utužovanie kolektívu Riešenie konfliktov Prípadová štúdia

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na konzultáciách – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 10 %
• výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 10 hod.
• príprava na konzultácie – 42 hod.
• samoštúdium – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022