CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

Komunikácia na pracovisku
Marketing
Networking
Vzťahy na pracovisku
Úspech
Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

1. COTTON, D. - FALVEY, D. - KENT, S. 2012. Market Leader Upper Intermediate. Course Book. 3. vydanie. Harlov : Pearson Education Limited, 2012. 175 s. ISBN 978-1-4082-3709-0.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Interná a externá komunikácia v podnikaní (e-mail) Riešenie komunikačných zlyhaní Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky Marketing Medzinárodný marketing (zložené podstatné meno) Svetové značky Firma Brainstorming Budovanie vzťahov na pracovisku (frázové slovesá) Rokovania Networking (získavanie kontaktov) Úspech (prípony, minulý a prítomný čas) Riešenie prípadovej štúdie

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na konzultáciách – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok záverečného písomného testu – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 10 hod.
• príprava na konzultácie – 42 hod.
• samoštúdium – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022