Administratívne kapacity pre EŠIF

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z oblasti Európskych štrukturálnych a investičných fondov - riadenie EŠIF, monitorovanie EŠIF, hodnotenie EŠIF, informovanie a komunikácia, budovanie sietí, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF. Umožniť získať zručnosti pri spracovaní a implementácii projektov financovaných z EŠIF.

Vedomosti: Teoretické a hlavne praktické poznatky a pochopenie poznatkov týkajúcich sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov, ich významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, porozumieť problematike aplikovania európskych štrukturálnych a investičných fondov so zameraním hlavne na pohľad RO/SO.

Zručnosti: Schopnosť aplikovať inštrumentárium európskych štrukturálnych a investičných fondov na konkrétnom projekte, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia problémov európskych štrukturálnych a investičných fondov na taktickej a strategickej úrovni.

Kompetentnosti: Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na využitie pri riadení a implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Podstata, ciele, význam a úlohy EŠIF, príslušná legislatíva v EÚ a v SR.
2. Základné definície a pojmy využívané v EŠIF.
3. Projektový cyklus v EŠIF.
4. Možnosti podpory podnikateľov z EŠIF.
5. ITMS 2014+. Úvodné časti výzvy v systéme EŠIF.
6. Výzva v systéme EŠIF.
7. Spôsob získania podpory z EŠIF. Implementácia podpory z EŠIF.
8. Verejné obstarávanie v rámci projektov EŠIF. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku.
9. Úvodné časti z využitia finančnej analýzy v EŠIF.
10. Využitie finančnej analýzy v EŠIF.
11. Riadenie EŠIF. Monitorovanie EŠIF.
12. Hodnotenie EŠIF. Kontrola projektu v EŠIF. Informovanie a komunikácia. Budovanie sietí. Riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF.
13. Nové trendy v oblasti EŠIF. Nové programovacie obdobia.

Cvičenia:
1. EŠIF – legislatíva, vyhľadávanie informačných zdrojov a príprava podkladov k EŠIF.
2. Základné definície a pojmy využívané v EŠIF – aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy.
3. Projektový cyklus v EŠIF – aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy.
4. Možnosti podpory podnikateľov z EŠIF – vyhľadanie vhodnej aktivity a aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy.
5. ITMS 2014+ - práca v systéme, vyhľadávanie informácií v systéme ITMS 2014+
6. Základné informácie z výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku.
7. Príprava formálnej stránky projektu v nadväznosti na informácie z konkrétnej výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku.
8. Príprava obsahovej stránky projektu v nadväznosti na informácie z konkrétnej výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku.
9. Získanie podpory z EŠIF a implementácia projektu z EŠIF. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku.
10. Verejné obstarávanie v rámci projektov EŠIF. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku.
11. Využitie finančnej analýzy v EŠIF. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku.
12. Prezentácie projektov z EŠIF konkrétnych podnikateľských subjektov.
13. Prezentácie projektov z EŠIF konkrétnych podnikateľských subjektov. Priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
PAUHOFOVÁ, I. - STANĚK, P. - STEHLÍKOVÁ, B.: SMART regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita. Praha : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-418-0
TOMÁŠEK, M. a spol.: Právo Evropské unie. Praha : Leges, 2021. ISBN 978-80-7502-491-6
SLOSARČÍK, I.: Právní a politický rámec Evropské unie. Praha : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-624-5
HAGEMANN, CH.: EU Funds in the New Member States: Party Politicization, Administrative Capacities, and Absorption Problems after Accession. 2019. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3030020910
OECD: OECD Public Governance Reviews Tackling Fraud and Corruption Risks in the Slovak Republic A Strategy with Key Actions for the European Structural and Investment Funds. 2019. Paris: OECD. ISBN 978-9264568167
OECD: OECD Multi-level Governance Studies Strengthening Governance of EU Funds under Cohesion Policy Administrative Capacity Building Roadmaps. 2020. Paris: OECD. ISBN 978-9264621831
STEPHENSON, P. - SÁNCHEZ-BARRUECO, M. – ADEN, H.: Financial Accountability in the European Union: Institutions, Policy and Practice. 1st Edition, 2020. London: Routledge. ISBN 978-0367321093

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Podstata, ciele, význam a úlohy EŠIF, príslušná legislatíva v EÚ a v SR. 2. Základné definície a pojmy využívané v EŠIF. 3. Projektový cyklus v EŠIF. 4. Možnosti podpory podnikateľov z EŠIF. 5. ITMS 2014+. Úvodné časti výzvy v systéme EŠIF. 6. Výzva v systéme EŠIF. 7. Spôsob získania podpory z EŠIF. Implementácia podpory z EŠIF. 8. Verejné obstarávanie v rámci projektov EŠIF. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. 9. Úvodné časti z využitia finančnej analýzy v EŠIF. 10. Využitie finančnej analýzy v EŠIF. 11. Riadenie EŠIF. Monitorovanie EŠIF. 12. Hodnotenie EŠIF. Kontrola projektu v EŠIF. Informovanie a komunikácia. Budovanie sietí. Riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF. 13. Nové trendy v oblasti EŠIF. Nové programovacie obdobia. Cvičenia: 1. EŠIF – legislatíva, vyhľadávanie informačných zdrojov a príprava podkladov k EŠIF. 2. Základné definície a pojmy využívané v EŠIF – aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy. 3. Projektový cyklus v EŠIF – aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy. 4. Možnosti podpory podnikateľov z EŠIF – vyhľadanie vhodnej aktivity a aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy/firmy. 5. ITMS 2014+ - práca v systéme, vyhľadávanie informácií v systéme ITMS 2014+ 6. Základné informácie z výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku. 7. Príprava formálnej stránky projektu v nadväznosti na informácie z konkrétnej výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku. 8. Príprava obsahovej stránky projektu v nadväznosti na informácie z konkrétnej výzvy a ich aplikácia na podmienky konkrétneho podniku. 9. Získanie podpory z EŠIF a implementácia projektu z EŠIF. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku. 10. Verejné obstarávanie v rámci projektov EŠIF. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku. 11. Využitie finančnej analýzy v EŠIF. Aplikácia na podmienky konkrétnej výzvy a konkrétneho podniku. 12. Prezentácie projektov z EŠIF konkrétnych podnikateľských subjektov. 13. Prezentácie projektov z EŠIF konkrétnych podnikateľských subjektov. Priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
Hodnotenie aktivity na cvičeniach 40 %
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

104 hod. celkom, z toho:
26 hod. účasť na prednáškach
26 hod. účasť na cvičeniach
52 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022