Znalectvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je príprava študentov na samostatné praktické aplikovanie metód a postupov pri stanovení hodnoty podniku. Teoretické a praktické poznatky týkajúcich sa ako stanoviť hodnotu podniku.

Vedomosti:
Postavenie súdneho znalectva v podmienkach SR
Odborné a metodické východiská súdneho znalectva v ekonomickej oblasti
Legislatívne východiská
Metódy ohodnocovania majetku
Zručnosti:
Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku
Postup súdnoznaleckého posudzovania

Kompetentnosti:
Vypracovanie znaleckého posudku
Aplikácia vybranej metódy stanovenia jednotlivých druhov majetku
Ohodnocovanie pohľadávok
Aplikácia metódy EVA v podmienkach podnikateľského subjektu v podmienkach Slovenskej republiky

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Znalectvo ako podsystém súdneho inžinierstva, znalectvo v SR.
2. Právne aspekty znaleckej činnosti.
3. Metodika znaleckého posudku.
4. Východiská a informačné zdroje pre stanovenie hodnoty podniku.
5. Finančný plán a znalecká činnosť.
6. Finančné analýza a znalecká činnosť.
7. Podnikové financie a znalecká činnosť.
8. Finančný manažment a znalecká činnosť.
9. Základné metódy stanovenia hodnoty podniku.
10. Výnosové metódy stanovenia hodnoty podniku.
11. Ostatné metódy stanovenia hodnoty podniku.
12. Ohodnocovanie finančných nástrojov a finančné riziká.
13. Znalecká činnosť ekonomických znaleckých odborov.
Cvičenia:
1. Znalectvo v SR.
2. Organizácia znaleckej činnosti.
3. Znalecké odbory a odvetvia.
4. Metodika a postup vypracovania znaleckého posudku.
5. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku.
6. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku.
7. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku.
8. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku.
9. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku.
10. Praktické príklady – vypracovanie znaleckých posudkov, vyúčtovaní a znaleckého denníka.
11. Vypracovanie znaleckých posudkov, vyúčtovaní a znaleckého denníka.
12. Priebežné hodnotenie - Prezentácia vypracovaných znaleckých posudkov.
13. Priebežné hodnotenie - Prezentácia vypracovaných znaleckých posudkov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
KUBICA, M. a kol. 2019. Znalectvo praktikum. 2 vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. 2019. ISBN 9788057101154.
JAKUBEC, J., KARDOŠ, P. 2012. Ekonomické znalectvo vybrané problémy. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2012. 248 s. ISBN 978-80-8078-450-8
KUBICA, Milan, Peter KARDOŠ, Marián HRUBIZNA, Nikola ŠVEJDOVÁ, Peter ŠTETKA, Róbert ŠLOSÁR a Marián VYPARINA. Znalectvo. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-499-7.
KUBICA, Milan, Peter KARDOŠ a Miroslav JAKUBEC. Znalectvo: praktikum. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, 270 s. Ekonómia, 510. ISBN 978-80-8168-079-3.
KARDOŠ, P., JAKUBEC, M.: Riadenie hodnoty podniku, 1 vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016., 284 s., ISBN 978-80-8168-460-9.
SCHMIDLIN, Nicolas. The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis: Value Investor's Guide with Real-life Case Studies. Chichester: Wiley, 2014, 250 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-118-84309-3.
PARR, Russell L. Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages. John Wiley & Sons, 2018. ISBN: 978-1-119-35623-3.
MELLEN, Chris M.; EVANS, Frank C. Valuation for M&A: Building and Measuring Private Company Value. John Wiley & Sons, 2018. I SBN: 978-1-119-43738-3.

Doplňujúca literatúra:
Vyhláška č. 492/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Znalectvo ako podsystém súdneho inžinierstva, znalectvo v SR. 2. Právne aspekty znaleckej činnosti. 3. Metodika znaleckého posudku. 4. Východiská a informačné zdroje pre stanovenie hodnoty podniku. 5. Finančný plán a znalecká činnosť. 6. Finančné analýza a znalecká činnosť. 7. Podnikové financie a znalecká činnosť. 8. Finančný manažment a znalecká činnosť. 9. Základné metódy stanovenia hodnoty podniku. 10. Výnosové metódy stanovenia hodnoty podniku. 11. Ostatné metódy stanovenia hodnoty podniku. 12. Ohodnocovanie finančných nástrojov a finančné riziká. 13. Znalecká činnosť ekonomických znaleckých odborov. Cvičenia: 1. Znalectvo v SR. 2. Organizácia znaleckej činnosti. 3. Znalecké odbory a odvetvia. 4. Metodika a postup vypracovania znaleckého posudku. 5. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. 6. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. 7. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. 8. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. 9. Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. 10. Praktické príklady – vypracovanie znaleckých posudkov, vyúčtovaní a znaleckého denníka. 11. Vypracovanie znaleckých posudkov, vyúčtovaní a znaleckého denníka. 12. Priebežné hodnotenie - Prezentácia vypracovaných znaleckých posudkov. 13. Priebežné hodnotenie - Prezentácia vypracovaných znaleckých posudkov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie (semestrálna práca vo forme znaleckého posudku): 40 b (40 %)
Záverečné písomné hodnotenie (písomná skúška): 60 b (60 %)
Ak študent nedosiahne v súčte minimálne 21 b, má nárok na opravné priebežné hodnotenie (opravné písomné priebežné hodnotenie vo forme vypracovania znaleckého posudku za 40 b z celého rozsahu výučby), pričom súčet bodov z opravného písomného priebežného hodnotenia) musí byť minimálne 21 b.

Pracovné zaťaženie študenta

104 hodín celkom, z toho:
účasť na prednáškach – 26 hod.
účasť na cvičeniach –26 hod.
príprava na cvičenia – 26 hod.
príprava na písomnú skúšku – 26 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022