Daňové systémy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické poznatky z medzinárodných daňových systémov s orientáciou na aktuálne problémy a tendencie v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vedomosti: · Teoretické poznatky · Praktické príklady zdaňovania nadnárodných spoločností · Medzinárodné daňové systémy · Karuselové podvody · Daňové systémy jednotlivých krajín Zručnosti: · Uplatňovanie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia · Uplatňovanie princípov medzinárodného zdaňovania · Klasifikácia príjmov · Zdaňovanie nadnárodných spoločností · Metodika transferového oceňovania · Zdaňovanie elektronického obchodu Kompetentnosti: · Zhodnotenie úrovne vedomostí · Praktická aplikácia vybraných metód dvojitého zdanenia · Riadenie medzinárodne činnej spoločnosti z pohľadu daňového zaťaženia · Optimalizácia daňovej povinnosti

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Daňové systémy vo svete. Základná charakteristika a princípy zdaňovania.
2. Daňový systém USA.
3. Daňové systémy vo vybraných krajinách EÚ a ich komparácia s daňovým systémom SR.
4. Princípy medzinárodného zdaňovania. Klasifikácia príjmov a politika ich zdaňovania.
5. Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia. Vzorová zmluva OECD a UNCTAD a zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia.
6. Zdanenie ekonomických subjektov SR v zahraničí. Zdanenie zahraničných subjektov v SR.
7. Tendencie v medzinárodnom zdaňovaní – daňová konkurencia a daňová harmonizácia.
8. Východiská medzinárodného zdaňovania v podmienkach globalizácie. Daňová kooperácia
vo svete, multilaterálne daňové centrá OECD. Výmena informácií medzinárodnými
odborníkmi.
9. Informačné technológie a ich dopad na zmeny v zdaňovaní. Elektronický obchod a jeho
zdanenie.
10. Medzinárodné daňové plánovanie, daňové raje a offshore spoločnosti. Tax avoidance, tax
evasion.
11. Nadnárodné spoločnosti, aplikácia zdanenia nadnárodných podnikov. Špecifiká v oblasti
transferového oceňovania.
12. Zdaňovanie virtuálnych mien. Kryptomena, virtuálna mena, resp. digitálny nositeľ hodnoty.
Kryptomeny z pohľadu zákona o dani z príjmov.
13. Environmentálne dane z pohľadu EÚ. Dane z energie. Dane z dopravy. Dane za znečistenie.
Cvičenia:
1. Organizačné pokyny o priebehu semestra, o priebežnom hodnotení a o priebehu skúšky.
Informácie o zabezpečení študijnej literatúry a pomôcok. Úvod k princípom
medzinárodného zdaňovania a klasifikácie príjmov a politike ich zdaňovania. Zadanie tém
semestrálnych prác.
2. Aplikácia zmlúv a metód zamedzenia dvojitého zdanenia na praktických príkladoch. Metodika tvorby vzorovej zmluvy OECD a UNCTAD. Prezentácia semestrálnych prác. 3. Metódy aplikácie medzinárodných daňových zákonov v oblasti daňových dohôd s využitím globálnych daňových štandardov a formy spolupráce v daňovej politike. Prezentácia semestrálnych prác. 4. Metódy transferového oceňovania s využitím princípov nezávislého vzťahu a obvyklých cien (tradičné metódy, transakčné ziskové metódy a kombinované metódy). Aplikácia metódy porovnateľných ziskov, návratnosti investičného kapitálu a alokácie globálnych ziskov na praktických príkladoch z praxe. Prezentácia semestrálnych prác. 5. Aplikácia medzinárodných daňových zákonov v oblasti daňových dohôd a oceňovaní transferov. Špecifické problémy transferového oceňovania. Prezentácia semestrálnych prác. 6. Formy elektronického obchodu a metódy jeho zdanenia na konkrétnych príkladoch. Vybrané problémy ekologizácie daňových sústav (zdaňovanie prírodných zdrojov). Aplikácia daní z medzinárodného obchodu na riešení konkrétnych prípadov z praxe. Prezentácia semestrálnych prác. 7. písomná priebežná práca 8. Analýza daňových stimulov, formy medzinárodnej daňovej konkurencie a aplikácia procesu daňovej harmonizácie krajín EÚ. Daňové aspekty medzinárodných transakcií a medzinárodných daňových únikov. Prezentácia semestrálnych prác. 9. Praktické príklady k princípom medzinárodného daňového plánovania. Metodika a postup zakladania daňových rajov a offshore spoločností v praxi. Daňová kooperácia vo svete, princípy fungovania multilaterálnych daňových centier OECD – praktické príklady. Prezentácia semestrálnych prác. 10. Zdaňovanie virtuálnych mien. Analýza súčasných prístupov k zdaňovaniu z pohľadu SR a ostatných vybraných krajín. 11. Environmentálne dane. Diskusia o význame a používaní environmentálnych daní. Praktické príklady zo sveta. 12. Písomná priebežná práca. Prezentácia semestrálnych prác. 13. Diskusia k vybraným problémom z prebratého učiva. Udelenie priebežných hodnotení.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. LÁCHOVÁ, L.: Daňové systémy v globálním světe. Praha: ASPI, 2007,ISBN
9788073573201.
2. LENÁRTOVÁ, G.: Daňové systémy. Bratislava: Ekonóm 2004.
3. NERUDOVÁ,D.: Harmonizace daňových systému zemí Evropské unie.3.preprac.a rozšír.
vyd. Praha: Wolters Kluwer,a.s.,2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0.
4. SCHULTZOVÁ, A.a kol.: Daňové sústavy štátov EÚ. Bratislava: EKONÓM 2010. 224 s.
ISBN 978-80-225-3059-0.
5. SIMONIDESOVÁ, J. - FERANECOVÁ, A. – DUDÁŠ PAJERSKÁ, E.: Tax systems in
the international context, Ostrava: VŠB TU 2018. 216 s. ISBN 987-80-248-4198-4.
6. ŠIROKÝ, J.: Daně v EÚ.4.aktualiz.vyd.Praha , LINDE,2010,ISBN 978-80-7201-799-0.
Doplňujúca literatúra:
1. VAN BOEIJEN-OSTASZEWSKA,O.: European Tax Handbook.2011 Amsterdam:IBDF.
930 s. ISBN 978-90-8722-093-8.
2. Lang, M.: Aktuelle Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht. Linde Verlag Viedeň
2009. ISBN 3 85122 421 3.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Daňové systémy vo svete. Základná charakteristika a princípy zdaňovania. 2. Daňový systém USA. 3. Daňové systémy vo vybraných krajinách EÚ a ich komparácia s daňovým systémom SR. 4. Princípy medzinárodného zdaňovania. Klasifikácia príjmov a politika ich zdaňovania. 5. Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia. Vzorová zmluva OECD a UNCTAD a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 6. Zdanenie ekonomických subjektov SR v zahraničí. Zdanenie zahraničných subjektov v SR. 7. Tendencie v medzinárodnom zdaňovaní – daňová konkurencia a daňová harmonizácia. 8. Východiská medzinárodného zdaňovania v podmienkach globalizácie. Daňová kooperácia vo svete, multilaterálne daňové centrá OECD. Výmena informácií medzinárodnými odborníkmi. 9. Informačné technológie a ich dopad na zmeny v zdaňovaní. Elektronický obchod a jeho zdanenie. 10. Medzinárodné daňové plánovanie, daňové raje a offshore spoločnosti. Tax avoidance, tax evasion. 11. Nadnárodné spoločnosti, aplikácia zdanenia nadnárodných podnikov. Špecifiká v oblasti transferového oceňovania. 12. Zdaňovanie virtuálnych mien. Kryptomena, virtuálna mena, resp. digitálny nositeľ hodnoty. Kryptomeny z pohľadu zákona o dani z príjmov. 13. Environmentálne dane z pohľadu EÚ. Dane z energie. Dane z dopravy. Dane za znečistenie. Cvičenia: 1. Organizačné pokyny o priebehu semestra, o priebežnom hodnotení a o priebehu skúšky. Informácie o zabezpečení študijnej literatúry a pomôcok. Úvod k princípom medzinárodného zdaňovania a klasifikácie príjmov a politike ich zdaňovania. Zadanie tém semestrálnych prác. 2. Aplikácia zmlúv a metód zamedzenia dvojitého zdanenia na praktických príkladoch. Metodika tvorby vzorovej zmluvy OECD a UNCTAD. Prezentácia semestrálnych prác. 3. Metódy aplikácie medzinárodných daňových zákonov v oblasti daňových dohôd s využitím globálnych daňových štandardov a formy spolupráce v daňovej politike. Prezentácia semestrálnych prác. 4. Metódy transferového oceňovania s využitím princípov nezávislého vzťahu a obvyklých cien (tradičné metódy, transakčné ziskové metódy a kombinované metódy). Aplikácia metódy porovnateľných ziskov, návratnosti investičného kapitálu a alokácie globálnych ziskov na praktických príkladoch z praxe. Prezentácia semestrálnych prác. 5. Aplikácia medzinárodných daňových zákonov v oblasti daňových dohôd a oceňovaní transferov. Špecifické problémy transferového oceňovania. Prezentácia semestrálnych prác. 6. Formy elektronického obchodu a metódy jeho zdanenia na konkrétnych príkladoch. Vybrané problémy ekologizácie daňových sústav (zdaňovanie prírodných zdrojov). Aplikácia daní z medzinárodného obchodu na riešení konkrétnych prípadov z praxe. Prezentácia semestrálnych prác. 7. písomná priebežná práca 8. Analýza daňových stimulov, formy medzinárodnej daňovej konkurencie a aplikácia procesu daňovej harmonizácie krajín EÚ. Daňové aspekty medzinárodných transakcií a medzinárodných daňových únikov. Prezentácia semestrálnych prác. 9. Praktické príklady k princípom medzinárodného daňového plánovania. Metodika a postup zakladania daňových rajov a offshore spoločností v praxi. Daňová kooperácia vo svete, princípy fungovania multilaterálnych daňových centier OECD – praktické príklady. Prezentácia semestrálnych prác. 10. Zdaňovanie virtuálnych mien. Analýza súčasných prístupov k zdaňovaniu z pohľadu SR a ostatných vybraných krajín. 11. Environmentálne dane. Diskusia o význame a používaní environmentálnych daní. Praktické príklady zo sveta. 12. Písomná priebežná práca. Prezentácia semestrálnych prác. 13. Diskusia k vybraným problémom z prebratého učiva. Udelenie priebežných hodnotení.

Podmienky na absolvovanie predmetu

písomná semestrálna práca
písomné priebežné práce
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
· vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce 20 % (20 bodov)
· písomné priebežné práce 20 % (spolu 20 bodov)
Záverečné hodnotenie:
· písomná skúška - záverečný písomný test (otvorené otázky) 60 % (60 bodov)

Pracovné zaťaženie študenta

104 hod. celkom, z toho:
· 26 hod. aktívna účasť na prednáškach
· 26 hod. aktívna účasť na cvičeniach
· 13 hod. príprava a spracovanie semestrálnej práce
· 13 hod. príprava na písomné priebežné práce
· 26 hod. príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022