Finančný manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je príprava študentov na samostatné praktické aplikovanie metód a postupov
pri finančnom riadení podniku. Výsledkom vzdelávania bude získanie podrobných informácií
o aktuálnych teoretických a praktických problémoch dlhodobého finančného manažmentu
v podmienkach vyspelej trhovej ekonomiky. Dôraz bude kladený predovšetkým na nové nástroje
financovania v súvislosti s rozvojom peňažného, kapitálového a derivátového trhu - hodnotenie
ekonomickej efektívnosti investičných projektov, problematiku obežného majetku, kvantifikáciu
nákladov na kapitál podniku, oceňovanie finančných investícií a derivátov, teóriu portfólia,
dividendovú politiku.
Vedomosti:
Študent po absolvovaní predmetu má vedomosti aké úlohy plní finančný manažér v podniku, aké ciele
sleduje, aké je jeho postavenie v podniku, aké sú základné systémy riadenia finančného podniku, a pozná
finančné procesy v podniku.
Zručnosti:
Študent po absolvovaní predmetu ovláda základné disciplíny finančného manažmentu zodpovedajúce jadru
znalostí 2. stupňa štúdia. Získané teoretické a praktické poznatky moderného finančného manažmentu je
študent schopný aplikovať v reálnych podmienkach podnikateľského subjektu, čo zároveň predstavuje
základný predpoklad pre dosahovanie zásadných zmien vo výkonnosti podniku. Po úspešnom absolvovaní
predmetu študent dokáže správne zhodnotiť efektívnosť investičných projektov, optimalizovať finančnú a kapitálovú štruktúru podniku, vypočítať náklady vlastného a cudzieho kapitálu, a vie stanoviť vnútornú hodnotu základných druhov dlhových cenných papierov a finančných derivátov. Kompetentnosti: Schopnosť zhodnotiť ekonomickú efektívnosť investičných projektov. Schopnosť analyzovať finančný stav podniku. Schopnosť určiť potrebu prevádzkového kapitálu. Schopnosť určiť náklady vlastného a cudzieho kapitálu.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Obsah a úlohy finančného manažmentu.
2. Analýza finančného stavu podniku.
3. Manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku. Metódy hodnotenia ekonomickej
efektívnosti investičných projektov – 1. časť.
4. Manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku. Metódy hodnotenia ekonomickej
efektívnosti investičných projektov – 2. časť.
5. Manažment financovania obežného majetku.
6. Zdroje kapitálu. Finančná a kapitálová štruktúra podniku.
7. Finančné investície, ich oceňovanie, výnosnosť a rizikovosť.
8. Teória portfólia a modely oceňovania kapitálových aktív.
9. Finančné riziká podniku a ich zmierňovanie. Finančné deriváty a ich využitie pri tvorbe
investičných stratégií.
10. Dividendová politika podniku.
11. Platobný styk podnikov.
12. Manažment medzinárodných finančných vzťahov podnikov.
13. Finančné otázky fúzií podnikov.
Semináre:
1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na
udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných kategórií
úrokového počtu.
2. Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov.
3. Vplyv finančných rozhodnutí na výnosnosť investičných projektov.
4. Spôsoby určovania potreby prevádzkového kapitálu.
5. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka.
6. Výpočet nákladov vlastného a cudzieho kapitálu, optimalizácia kapitálovej štruktúry.
7. Modely oceňovania kapitálových aktív.
8. Výnosnosť a rizikovosť obligácií. Vnútorná hodnota obligácií.
9. Výnosnosť a rizikovosť akcií. Vnútorná hodnota akcií. Komparatívna metóda.
10. Model diskontovaných dividend. Dividendová politika.
11. Výpočet výnosnosti a rizikovosti portfólia akcií.
12. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka.
13. Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra: 1. KRÁĽOVIČ, Jozef – VLACHYNSKÝ, Karol. Finančný manažment. 3. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 468 s. ISBN 978-80-8078-356-3. 2. KRÁĽOVIČ, Jozef et al. Finančný manažment : zbierka príkladov. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 235 s. ISBN 978-80-8078-431-7.
Doplňujúca literatúra: 1. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013. 295 s. ISBN 978-80-7400-052-2. 2. MARKOVIČ, Peter – TÓTHOVÁ, Alena – KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančný manažment na prahu 21. storočia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 268 s. ISBN 978- 80-225-3721-6. 3. SIVÁK, Rudolf a kol. Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. Bratislava : Sprint 2, 2019. 399 s. ISBN 978-80-8971-023-2. 4. BERK, Jonathan – DEMARZO, Peter. Corporate Finance, 4th edition. Harlow, United Kingdom: Pearson, 2017. ISBN 978-01-3442-679-2. 5. BREALEY, Richard et al. Fundamentals Of Corporate Finance, 9th edition. NY: McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-72261-5. 6. BREALEY, Richard et al. Principles of Corporate Finance. NY: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-259-25333-1.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Obsah a úlohy finančného manažmentu. 2. Analýza finančného stavu podniku. 3. Manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku. Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov – 1. časť. 4. Manažment vkladov kapitálu do dlhodobého majetku. Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov – 2. časť. 5. Manažment financovania obežného majetku. 6. Zdroje kapitálu. Finančná a kapitálová štruktúra podniku. 7. Finančné investície, ich oceňovanie, výnosnosť a rizikovosť. 8. Teória portfólia a modely oceňovania kapitálových aktív. 9. Finančné riziká podniku a ich zmierňovanie. Finančné deriváty a ich využitie pri tvorbe investičných stratégií. 10. Dividendová politika podniku. 11. Platobný styk podnikov. 12. Manažment medzinárodných finančných vzťahov podnikov. 13. Finančné otázky fúzií podnikov. Semináre: 1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Opakovanie základných kategórií úrokového počtu. 2. Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov. 3. Vplyv finančných rozhodnutí na výnosnosť investičných projektov. 4. Spôsoby určovania potreby prevádzkového kapitálu. 5. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka. 6. Výpočet nákladov vlastného a cudzieho kapitálu, optimalizácia kapitálovej štruktúry. 7. Modely oceňovania kapitálových aktív. 8. Výnosnosť a rizikovosť obligácií. Vnútorná hodnota obligácií. 9. Výnosnosť a rizikovosť akcií. Vnútorná hodnota akcií. Komparatívna metóda. 10. Model diskontovaných dividend. Dividendová politika. 11. Výpočet výnosnosti a rizikovosti portfólia akcií. 12. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka. 13. Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

V priebehu semestra budú realizované dve priebežné písomné previerky, každá za 20 bodov.
Spolu je možné získať max. 40 bodov zo seminárov.
Záverečné hodnotenie bude vo forme písomnej záverečnej skúšky za 60 bodov.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkovo 130 hodín, z toho:
§ 26 hodín účasť na prednáškach,
§ 26 hodín účasť na aktívnych formách štúdia,
§ 26 hodín príprava na aktívne formy štúdia,
§ 26 hodín príprava na priebežné hodnotenie,
§ 26 hodín príprava na skúšku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022