Dane podnikateľských subjektov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti uplatňovania priamych a nepriamych daní podnikateľskými subjektmi v rámci platnej legislatívy SR.
Vedomosti: teoretické a praktické poznatky z oblasti daní a pochopenie legislatívnej úpravy jednotlivých druhov priamych a nepriamych daní týkajúcich sa procesov zdaňovania podnikateľských subjektov v SR.
Zručnosti: získanie legislatívnych poznatkov a praktických skúseností v procesoch zdaňovania podnikateľských subjektov v SR s aplikáciou výpočtu daňovej povinnosti a spracovania daňových priznaní jednotlivých priamych a nepriamych daní.
Kompetentnosti: zhodnotenie úrovne vedomostí a praktických zručností v oblasti zdaňovania podnikateľských subjektov v SR.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Daňový systém Slovenskej republiky, postavenie jednotlivých daní v sústave daní SR, prvky daňovej techniky, vymedzenie základných pojmov. Potreba zdanenia.
2. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Princíp zdanenia, vyberanie a platenie preddavkov na daň. Povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.
3. Daň z príjmov fyzických osôb. Tvorba čiastkových základov dane. Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu. Príjmy z kapitálového majetku. Ostatné príjmy.
4. Daň z príjmov fyzických osôb. Úprava základu dane. Princíp vyrovnania daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie. Platenie preddavkov na daň.
5. Daň z príjmov právnických osôb. Predmet dane, transformácia výsledku hospodárenia na základ dane. Výpočet dane, preddavky na daň.
6. Daňové výdavky. Daňové odpisy. Ukončenie podnikateľskej činnosti daňového subjektu.
7. Zdanenie zahraničných osôb. Ekonomický prenájom pracovnej sily.
8. Daň z pridanej hodnoty. Základné princípy DPH. Mechanizmus uplatňovania DPH na území SR, na území spoločenstva a voči tretím krajinám.
9. Zdaniteľné plnenia DPH, predmet dane, základ dane. Zdaniteľné osoby a registrácia platiteľov DPH. Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru. Dovoz tovaru z tretích krajín.
10. Uplatňovanie odpočítania DPH.
11. Intrakomunitárne dodanie tovaru. Zásielkový predaj. Vývoz tovaru do tretích krajín.
12. Miestne dane – základné princípy zdanenia.
13. Špecifické spotrebné dane – prehľad. Základné princípy zdanenia.
Cvičenia:
1. Postup pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu. Zodpovednosť a povinnosti platiteľov daní. Precvičenie na praktických príkladoch.
2. Praktické príklady na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti. Metodika vyčíslenia čiastkových základov dane z jednotlivých druhov príjmov fyzických osôb.
3. Spracovanie daňového priznania fyzických osôb – modelové prípady. Zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom.
4. Spôsoby vyčíslenia základu dane z príjmov pri rôznych formách právnických osôb. Daňové priznanie – modelové prípady.
5. Technika uplatnenia daňových odpisov. Výpočet odpisov pri vybraných skupinách majetku, technické zhodnotenie majetku a jeho dopad na základ dane.
6. Priebežná písomná kontrolná práca z prebranej problematiky.
7. Zdaňovanie zahraničných osôb, ekonomický prenájom pracovnej sily a aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
8. Mechanizmus uplatňovania DPH – základné princípy.
9. Špecifické prípady vyčíslenia základu dane z pridanej hodnoty pri transakciách v tuzemsku, na území spoločenstva a voči tretím krajinám.
10. Metodika odpočítavania dane a uplatnenie koeficientu pre odpočítanie dane v konkrétnych situáciách. Ročné vysporiadanie odpočítania DPH. Výpočet zmeny účelu použitia majetku.
11. Komplexné príklady na výpočet DPH.
12. Priebežná písomná kontrolná práca z prebranej problematiky.
13. Vyhodnotenie priebežných písomných prác, udelenie priebežného hodnotenia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Daňové zákony, vydavateľstvo Pravda.
2. Daňový sprievodca s komentárom, edícia Hospodárske noviny.
3. LÉNÁRTOVÁ,G.: Dane podnikateľských subjektov – Praktikum: Ekonóm Bratislava, 2011, ISBN 978-80-225-3136-8
4. SCHULTZOVÁ, A. A KOL.: Daňovníctvo, daňová teória a politika I.: Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-75-98-107-0
5. SIMONIDESOVÁ, J. – FERANECOVÁ, A.: Dane podnikateľských subjektov – Skriptá: Ekonóm Bratislava, 2017. ISBN 978-80-225-4402-3.
6. KUŠNÍROVÁ, J., VÁLEK, J.: Daňovníctvo, daňová teória a politika I. – Zbierka riešených a neriešených príkladov, 3. vyd., 2017: Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8186-646-7.
Doplňujúca literatúra:
1. SIMONIDESOVÁ, J. - FERANECOVÁ, A. – DUDÁŠ PAJERSKÁ, E.: Tax systems in the international context, Ostrava: VŠB TU 2018. 216 s. ISBN 987-80-248-4198-4
2. VAN BOEIJEN-OSTASZEWSKA, O.: European Tax Handbook. 2011 Amsterdam: IBDF. 930 s. ISBN 978-90-8722-093-8
3. LANG, M.: Aktuelle Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht. Linde Verlag Viedeň 2009. ISBN 3 85122 421 3.
4. Odborné časopisy (ÚaD, Poradca, MaF, DÚPP).

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Daňový systém Slovenskej republiky, postavenie jednotlivých daní v sústave daní SR, prvky daňovej techniky, vymedzenie základných pojmov. Potreba zdanenia. 2. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Princíp zdanenia, vyberanie a platenie preddavkov na daň. Povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. 3. Daň z príjmov fyzických osôb. Tvorba čiastkových základov dane. Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu. Príjmy z kapitálového majetku. Ostatné príjmy. 4. Daň z príjmov fyzických osôb. Úprava základu dane. Princíp vyrovnania daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie. Platenie preddavkov na daň. 5. Daň z príjmov právnických osôb. Predmet dane, transformácia výsledku hospodárenia na základ dane. Výpočet dane, preddavky na daň. 6. Daňové výdavky. Daňové odpisy. Ukončenie podnikateľskej činnosti daňového subjektu. 7. Zdanenie zahraničných osôb. Ekonomický prenájom pracovnej sily. 8. Daň z pridanej hodnoty. Základné princípy DPH. Mechanizmus uplatňovania DPH na území SR, na území spoločenstva a voči tretím krajinám. 9. Zdaniteľné plnenia DPH, predmet dane, základ dane. Zdaniteľné osoby a registrácia platiteľov DPH. Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru. Dovoz tovaru z tretích krajín. 10. Uplatňovanie odpočítania DPH. 11. Intrakomunitárne dodanie tovaru. Zásielkový predaj. Vývoz tovaru do tretích krajín. 12. Miestne dane – základné princípy zdanenia. 13. Špecifické spotrebné dane – prehľad. Základné princípy zdanenia. Cvičenia: 1. Postup pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu. Zodpovednosť a povinnosti platiteľov daní. Precvičenie na praktických príkladoch. 2. Praktické príklady na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti. Metodika vyčíslenia čiastkových základov dane z jednotlivých druhov príjmov fyzických osôb. 3. Spracovanie daňového priznania fyzických osôb – modelové prípady. Zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom. 4. Spôsoby vyčíslenia základu dane z príjmov pri rôznych formách právnických osôb. Daňové priznanie – modelové prípady. 5. Technika uplatnenia daňových odpisov. Výpočet odpisov pri vybraných skupinách majetku, technické zhodnotenie majetku a jeho dopad na základ dane. 6. Priebežná písomná kontrolná práca z prebranej problematiky. 7. Zdaňovanie zahraničných osôb, ekonomický prenájom pracovnej sily a aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. 8. Mechanizmus uplatňovania DPH – základné princípy. 9. Špecifické prípady vyčíslenia základu dane z pridanej hodnoty pri transakciách v tuzemsku, na území spoločenstva a voči tretím krajinám. 10. Metodika odpočítavania dane a uplatnenie koeficientu pre odpočítanie dane v konkrétnych situáciách. Ročné vysporiadanie odpočítania DPH. Výpočet zmeny účelu použitia majetku. 11. Komplexné príklady na výpočet DPH. 12. Priebežná písomná kontrolná práca z prebranej problematiky. 13. Vyhodnotenie priebežných písomných prác, udelenie priebežného hodnotenia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
• písomná previerka – 40%
Záverečné hodnotenie:
• písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

104 hodín celkom, z toho:
• 26 hodín aktívna účasť na prednáškach
• 26 hodín aktívna účasť na cvičeniach
• 26 hodín príprava na cvičenia
• 26 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.07.2022