Krízový manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti právnych a
ekonomických aspektov konkurzu a reštrukturalizácie podnikateľských subjektov v rámci platnej
legislatívy SR a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.

Vedomosti: Prehĺbenie vedomostí z oblasti riešenia krízových situácii v podniku z pohľadu konkurzu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, reštrukturalizácie právnických osôb. Osobitnú časť bude tvoriť oddlženie fyzickej osoby prostredníctvom konkurzu a splátkového kalendára.

Zručnosti: Absolventi predmetu budú ovládať základné pojmy v oblasti krízového manažmentu PO a FO v rámci zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Budú ovládať podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlásiť si pohľadávku, uplatniť odporovacie právo, poprieť pohľadávku, práva a povinnosti člena veriteľského výboru.

Kompetentnosti: Absolventi predmetu sa oboznámia s riešením vybraných problémov: konkurz podnikateľských subjektov, reštrukturalizácia podnikateľských subjektov, postavenie dlžníka a veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, reštrukturalizačný posudok a reštrukturalizačný plán, účtovné, daňové a pracovno-právne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy.
Návrh na vyhlásenie konkurzu.
Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní.
Správca konkurznej podstaty.
Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov.
Konkurzná podstata.
Uspokojovanie veriteľov – rozvrh.
Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata.
Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu.
Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii.
Povolenie reštrukturalizácie.
Schválenie reštrukturalizačného plánu.
Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.
Samoštúdium:
Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy. Návrh na vyhlásenie konkurzu. Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní. Správca konkurznej podstaty. Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov. Konkurzná podstata. Uspokojovanie veriteľov – rozvrh. Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata. Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu. Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii. Povolenie reštrukturalizácie. Schválenie reštrukturalizačného plánu. Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3443-2.
2. FILIP, Stanislav. Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 106 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-713-6.
3. KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3.
4. ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. preprac. vyd. Žilina: EDIS-vydavateľské centurm ŽU, 2016, 263 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-554-1165-1.
5. ZAPLETALOVÁ, Šárka. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-85-9.
6. MACEK, Jaroslav. Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami. JIURIS LIBRI, 2015. ISBN 9788089635160.
7. Zákon č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sylabus predmetu

Konzultácie: Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy. Návrh na vyhlásenie konkurzu. Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní. Správca konkurznej podstaty. Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov. Konkurzná podstata. Uspokojovanie veriteľov – rozvrh. Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata. Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu. Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii. Povolenie reštrukturalizácie. Schválenie reštrukturalizačného plánu. Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy. Návrh na vyhlásenie konkurzu. Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní. Správca konkurznej podstaty. Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov. Konkurzná podstata. Uspokojovanie veriteľov – rozvrh. Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata. Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu. Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii. Povolenie reštrukturalizácie. Schválenie reštrukturalizačného plánu. Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

kombinovaná skúška 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78 hodín
účasť na konzultáciách = 10 hod.
samoštúdium = 26 hod.
príprava na skúška = 42 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 14.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 14.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022