Audítorstvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z oblasti audítorstva, definovať predmet, úlohy a význam auditu, charakterizovať právnu úpravu auditu (národná a nadnárodná), ako aj metodiku auditu – s použitými audítorskými postupmi a metódami. Predmet má oboznámiť študentov so systémom auditu a formou riešenia prípadových štúdií a modelových situácií zapojiť študentov do praxe audítorskej činnosti v zmysle národnej legislatívy, ako aj medzinárodných audítorských štandardov.

Vedomosti: Teoretické a hlavne praktické poznatky a pochopenie poznatkov týkajúcich sa problematiky audítorstva. Vedomosti o základných audítorských metódach a postupoch, audítorskom výbere pri kontrolných a vecných testoch, audítorskej dokumentácii, audítorskej správe a stanovisku audítora. Porozumenie princípom audítorských dôkazov, audítorských záverov a audítorských správ.

Kompetentnosti: Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na využitie pri audite účtovnej závierky a výročnej správy. Zber a hodnotenie údajov súvisiacich s auditom účtovnej závierky a výročnej správy, porovnávanie postupov podľa národnej úpravy a nadnárodnej (medzinárodnej) úpravy auditu, implementácia audítorských metód a postupov v podniku.

Zručnosti: Schopnosť aplikovať inštrumentárium auditu na konkrétnom podniku, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia problémov súvisiacich s výkonom auditu. Orientovať sa v audítorských metódach a postupoch, v audítorskej dokumentácii, v audítorskej správe a stanovisku audítora. Využitie národnej úpravy auditu podľa jednotlivých častí, ich konkretizácia v audítorskom prostredí a interpretácia zistení. Využitie medzinárodných audítorských štandardov podľa jednotlivých častí, ich konkretizácia v audítorskom prostredí a interpretácia zistení.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Audítorstvo - definície, úlohy a význam auditu. Nadnárodná úprava auditu. Medzinárodné audítorské orgány a inštitúcie. Národná úprava auditu. Slovenská komora audítorov. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Audítorská profesia v Slovenskej republike, Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Zodpovednosť audítora. Nezávislosť audítora. Profesionálna etika audítora. Etický kódex audítora. Audítorský výber pri kontrolných a vecných testoch. Audítorské metódy a postupy. ISA ako právny regulátor vykonávania auditu v Slovenskej republike (rámcovo oboznámiť študentov s „Príručkou medzinárodných usmernení pre audit. Druhy auditu - dodržiavací audit, interný audit, prevádzkový audit. Vzťah medzi nezávislým a interným audítorom. Audítorská dokumentácia. Audítorská správa a stanovisko audítora. Medzinárodné audítorské štandardy – ISA. Úvodné záležitosti. Všeobecné princípy a zodpovednosť. Zhodnotenie rizika a reakcia na zhodnotené riziká. Audítorské dôkazy. Využitie práce iných. Audítorské závery a správy. Špeciálne oblasti. Harmonizácia auditu a jeho perspektíva.

Samoštúdium:
Podstata auditu a jeho ciele – definície. Aké zmeny v spoločnosti viedli k vzniku moderného auditu? Čo je obsahom rôznych pojmov “pravdivo-bezchybne”? Právna regulácia auditu v Slovenskej republike. Test. Typový skúškový príklad ako prostriedok pri zadaní objednávky na audit podľa zákonných úprav SR a audítorských postupov. Zodpovednosť audítora. Aké sú základné typy zodpovednosti audítora? Kto je potencionálnym žalobcom audítora? Opatrenia pre minimalizáciu rizika zákazky. Etické chovanie audítora. Typový príklad: skutočnosť – čo je v rozpore s etickým kódexom? Čo nie je v rozpore s etickým kódexom? Správa audítora a jeho informačná funkcia. Audítorské postupy. Využiť Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) podľa jednotlivých častí a tieto konkretizovať v audítorskom prostredí. Audítorské postupy. Využiť Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) podľa jednotlivých častí a tieto konkretizovať v audítorskom prostredí. Audit účtovnej závierky a výročnej správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky.1. Existencia. 2. Stav 3. Vlastníctvo. Audit účtovnej závierky a výročnej správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky.1. Oceňovanie, 2. Vykazovanie. Audit účtovnej závierky a vypracovanie správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky. 1. Oceňovanie, 2. Vykazovanie. Audit účtovnej závierky a vypracovanie správy. Audit cudzích zdrojov a vlastného imania. Audit výsledovky a prílohy k účtovnej závierke. Testovanie výnosov, nákladov, testovanie vecnej správnosti, existencie a úplnosti. Dokumentácia a dôkazné informácie audítora. Kontrola kvality pre menšie a stredne veľké audítorské firmy. Príprava na prezentácie semestrálnej práce. Príprava na priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
KAREŠ, L.: Audítorstvo. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2020. ISBN 978-80-972525-7-1.
KAREŠ, L.: Teória auditu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168- 149-3.
GEIGER, M.A. – GOLD, A. – WALLAGE, Ph. _ Auditor Going Concern Reporting: A Review of Global Research and Future Research Opportunities (Routledge Studies in Accounting). London: Routledge. 2021. 1st edition. ISBN978-0367649487
WHITTNGTON, O.R. – PANY, K.: Loose Leaf for Principles of Auditing & Other Assurance Services. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 21st edition. ISBN 978-1260299397.
IFAC: International Standards on Auditing (ISA). 2021
IFAC: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. 2021
ŠLOSÁROVÁ, A. - BLAHUŠIAKOVÁ, M.: Analýza účtovnej závierky. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISBN 978-80-571- 0166-6.

Doplňujúca literatúra:
Časopis Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. Ročníky 2018, 2019, 2020, 2021.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Audítorstvo - definície, úlohy a význam auditu. Nadnárodná úprava auditu. Medzinárodné audítorské orgány a inštitúcie. Národná úprava auditu. Slovenská komora audítorov. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Audítorská profesia v Slovenskej republike, Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Zodpovednosť audítora. Nezávislosť audítora. Profesionálna etika audítora. Etický kódex audítora. Audítorský výber pri kontrolných a vecných testoch. Audítorské metódy a postupy. ISA ako právny regulátor vykonávania auditu v Slovenskej republike (rámcovo oboznámiť študentov s „Príručkou medzinárodných usmernení pre audit. Druhy auditu - dodržiavací audit, interný audit, prevádzkový audit. Vzťah medzi nezávislým a interným audítorom. Audítorská dokumentácia. Audítorská správa a stanovisko audítora. Medzinárodné audítorské štandardy – ISA. Úvodné záležitosti. Všeobecné princípy a zodpovednosť. Zhodnotenie rizika a reakcia na zhodnotené riziká. Audítorské dôkazy. Využitie práce iných. Audítorské závery a správy. Špeciálne oblasti. Harmonizácia auditu a jeho perspektíva. Samoštúdium: Podstata auditu a jeho ciele – definície. Aké zmeny v spoločnosti viedli k vzniku moderného auditu? Čo je obsahom rôznych pojmov “pravdivo-bezchybne”? Právna regulácia auditu v Slovenskej republike. Test. Typový skúškový príklad ako prostriedok pri zadaní objednávky na audit podľa zákonných úprav SR a audítorských postupov. Zodpovednosť audítora. Aké sú základné typy zodpovednosti audítora? Kto je potencionálnym žalobcom audítora? Opatrenia pre minimalizáciu rizika zákazky. Etické chovanie audítora. Typový príklad: skutočnosť – čo je v rozpore s etickým kódexom? Čo nie je v rozpore s etickým kódexom? Správa audítora a jeho informačná funkcia. Audítorské postupy. Využiť Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) podľa jednotlivých častí a tieto konkretizovať v audítorskom prostredí. Audítorské postupy. Využiť Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) podľa jednotlivých častí a tieto konkretizovať v audítorskom prostredí. Audit účtovnej závierky a výročnej správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky.1. Existencia. 2. Stav 3. Vlastníctvo. Audit účtovnej závierky a výročnej správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky.1. Oceňovanie, 2. Vykazovanie. Audit účtovnej závierky a vypracovanie správy. Audit aktív (majetku) pri uplatnení audítorskej techniky. 1. Oceňovanie, 2. Vykazovanie. Audit účtovnej závierky a vypracovanie správy. Audit cudzích zdrojov a vlastného imania. Audit výsledovky a prílohy k účtovnej závierke. Testovanie výnosov, nákladov, testovanie vecnej správnosti, existencie a úplnosti. Dokumentácia a dôkazné informácie audítora. Kontrola kvality pre menšie a stredne veľké audítorské firmy. Príprava na prezentácie semestrálnej práce. Príprava na priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce: 20%
Písomné priebežné práce: 20%
Písomná skúška: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

130 hod. celkom, z toho:
20 hod. účasť na konzultáciach
32 samoštúdium
26 hodín príprava na priebežné hodnotenie
52 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022