Finančno-ekonomická analýza

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelenú koncepciu finančno-ekonomickej analýzy
podniku, integrovať metódy, techniky a modelové nástroje ekonomickej analýzy s komplexnou a
vecnou náplňou manažérskych rozhodovacích problémov.
Vedomosti:
Študent po absolvovaní predmetu vie čo je finančná analýza, jej postavenie, správny postup, aké sú
metódy, kto sú používatelia, aké sú interné a externé zdroje informácii pre jej úspešne
zrealizovanie.
Kompetentnosti:
· Vyhľadávať interné a externé zdroje informácií
· Využívať informácie
· Vybrať vhodnú metódu analýzy
· Analyzovať údaje a ukazovatele
· Kriticky zhodnotiť finančné postavenie podniku
Zručnosti:
V rámci predmetu študenti získajú aj praktické zručnosti využívania vybraných metód a modelov
finančnoekonomickej analýzy a vedia ich aplikovať v reálnych podmienkach podnikateľského subjektu. Na základe výsledkov analýzy dokážu formulovať návrh opatrení na zlepšenie finančnej situácie.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Postavenie a úloha finančno-ekonomickej analýzy v riadení a rozhodovaní podniku. Analýza
finančnej situácie podniku. Zdroje informácií a používatelia. Základné finančné výkazy. Postup
finančnej analýzy. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi. Metódy prognózovania finančnej
situácie podniku. Bankrotové a bonitné modely. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku.
Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Výrobková analýza. Kalkulácia nákladov, štruktúra
nákladov. Analýza finančno-ekonomickej pozície podniku v priestore. Analýza pôsobenia
výrobných činiteľov v podniku: ľudská práca, pracovné prostriedky a pracovné predmety. Analýza
nákladov podniku. Členenie nákladov. Analýza hospodárnosti. Pyramídová analýza ukazovateľa
nákladovosti hospodárskej činnosti. Analytické modely rešpektujúce fixné a variabilné náklady.
Analýza finančnej výkonnosti podniku. Tradičné ukazovatele merania finančnej výkonnosti
(ROA, ROI, ROE). Moderné ukazovatele finančnej výkonnosti podniku (EVA, RONA, CF ROI).
Vzťahy medzi modelmi EVA a ROE.
Samoštúdium:
Postavenie finančno-ekonomickej analýzy (FEA). Používatelia FEA. Zdroje informácií pre
FEA. Metódy FEA. Metódy zámeny činiteľov, metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a
funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (súčin). Metódy reťazového dosadenia,
logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách podiel). Analýza
kvantitatívnych výsledkov podniku. Tradičná analýza tržieb. Trhovo orientovaná analýza tržieb.
Príprava na písomnú previerku. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Tradičný modely
analýzy zisku z realizácie. Analýza príspevkového zisku. Analýza nulového bodu.
Výrobková analýza. Metódy postavenia podniku na trhu. Krátkodobá výrobková analýza. Príprava
na druhú písomnú previerku.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 9. vyd. Bratislava: Sprint, 2016. ISBN 80-890-8599-6
2. TÓTHOVÁ, A. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum. Bratislava: Sprint, 2012. ISBN 978-80-89710-01-0.
3. VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podniku. Bratislava: EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2421-6.
4. KNÁPKOVÁ, A. a kol.: Finančná analýza – Komplexní průvodce s příklady. 2 vyd. Praha: GRADA, 2012, 2. ISBN 978-80-247-4456-8.
5. SYNEK, M. a kol.: Manažérske výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3.
Doplňujúca literatúra:
1. BRAGG M.Steven, Financial analysis, New York: John Wiley and Sons, 2006- 416s ISBN: 0470055189
2. Finance for Managers (Harvard Business Essentials), Harvard Business School Press, 2003, 256p, ISBN: 978-1578518760
3. COKINS,G. Activity-based Cost Management: An Executive’s Guide. New York: John Wiley&Sons, 2001. 374s. ISBN 0-471-44328-X.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Postavenie a úloha finančno-ekonomickej analýzy v riadení a rozhodovaní podniku. Analýza finančnej situácie podniku. Zdroje informácií a používatelia. Základné finančné výkazy. Postup finančnej analýzy. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi. Metódy prognózovania finančnej situácie podniku. Bankrotové a bonitné modely. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Výrobková analýza. Kalkulácia nákladov, štruktúra nákladov. Analýza finančno-ekonomickej pozície podniku v priestore. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov v podniku: ľudská práca, pracovné prostriedky a pracovné predmety. Analýza nákladov podniku. Členenie nákladov. Analýza hospodárnosti. Pyramídová analýza ukazovateľa nákladovosti hospodárskej činnosti. Analytické modely rešpektujúce fixné a variabilné náklady. Analýza finančnej výkonnosti podniku. Tradičné ukazovatele merania finančnej výkonnosti (ROA, ROI, ROE). Moderné ukazovatele finančnej výkonnosti podniku (EVA, RONA, CF ROI). Vzťahy medzi modelmi EVA a ROE. Samoštúdium: Postavenie finančno-ekonomickej analýzy (FEA). Používatelia FEA. Zdroje informácií pre FEA. Metódy FEA. Metódy zámeny činiteľov, metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (súčin). Metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách podiel). Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. Tradičná analýza tržieb. Trhovo orientovaná analýza tržieb. Príprava na písomnú previerku. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Tradičný modely analýzy zisku z realizácie. Analýza príspevkového zisku. Analýza nulového bodu. Výrobková analýza. Metódy postavenia podniku na trhu. Krátkodobá výrobková analýza. Príprava na druhú písomnú previerku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné hodnotenie 40 %
na udelenie priebežného hodnotenia je potrebných 21 %
Záverečné hodnotenie: 60% písomná skúška
Pre úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 31%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkovo 156 hodín, z toho:
· konzultácie – 20 hod.
· samoštúdium – 32 hod.
· príprava na konzultácie– 26 hod.
· príprava na semestrálne testy – 26 hod.
· príprava na skúšku - 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022