Finančno-ekonomická analýza

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom ucelenú koncepciu finančno-ekonomickej analýzy
podniku, integrovať metódy, techniky a modelové nástroje ekonomickej analýzy s komplexnou a
vecnou náplňou manažérskych rozhodovacích problémov.
Vedomosti:
Študent po absolvovaní predmetu vie čo je finančná analýza, jej postavenie, správny postup, aké sú
metódy, kto sú používatelia, aké sú interné a externé zdroje informácii pre jej úspešne
zrealizovanie.
Kompetentnosti:
· Vyhľadávať interné a externé zdroje informácií
· Využívať informácie
· Vybrať vhodnú metódu analýzy
· Analyzovať údaje a ukazovatele
· Kriticky zhodnotiť finančné postavenie podniku
Zručnosti:
V rámci predmetu študenti získajú aj praktické zručnosti využívania vybraných metód a modelov
finančnoekonomickej analýzy a vedia ich aplikovať v reálnych podmienkach podnikateľského
subjektu. Na základe výsledkov analýzy dokážu formulovať návrh opatrení na zlepšenie finančnej
situácie.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Postavenie a úloha finančno-ekonomickej analýzy v riadení a rozhodovaní podniku.
2. Analýza finančnej situácie podniku. Zdroje informácií a používatelia. Základné finančné výkazy. 3. Postup finančnej analýzy.
4. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi.
5. Metódy prognózovania finančnej situácie podniku. Bankrotové a bonitné modely.
6. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku.
7. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku.
8. Výrobková analýza. Kalkulácia nákladov, štruktúra nákladov.
9. Analýza finančno-ekonomickej pozície podniku v priestore.
10. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov v podniku: ľudská práca, pracovné prostriedky a pracovné predmety.
11. Analýza nákladov podniku. Členenie nákladov. Analýza hospodárnosti. Pyramídová analýza ukazovateľa nákladovosti hospodárskej činnosti. Analytické modely rešpektujúce fixné a variabilné náklady.
12. Analýza finančnej výkonnosti podniku. Tradičné ukazovatele merania finačnej výkonnosti (ROA, ROI, ROE).
13. Moderné ukazovatele finančnej výkonnosti podniku (EVA, RONA, CF ROI). Vzťahy medzi modelmi EVA a ROE.
Cvičenia:
1. Úvod do cvičení. Postavenie finančno-ekonomickej analýzy (FEA). Používatelia FEA.
2. Zdroje informácií pre FEA. Metódy FEA.
3. Metódy zámeny činiteľov, metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (súčin).
4. Metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (podiel).
5. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. Tradičná analýza tržieb. Trhovo orientovaná analýza tržieb.
6. 1. písomná previerka.
7. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Tradičný modely analýzy zisku z realizácie.
8. Analýza príspevkového zisku. Analýza nulového bodu.
9. Výrobková analýza.
10. Metódy postavenia podniku na trhu.
11. Krátkodobá výrobková analýza.
12. 2. písomná previerka.
13. Opravné písomné previerky. Udeľovanie hodnotenia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 9. vyd. Bratislava: Sprint, 2016. ISBN 80-890-8599-6
2. TÓTHOVÁ, A. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku – praktikum. Bratislava: Sprint, 2012. ISBN 978-80-89710-01-0.
3. VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podniku. Bratislava: EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2421-6.
4. KNÁPKOVÁ, A. a kol.: Finančná analýza – Komplexní průvodce s příklady. 2 vyd. Praha: GRADA, 2012, 2. ISBN 978-80-247-4456-8.
5. SYNEK, M. a kol.: Manažérske výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3.
Doplňujúca literatúra:
1. BRAGG M.Steven, Financial analysis, New York: John Wiley and Sons, 2006- 416s ISBN: 0470055189
2. Finance for Managers (Harvard Business Essentials), Harvard Business School Press, 2003, 256p, ISBN: 978-1578518760
3. COKINS,G. Activity-based Cost Management: An Executive’s Guide. New York: John Wiley&Sons, 2001. 374s. ISBN 0-471-44328-X.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Postavenie a úloha finančno-ekonomickej analýzy v riadení a rozhodovaní podniku. 2. Analýza finančnej situácie podniku. Zdroje informácií a používatelia. Základné finančné výkazy. 3. Postup finančnej analýzy. 4. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi. 5. Metódy prognózovania finančnej situácie podniku. Bankrotové a bonitné modely. 6. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. 7. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. 8. Výrobková analýza. Kalkulácia nákladov, štruktúra nákladov. 9. Analýza finančno-ekonomickej pozície podniku v priestore. 10. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov v podniku: ľudská práca, pracovné prostriedky a pracovné predmety. 11. Analýza nákladov podniku. Členenie nákladov. Analýza hospodárnosti. Pyramídová analýza ukazovateľa nákladovosti hospodárskej činnosti. Analytické modely rešpektujúce fixné a variabilné náklady. 12. Analýza finančnej výkonnosti podniku. Tradičné ukazovatele merania finačnej výkonnosti (ROA, ROI, ROE). 13. Moderné ukazovatele finančnej výkonnosti podniku (EVA, RONA, CF ROI). Vzťahy medzi modelmi EVA a ROE. Cvičenia: 1. Úvod do cvičení. Postavenie finančno-ekonomickej analýzy (FEA). Používatelia FEA. 2. Zdroje informácií pre FEA. Metódy FEA. 3. Metódy zámeny činiteľov, metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (súčin). 4. Metódy reťazového dosadenia, logaritmickej a funkcionálnej metódy pri multiplikatívnych väzbách (podiel). 5. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. Tradičná analýza tržieb. Trhovo orientovaná analýza tržieb. 6. 1. písomná previerka. 7. Analýza kvalitatívnych výsledkov podniku. Tradičný modely analýzy zisku z realizácie. 8. Analýza príspevkového zisku. Analýza nulového bodu. 9. Výrobková analýza. 10. Metódy postavenia podniku na trhu. 11. Krátkodobá výrobková analýza. 12. 2. písomná previerka. 13. Opravné písomné previerky. Udeľovanie hodnotenia

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné hodnotenie 40 %
na udelenie priebežného hodnotenia je potrebných 21 %
Záverečné hodnotenie: 60% písomná skúška
Pre úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 31%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkovo 156 hodín, z toho:
· účasť na prednáškach – 26 hod.
· účasť na aktívnych formách – 26 hod.
· príprava na aktívne formy – 26 hod.
· príprava na semestrálne testy – 26 hod.
· príprava na skúšku - 52 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022