Forenzné účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základ pre pochopenie úlohy forenzného účtovníctva v ekonomickom rozhodovaní, finančnom výkazníctve a vyšetrovacích procesoch. V rámci predmetu študenti získajú základné informácie z oblastí identifikovania, analyzovania a kvalifikovania zavádzajúcich tendencií v účtovníctve. Predmet ponúkne vedomosti pre pochopenie rôznych možností neetického využívania účtovníctva z rôznych dôvodov a motívov. Okrem toho predmet kombinuje tradičné (legálne) a zavádzajúce účtovné postupy, prezentuje schémy zavádzajúcich postupov, ich prejavy vo výkazoch účtovnej závierky a v nadväznosti na to aj proces vyšetrovania podozrivých praktík s uvedením analytických metód a postupov. Predmet formuje etické vnímanie študentov a zodpovednosť za precízne vykonávanie praxe ekonóma – účtovníka.
Vedomosti:
· poznať základné kategórie forenzného účtovníctva s vytvorením predpokladov pre ich možné následné detailnejšie rozvíjanie v rámci hlbšieho štúdia forenzných disciplín,
· pochopiť vzájomné vzťahy elementov kontextu zavádzania v účtovníctve,
· poznať povahu podvodov a možnosti ich prevencie,
· orientovať sa v bežných schémach zavádzajúcich účtovných postupov, ktoré majú vplyv na finančné výkazy,
· porozumieť princípom a základným forenzným účtovníckym analýzam,
· pochopiť základné vyšetrovacie postupy vo forenznom účtovníctve,
· osvojiť si etické princípy pri riešení etických konfliktov.
Zručnosti:
· analyzovať základné súvislosti vo forenznom účtovníctve,
· analyzovať výkazy účtovnej závierky so zámerom identifikovať zavádzajúce praktiky,
· rozpoznať potenciálne podvodné situácie,
· kriticky vyhodnocovať príčiny, okolnosti a dôsledky pochybných postupov v účtovníctve,
· aplikovať základné koncepty forenzného účtovníctva v praxi,
· rozvíjať zvedavosť pri odhaľovaní neobvyklých javov a ich príčin,
· skúmať detaily v účtovníctve,
· aplikovať etické prístupy v praxi účtovných odborníkov.
Kompetentnosti:
· schopnosť rozhodovať a kriticky myslieť v súvislosti s etickými dilemami v rámci účtovníctva,
· realizovať tímovú spoluprácu pri zvládaní výziev súvisiacich s metódami a procesmi forenzného účtovníctva,
· schopnosť dosiahnuť osobnú integritu v rozlišovaní akceptovateľných a neakceptovateľných postupov v účtovníctve.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Podstata forenzného účtovníctva. História a dôvody.
2. Kreativita a podvod vo finančnom vykazovaní.
3. Praktiky skresľovania účtovných údajov.
4. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – aktíva, pasíva.
5. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – náklady, výnosy.
6. Výkazy účtovnej závierky – red flags.
7. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov.
8. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov.
9. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
10. Metódy a techniky vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
11. Ekonomické, právne a psychologické aspekty podvodu. Trojuholník podvodu – príležitosť,
motivácia, racionalizácia.
12. Prevencia podvodného konania vo finančnom vykazovaní. Etika účtovníctva.
13. Ekonomické dopady podvodného konania vo finančnom vykazovaní – pohľad experta z praxe.
Cvičenia:
1. Úvodné cvičenie. Sylabus predmetu, požiadavky na splnenie podmienok aktívnej formy výučby. Zhrnutie základných vedomostí z účtovníctva.
2. Účtovné škandály – diskusia.
3. Účtovná závierka – analýza výkazov účtovnej závierky.
4. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – aktíva, pasíva.
5. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – náklady, výnosy.
6. Evalvácia účtovných závierok - prípadové štúdie. Priebežná písomka.
7. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia.
8. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia.
9. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve – modelové situácie.
10. Aplikácia metód a techník vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
11. Testovanie kvality účtovných závierok.
12. Aktuálna situácia v ekonomickom prostredí ako príležitosť k využívaniu zavádzajúcich praktík
v účtovníctve. Priebežná písomka.
13. Efektívny kontrolný systém v podnikoch – diskusia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1.CRUMBLEY, D. L. et al. Forensic and Investigative Accounting. 9th Edition. CCH Inc., 2019.
872 p. ISBN 978-08-0805-322-4.
2.DRÁBKOVÁ, Z. Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví. Nástroje
efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví. Praha : Wolters Kluwer, 2020. 148 s. ISBN
978-80-7598-312-1.
Doplňujúca literatúra:
3.CRAIN, M. A. et al. Essentials of Forensic Accounting. 2nd Edition. John Wiley and Sons,
2019. 640 s. ISBN 978-1-94830-644-7.
4. DUŠEK, J. Vyhněte sa chybám v účetnictví. Rady, řešení, praktické příklady. Praha : Grada,
2014. 128 s. ISBN 978-80-247-9464-8.
5.TUMPACH, M. Forenzné účtovníctvo : využitie CAATT pri odhaľovaní ekonomickej
kriminality. Bratislava : Ekonóm, 2013. 145 s. ISBN 978-80-225-3579-3.
6. VOLKÁNOVÁ, Z. Podvody v účetnictví firem. Jak se jim bránit. Praha : Linde, 2014. 192 s.
ISBN 978-80-7201-945-8.
7. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z forenzného
účtovníctva.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Podstata forenzného účtovníctva. História a dôvody. 2. Kreativita a podvod vo finančnom vykazovaní. 3. Praktiky skresľovania účtovných údajov. 4. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – aktíva, pasíva. 5. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – náklady, výnosy. 6. Výkazy účtovnej závierky – red flags. 7. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov. 8. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov. 9. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. 10. Metódy a techniky vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. 11. Ekonomické, právne a psychologické aspekty podvodu. Trojuholník podvodu – príležitosť, motivácia, racionalizácia. 12. Prevencia podvodného konania vo finančnom vykazovaní. Etika účtovníctva. 13. Ekonomické dopady podvodného konania vo finančnom vykazovaní – pohľad experta z praxe. Cvičenia: 1. Úvodné cvičenie. Sylabus predmetu, požiadavky na splnenie podmienok aktívnej formy výučby. Zhrnutie základných vedomostí z účtovníctva. 2. Účtovné škandály – diskusia. 3. Účtovná závierka – analýza výkazov účtovnej závierky. 4. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – aktíva, pasíva. 5. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – náklady, výnosy. 6. Evalvácia účtovných závierok - prípadové štúdie. Priebežná písomka. 7. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia. 8. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia. 9. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve – modelové situácie. 10. Aplikácia metód a techník vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. 11. Testovanie kvality účtovných závierok. 12. Aktuálna situácia v ekonomickom prostredí ako príležitosť k využívaniu zavádzajúcich praktík v účtovníctve. Priebežná písomka. 13. Efektívny kontrolný systém v podnikoch – diskusia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

skupinová aktivita na cvičeniach, priebežné písomky
písomná skúška
Priebežné hodnotenie 40% :
· skupinová aktivita na cvičeniach – 10 %
· priebežné písomky – 30 %
Záverečné hodnotenie:
· písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

· účasť na prednáškach – 26 hod.
· účasť na cvičeniach – 26 hod.
· príprava na cvičenia – 7 hod.
· príprava na priebežné písomky – 15 hod.
· príprava na písomnú skúšku – 30 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2022