Dlhové financovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti dlhového financovania podnikov predovšetkým prostredníctvom bankových úverov a záruk a poukázať aj na alternatívne možnosti financovania. Študenti si rozšíria znalosti z oblasti finančného riadenia podnikov a teórie úverového rozhodovania vrátane praktickej aplikácie nadobudnutých poznatkov prostredníctvom riešenia príkladov.
Vedomosti:
• chápať teóriu úverového rozhodovania so zámerom rozšíriť znalosti z finančného riadenia podnikov,
• získať hlbšie a komplexné vedomosti o jednotlivých druhoch úverov,
• poznať alternatívne formy financovania podnikov,
• porozumieť princípom zabezpečenia bankových úverov,
• chápať podstatu riadenia podnikov v podmienkach zadlženia.
Zručnosti:
• analyzovať dlhové zdroje financovania podnikov,
• porovnať a vyhodnocovať dlhové zdroje financovania podnikov v súlade s potrebami podniku,
• integrovať získané vedomosti do praktických postupov pri rozhodovaní o dlhovom financovaní podniku,
• diskutovať o aktuálnych problémoch a ich možných riešeniach.
Kompetentnosti:
• schopnosť zodpovedne uvažovať v intenciách dlhového financovania podnikov,
• kriticky vyhodnocovať alternatívne spôsoby dlhového financovania podnikov,
• kreatívne predikovať možnosti dlhového financovania podnikov.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Predmet dlhového financovania a právne aspekty úveru a úverového financovania.
2. Dlh a dlhové financovanie podniku.
3. Úverové rozhodovanie vo finančnom rozhodovaní podniku.
4. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – členenie bankových úverov, krátkodobé úverové financovanie.
5. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – dlhodobé úverové financovanie, spôsoby splácania úveru.
6. Nepeňažné úvery podniku.
7. Alternatívne dlhové formy financovania podniku.
8. Podnik a banka v procese úverového riadenia.
9. Zabezpečenie úverov.
10. Finančné riadenie v podmienkach zadlženia podniku.
11. Riadenie úverového a úrokového rizika.
12. Medzinárodné úvery a možnosti ich využívania v podniku.
13. Bankové úvery vo vybraných krajinách Európskej únie.
Cvičenia:
1. Obsah cvičení, požiadavky na splnenie podmienok priebežného hodnotenia. Úvod do problematiky. Základné pojmy súvisiace s dlhovým financovaním.
2. Spôsoby úrokovania dlhu.
3. Kvantifikácia potreby dlhu.
4. Náklady na dlh.
5. Limity zadlženia podniku.
6. Krátkodobé úverové financovanie – kontokorentný úver, zmenkové úvery. Priebežná písomka.
7. Dlhodobé úverové financovanie – spôsoby splácania úveru, súčasná hodnota dlhu, hypotekárne úvery.
8. Dlhodobé úverové financovanie – hodnotenie výhodnosti dlhodobých úverov.
9. Nepeňažné úvery podniku.
10. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – faktoring, forfaiting.
11. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – finančný lízing.
12. Bankové úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných krajinách Európskej únie. Priebežná písomka.
13. Aktuálne otázky z oblasti dlhového financovania podnikov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. VALÁŠKOVÁ, K. – KOVÁČOVÁ, M. – KUBALA, P. Dlhové financovanie. Žilina : EDIS, 2019. 159 s. ISBN 978-80-5541-536-9.
2. WARD, A. M. Finance: Theory and Practice. 4th Edition. Chartered Accountants Ireland, 2020. 912 p. ISBN 978-1-912350-36-0.
Doplňujúca literatúra:
3. BAČOVÁ, M. Základy bankovníctva. Bratislava : Ekonóm, 2013. 164 s. ISBN 978-80-225-3586-1.
4. HYRÁNEK, E. – JÁNOŠOVÁ, V. Dlhové financovanie. Praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2012. 104 s. ISBN 978-80-225-3388-1.
5. ROGERS, S. Entrepreneurial Finance. Finance and Business Strategies for the Serious Entrepreneur. Fourth Edition. McGraw-Hill Education, 2020. 384 p. ISBN 978-12-6046-144-2.
6. HYRÁNEK, E. a kol. Dlhové financovanie. Bratislava : Ekonóm, 2012. 186 s. ISBN 978-80-225-3365-2.
7. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti dlhového financovania.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Predmet dlhového financovania a právne aspekty úveru a úverového financovania. 2. Dlh a dlhové financovanie podniku. 3. Úverové rozhodovanie vo finančnom rozhodovaní podniku. 4. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – členenie bankových úverov, krátkodobé úverové financovanie. 5. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – dlhodobé úverové financovanie, spôsoby splácania úveru. 6. Nepeňažné úvery podniku. 7. Alternatívne dlhové formy financovania podniku. 8. Podnik a banka v procese úverového riadenia. 9. Zabezpečenie úverov. 10. Finančné riadenie v podmienkach zadlženia podniku. 11. Riadenie úverového a úrokového rizika. 12. Medzinárodné úvery a možnosti ich využívania v podniku. 13. Bankové úvery vo vybraných krajinách Európskej únie. Cvičenia: 1. Obsah cvičení, požiadavky na splnenie podmienok priebežného hodnotenia. Úvod do problematiky. Základné pojmy súvisiace s dlhovým financovaním. 2. Spôsoby úrokovania dlhu. 3. Kvantifikácia potreby dlhu. 4. Náklady na dlh. 5. Limity zadlženia podniku. 6. Krátkodobé úverové financovanie – kontokorentný úver, zmenkové úvery. Priebežná písomka. 7. Dlhodobé úverové financovanie – spôsoby splácania úveru, súčasná hodnota dlhu, hypotekárne úvery. 8. Dlhodobé úverové financovanie – hodnotenie výhodnosti dlhodobých úverov. 9. Nepeňažné úvery podniku. 10. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – faktoring, forfaiting. 11. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – finančný lízing. 12. Bankové úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných krajinách Európskej únie. Priebežná písomka. 13. Aktuálne otázky z oblasti dlhového financovania podnikov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

aktivita na cvičeniach, doplnkové zadania, priebežné písomky
písomná skúška
Priebežné hodnotenie 40 %:
• aktivita na cvičeniach – 10 %
• vypracovanie doplnkových zadaní – 10 %
• priebežné písomky – 20 %
Záverečné hodnotenie:
• písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na cvičenia – 12 hod.
• príprava na priebežné písomky – 10 hod.
• príprava na písomnú skúšku – 30 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2024

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2024