Regionálny rozvoj

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poukázať na zvyšujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku, ako aj v EU a identifikovať nástroje, ktoré by zmiernili dopad týchto regionálnych rozdielov. Predstavené budú kľúčové disparity a zároveň hlavné faktory rozvoja jednotlivých krajov Slovenskej republiky a možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity tých najzaostalejších.
Vedomosti:
• V teoretickej rovine získa študent vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť problematiku zvyšujúcich sa regionálnych rozdielov na Slovensku a zákonitostí využívania štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 za účelom ich zmiernenia. Študent nadobudne vedomosti o Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky, ako východiskovom dokumente čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v Slovenskej republike a možnostiach financovania konkrétnych projektov z týchto zdrojov, ale aj stratégie Európskej únie s názvom Európa 2030.
Kompetentnosti:
Študenti absolvovaním predmetu získajú kompetencie v oblasti kritického myslenia pri práci s informáciami o regionálnom rozvoji a pri generovaní relevantných výstupov analýz a prezentovaní výsledkov. Študenti ďalej nadobudnú schopnosť identifikovať bariéry regionálneho rozvoja a odhaľovať možnosti ich eliminácie a navrhovať možností ich odstránenia prípadne riešenia.
Zručnosti:
V praktickej rovine študent získa zručnosti, ako vypracovať a financovať strategický dokument rozvoja vybraného mesta/obce na Slovensku s cieľom zabezpečenia regionálneho rozvoja. Rovnako nadobudnú schopnosť pracovať s informáciami o regionálnom rozvoji – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na tvorbu rozvojových projektov a schopnosťou predikovať ďalší vývoj.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Základné informácie o predmete, vymedzenie základných pojmov.
2. Základné východiská regionálneho rozvoja.
3. Subjekty regionálneho rozvoja, podpora regionálneho rozvoja.
4. Faktory rozvoja regiónov.
5. Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie.
6. Teórie regionálneho rozvoja.
7. Ekonomická štruktúra regiónov a regionálne disparity.
8. Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja.
9. Regionálna politika Európskej únie a možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027.
10. Regionálna politika Slovenskej republiky a prioritné oblasti rozvoja regiónov.
11. Regionálne analýzy a práca s regionálnymi údajmi.
12. Strategické regionálne plánovanie.
13. Rozpočet Európskej únie a projekt Európa 2030, aktuálne problémy regionálneho rozvoja.
Semináre:
1. Základné pojmy súvisiace s regionálnym rozvojom.
2. Vymedzenie priorít a cieľov regionálneho rozvoja.
3. Strategické rozvojové dokumenty Európskej únie.
4. Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
6. Program rozvoja obce a Spoločný program rozvoja obcí.
7. Analýza súčasného stavu vybraných regionálnych ukazovateľov.
8. Definovanie regionálnych potrieb a určenie cieľov rozvoja.
9. Analýza možných zdrojov financovania regionálnych potrieb.
10. Analýza väzieb priorít na strategické dokumenty regionálneho rozvoja.
11. Prezentácia semestrálnych prác zameraných na regionálny rozvoj.
12. Prezentácia semestrálnych prác.
13. Záverečné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. RUSNÁK, J. – KOREC, P. 2020 Teória regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Univerzita Komenského v Bratislave. 2020. 212 s. ISBN: 978-80-223-5059-4.
2. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015. dostupné: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
3. ARMSTRONG, H. - TAYLOR, J. 2000. Regional Economics and Policy. Wiley, 2000. 437 s. ISBN 978-06-3121-713-8.
4. BUČEK, M. - REHÁK, Š. - TVRDOŇ, J. 2010. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava : IuraEdition, 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-392-4.
5. RAJČÁKOVÁ, E. 2009. Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava : Geo-grafika, 2009. 136 s. ISBN 978-80-89317-09-7.
6. WOKOUN, R. et al. 2008. Regionální rozvoj (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha : Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
7. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Doplňujúca literatúra:
8. STRIČÍK, M. 2011. Regionálny rozvoj. Bratislava: Ekonóm, 2011. 132 s. ISBN 978-80-225-3173-3.
9. HUDEC, O. et al. 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117.
10. BUČEK, M. et al. 2006. Regionálny rozvoj novšie teoretické koncepcie. Bratislava : Ekonóm, 2006. 270 s. ISBN 80-225-2151-5.
11. New Cohesion Policy for 2021-2027. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Základné informácie o predmete, vymedzenie základných pojmov. 2. Základné východiská regionálneho rozvoja. 3. Subjekty regionálneho rozvoja, podpora regionálneho rozvoja. 4. Faktory rozvoja regiónov. 5. Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie. 6. Teórie regionálneho rozvoja. 7. Ekonomická štruktúra regiónov a regionálne disparity. 8. Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja. 9. Regionálna politika Európskej únie a možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027. 10. Regionálna politika Slovenskej republiky a prioritné oblasti rozvoja regiónov. 11. Regionálne analýzy a práca s regionálnymi údajmi. 12. Strategické regionálne plánovanie. 13. Rozpočet Európskej únie a projekt Európa 2030, aktuálne problémy regionálneho rozvoja. Semináre: 1. Základné pojmy súvisiace s regionálnym rozvojom. 2. Vymedzenie priorít a cieľov regionálneho rozvoja. 3. Strategické rozvojové dokumenty Európskej únie. 4. Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. 6. Program rozvoja obce a Spoločný program rozvoja obcí. 7. Analýza súčasného stavu vybraných regionálnych ukazovateľov. 8. Definovanie regionálnych potrieb a určenie cieľov rozvoja. 9. Analýza možných zdrojov financovania regionálnych potrieb. 10. Analýza väzieb priorít na strategické dokumenty regionálneho rozvoja. 11. Prezentácia semestrálnych prác zameraných na regionálny rozvoj. 12. Prezentácia semestrálnych prác. 13. Záverečné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
• 30 % kvalita spracovania a prezentovania semestrálnej práce
• 10 % aktivita na seminároch
Záverečné hodnotenie: 60 %
• 60 % výsledok písomnej skúšky
Spolu: 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach - 26 hod.
• aktívna účasť na seminároch – 26 hod.
• ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava domácich zadaní a príkladov, výskum, príprava na semináre, príprava semestrálnej práce a príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.05.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.05.2022